Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2019

Poslovanje Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav

  • Kljub zahtevnim tržnim razmeram je gospodarska rast pozitivno vplivala na rast zavarovalne premije na trgih Skupine Triglav.
  • Rast premije smo dosegli v vseh zavarovalnih segmentih in na vseh zavarovalnih trgih.
  • Tržni delež smo izboljšali v Črni gori, Srbiji, Sloveniji in na Hrvaškem. Vodilni položaj smo ohranili v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji. 
  • Leto 2019 je bilo glede škodnih dogodkov ugodnejše kot leto prej.
  • Rast zavarovalne premije je bila višja od rasti obratovalnih stroškov zavarovalne dejavnosti. 
  • Nizke ravni obrestnih mer so še naprej zniževale donose od naložb.

Poslovni izid pred obdavčitvijo v milijonih EUR

Sestava konsolidirane zavarovalne, sozavarovalne in pozavarovalne premije Skupine Triglav po segmentih   

Sestava konsolidirane zavarovalne, sozavarovalne in pozavarovalne premije Skupine Triglav po trgih 

Kombinirani količnik Skupine Triglav   

Sestava naložb Skupine Triglav na 31. 12. 2019