Rezerve iz dobička

v EUR

Skupina Triglav

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

Varnostna rezerva

Zakonske in statutarne rezerve

Rezerve za lastne delnice

Lastne delnice

Druge rezerve iz dobička

Presežek iz prevrednotenja

Zadržani čisti poslovni izid

Čisti poslovni izid

Prevedbene razlike kapitala

Skupaj kapital lastnikov obvladujoče družbe

Kapital neobvladujočih deležev

Skupaj

Stanje na 1. 1. 2018

73.701.392

50.403.656

593.033

18.514.040

364.680

-364.680

314.300.000

95.398.236

160.647.992

39.133.955

-2.854.060

749.838.244

6.807.439

756.645.683

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi

0

0

0

0

0

0

0

-29.160.347

64.002

80.662.754

136.359

51.702.768

191.518

51.894.287

a) Čisti poslovni izid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80.662.754

0

80.662.754

163.491

80.826.245

b) Drugi vseobsegajoči donos

0

0

0

0

0

0

0

-29.160.347

64.002

0

136.359

-28.959.986

28.027

-28.931.959

Vračilo kapitala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-133.062

-133.062

Prenos na preneseni čisti poslovni izid

0

0

0

0

0

0

0

0

39.133.955

-39.133.955

0

0

0

0

Izplačilo (obračun) dividend

0

0

0

0

0

0

0

0

-56.777.086

0

0

-56.777.086

-102.094

-56.879.180

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička

0

0

6.819

707.572

0

0

0

0

-585.282

-129.109

0

0

0

0

Sprememba Skupine

0

-197.116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-197.116

-4.467.802

-4.664.918

Stanje na 31. 12. 2018

73.701.392

50.206.540

599.852

19.221.612

364.680

-364.680

314.300.000

66.237.889

142.483.579

80.533.643

-2.717.701

744.566.806

2.295.999

746.862.805

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi

0

0

0

0

0

0

0

17.862.035

-16.704

83.690.644

130.603

101.666.578

201.316

101.867.894

a) Čisti poslovni izid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83.690.644

0

83.690.644

173.785

83.864.429

b) Drugi vseobsegajoči donos

0

0

0

0

0

0

0

17.862.035

-16.704

0

130.603

17.975.934

27.531

18.003.465

Prenos na preneseni čisti poslovni izid

0

0

0

0

0

0

0

0

80.533.643

-80.533.643

0

0

0

0

Izplačilo (obračun) dividend

0

0

0

0

0

0

0

0

-56.777.146

0

0

-56.777.146

0

-56.777.146

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička

0

0

40.488

572.534

0

0

20.000.000

0

-327.202

-20.285.820

0

0

0

0

Sprememba Skupine

0

-472

0

-212

0

0

0

0

0

0

0

-684

-71.650

-72.334

Drugo

0

70.569

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70.569

0

70.569

Stanje na 31. 12. 2019

73.701.392

50.276.637

640.340

19.793.934

364.680

-364.680

334.300.000

84.099.924

165.896.170

63.404.824

-2.587.098

789.526.123

2.425.665

791.951.788
Rezerve iz dobičkav EUR


Zavarovalnica Triglav 

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

Zakonske in statutarne rezerve

Druge rezerve iz dobička

Presežek iz prevrednotenja

Zadržani čisti poslovni izid

Čisti poslovni izid

Skupaj

Stanje na 1. 1. 2018

73.701.392

53.412.884

4.662.643

314.300.000

67.250.264

25.563.172

32.521.950

571.412.305

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi

0

0

0

0

-19.990.075

-7.488

65.543.864

45.546.301

a) Čisti poslovni izid

0

0

0

0

0

0

65.543.864

65.543.864

b) Drugi vseobsegajoči donos

0

0

0

0

-19.990.075

-7.488

0

-19.997.563

Izplačilo (obračun) dividend

0

0

0

0

0

-56.837.870

0

-56.837.870

Razporeditev čistega poslovnega izida

0

0

0

0

0

32.521.950

-32.521.950

0

Stanje na 31. 12. 2018

73.701.392

53.412.884

4.662.643

314.300.000

47.260.189

1.239.764

65.543.864

560.120.736

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi

0

0

0

0

6.599.692

-16.699

70.614.416

77.197.409

a) Čisti poslovni izid

0

0

0

0

0

0

70.614.416

70.614.416

b) Drugi vseobsegajoči donos

0

0

0

0

6.599.692

-16.699

0

6.582.993

Izplačilo (obračun) dividend

0

0

0

0

0

-56.837.870

0

-56.837.870

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička

0

0

0

20.000.000

0

0

-20.000.000

0

Razporeditev čistega poslovnega izida

0

0

0

0

0

65.543.864

-65.543.864

0

Stanje na 31. 12. 2019

73.701.392

53.412.884

4.662.643

334.300.000

53.859.881

9.929.059

50.614.416

580.480.275