v EURSkupina Triglav

Zavarovalnica Triglav2019

2018

2019

2018

A.DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU 
 
a.Čisti dobiček

83.864.429

80.826.246

70.614.416

65.543.865

b.Prilagoditve za:

20.602.022

-15.248.844

-25.835.186

-29.661.945

 – amortizacijo

18.212.851

14.082.102

12.215.733

10.541.634

 – spremembe poštene vrednosti naložb

-80.270.766

44.348.521

-63.561.375

32.424.985

 – ostale prihodke/odhodke naložbenja

-85.905.413

-69.388.612

-65.117.337

-50.349.712

 – odhodke za obresti in ostale odhodke

3.098.502

1.384.361

2.867.130

1.507.022

 – prevrednotenje naložbenih nepremičnin in terjatev

5.037.035

3.732.852

2.477.665

889.024

 – spremembe ZTR in prenosne premije

143.698.894

-24.968.719

71.801.858

-36.802.504

 – davek iz dobička brez spremembe odloženih davkov

16.730.919

15.560.651

13.481.140

12.127.606

c.Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih obratnih sredstev (a+b)

104.466.451

65.577.402

44.779.230

35.881.920

 Sprememba stanja poslovnih terjatev

-13.392.691

-10.214.443

-6.748.441

-12.797.338

 Sprememba stanja ostalih sredstev

-2.675.675

-5.750.219

-797.687

-4.304.205

 Sprememba stanja poslovnih dolgov

19.007.395

8.686.561

8.034.150

4.347.797

 Plačani davek iz dobička

-17.108.041

-14.306.961

-14.513.762

-9.866.802

č.Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja

-14.169.012

-21.585.062

-14.025.740

-22.620.548

 
 


d.Čisti denarni tok iz poslovanja (c+č)

90.297.439

43.992.340

30.753.490

13.261.372

 
 


B.DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU  

a.Prejemki pri naložbenju

1.469.286.636

999.778.200

1.198.898.504

796.648.222

 Prejemki od obresti, ki se nanašajo na naložbenje

65.980.623

53.035.031

36.683.169

36.970.864

 Prejemki od dividend in deležev iz dobička drugih

5.037.378

3.828.099

7.206.057

7.557.132

 Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev

71.871

3.094

30.782

3.094

 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev

7.961.376

8.715.584

1.404.653

8.181.979

 Prejemki od odtujitve finančnih naložb:

1.390.235.388

934.196.392

1.153.573.843

743.935.153

 – Prejemki od odtujitve odvisnih družb ali drugih družb

2.340.104

0

0

0

 – Drugi prejemki od odtujitve finančnih naložb 

1.387.895.284

934.196.392

1.153.573.843

743.935.153

 
 


b.Izdatki pri naložbenju

-1.540.674.760

-996.334.697

-1.210.737.724

-769.343.650

 Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

-5.182.272

-6.223.811

-3.282.390

-2.948.864

 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

-13.134.912

-14.669.708

-8.068.006

-10.003.879

 Izdatki za pridobitev finančnih naložb:

-1.522.357.576

-975.441.178

-1.199.387.328

-756.390.907

 – Izdatki za pridobitev odvisnih družb ali drugih družb

-1.149.098

-11.617.277

-4.094.671

-17.060.388

 – Drugi Izdatki za pridobitev finančnih naložb

-1.521.208.478

-963.823.901

-1.195.292.657

-739.330.519

 
 


c.Izid denarnih tokov pri naložbenju (a+b)

-71.388.124

3.443.503

-11.839.220

27.304.572

 
 


C.DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU  

a.Prejemki pri financiranju

49.367.159

0

49.367.159

0

 Prejemki od vplačanega kapitala

0

0

0

0

 Prejemki od dobljenih dolgoročnih posojil (izdana obveznica)

49.367.159

0

49.367.159

0

 Prejemki od dobljenih kratkoročnih posojil

0

0

0

0

 
 


b.Izdatki pri financiranju

-62.882.638

-58.256.189

-60.167.804

-58.082.203

 Izdatki za dane obresti

-2.829.914

-1.227.366

-2.351.553

-1.227.366

 Izdatki za nakup lastnih delnic

0

0

0

0

 Izdatki za vračila kapitala

0

-133.062

0

0

 Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti

-240.011

0

0

0

 Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti

-3.035.142

0

-977.954

0

 Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku

-56.777.571

-56.895.761

-56.838.297

-56.854.837

 
 


c.Izid denarnih tokov pri financiranju (a+b)

-13.515.479

-58.256.189

-10.800.645

-58.082.203

  

 

 Č.Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

75.869.775

67.601.660

26.112.112

17.998.487

D1.Denarni izid v obdobju

5.393.836

-10.820.346

8.113.625

-17.516.259

D2.Zunanji prevzem

2.862.910

0

0

0

D3.Tečajne razlike

11.369

4.159

0

0

E.Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

67.601.660

78.417.847

17.998.487

35.514.746