Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2019

Vodenje in upravljanje

  • Nadzorni svet je za novega člana Uprave za mandatno obdobje petih let imenoval Davida Benedeka.
  • Mandat so nastopili trije člani Nadzornega sveta, predstavniki delavcev.
  • Poslovne funkcije v odvisnih družbah so še tesneje povezane s poslovnimi področji v Zavarovalnici Triglav. Sistem upravljanja odvisnih družb Skupine Triglav je nadgrajen s poenoteno obravnavo in višjo stopnjo vključevanja vseh odvisnih družb. 

Organi upravljanja Zavarovalnice Triglav


Upravljanje zavarovalnice poteka po dvotirnem sistemu. Organi upravljanja so: Skupščina družbe, Uprava in Nadzorni svet. Delujejo v skladu z zakoni in drugimi predpisi, Statutom ter svojimi poslovniki. Statut družbe je objavljen na uradnih spletnih straneh družbe (www.triglav.eu).

Predstavitev vodstva Zavarovalnice Triglav

Ob koncu leta 2019 so Upravo Zavarovalnice Triglav sestavljali:

Andrej Slapar, predsednik

Uroš Ivanc, članBarbara Smolnikar, članica


Tadej Čoroli, članDavid Benedek, članMarica Makoter, članica