V Skupini Triglav gradimo svoj ugled s kakovostnimi odnosi s ključnimi deležniki. Svojo poslovno uspešnost merimo tudi z osrednjimi kazalniki našega trajnostnega razvoja in z njihovim napredovanjem uresničujemo strateške usmeritve do leta 2022.

ESG-dejavnike (Environment, Social, Governance) obvladujemo s pomočjo GRI-standardov (Global Reporting Initiative – Global Standards) ter z uresničevanjem globalnih ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov (SDG). Bistvene vsebine za naše deležnike in Skupino Triglav so razvidne iz naslednjih prikazov. 

Bistvene teme trajnostnega razvoja Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav v skladu z GRI-standardi

Ekonomski vplivi

 • Ekonomska uspešnost
 • Prisotnost na trgu
 • Nabavna praksa
 • Posredni ekonomski vplivi
 • Protikorupcijsko ravnanje
 • Varstvo konkurence

Družbeni vidiki

 • Zaposlovanje
 • Lokalne skupnosti
 • Trženje in označevanje
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Zasebnost uporabnikov
 • Usposabljanje in izobraževanje
 • Raznolikost in enake možnosti
 • Pritožbeni mehanizmi za delovne prakse
 • Odnosi med zaposlenimi in vodstvom
 • Nediskriminacija
 • Portfelj izdelkov in storitev
 • Mehanizmi obravnavanja pritožb glede človekovih pravic
 • Skladnost na družbeno-ekonomskem področju
 • Preveritev dobaviteljev po  socialnih merilih

Okoljski vidiki

 • Energija
 • Okoljska preveritev dobaviteljev
 • Odpadne vode in odpadki

Uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov

Prikaz obvladovanja ESG-dejavnikov


Področje

Aktivnosti 

Okolje (Environment)

 • Zmanjšanje ogljičnega odtisa
 • Uvajanje brezpapirnega poslovanja
 • Dejavnosti za čistejše okolje
 • Spodbujanje ekstenzivnega kmetovanja
 • Zmanjševanje in ločeno zbiranje odpadkov
 • Zmanjšanje porabe električne energije za 3 % in ogljičnega odtisa za 6 % v Zavarovalnici Triglav
 • 11 % voznega parka Zavarovalnice Triglav predstavljajo električna vozila; Zaposleni lahko uporabljajo službena kolesa in električne skiroje
 • 10 let vseslovenske akcije Očistimo naše gore in planine

Družba (Social)

 • Net promoter score (NPS)
 • Preventivne aktivnosti za zmanjševanje tveganj v družbenem okolju
 • Odgovornost do strank
 • Odgovornost do zaposlenih
 • Podpora športu, kulturi, izobraževanju in zdravju
 • Globalna asistenca za stranke 24/7
 • Aplikacija DRAJV za spodbujanje varne vožnje
 • Vlaganje v pokojninske sklade, zdravstvena zavarovanja in zdravstvene sisteme
 • 24 svetlobnih signalizacijskih sistemov za preprečevanje trkov na nezavarovanih nivojskih prehodih čez železniško progo v dveh letih in 56  prikazovalnikov hitrosti vožnje skozi naselja, na nevarnih cestnih odsekih, v bližini šol in vrtcev (4 sezone)
 • Podpora Mladih upov
 • ORVI-indeks 3,88 v letu 2019

Vodenje in upravljanje (Governance)

 • Stabilno in dobičkonosno poslovanje
 • Visoki standardi korporativnega upravljanja
 • Učinkovito upravljanje tveganj
 • Aktivna politika odnosov z investitorji
 • Poštene poslovne prakse
 • Kodeks korporativnega upravljanja s kapitalsko naložbo države
 • Kodeks Skupine Triglav
 • Protikorupcijske aktivnosti
 • Varstvo konkurence
 • Prepoznavanje in obvladovanje zavarovalniških prevar
 • Spoštovanje človekovih pravic pri poslovanju

Ključni deležniki Skupine Triglav

S proaktivnim vključevanjem posameznih deležniških skupin krepimo medsebojno zaupanje in razumevanje. Njihove potrebe in interese spremljamo skozi splet medsebojnih odnosov na strateški ter operativni ravni.

Po treh letih smo v letu 2019 drugič opravili analizo deležnikov in analizo bistvenosti vsebin zanje. Za ugotavljanje interesov zaposlenih smo izvedli raziskavo v obliki dveh fokusnih skupin, s strankami pa smo opravili poglobljene intervjuje. Interese vlagateljev oz. delničarjev smo spremljali na podlagi osebnih stikov in vprašanj na investitorskih konferencah ter skupščini delničarjev. Deležnike smo v sklopu analize prosili, da po pomembnosti razvrstijo svoje interese oz. vplive, ki jih imajo posamezni dejavniki na njihove odločitve, ter na podlagi tega pripravili matriko interesov. Posamezne vsebine smo razdelili v tri strateške sklope: dolgoročna stabilnost poslovanja, osredotočenost na stranko ter kultura odprtosti in družbena odgovornost.

Prikaz pomembnosti vsebin za deležnike in Skupino Triglav


Prenesi poglavje Trajnostni razvoj v Skupini Triglav