Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2019

Upravljanje tveganj

  • Skupina Triglav je bila v letu 2019 ustrezno kapitalizirana, varna in donosna. 
  • Ustreznost kapitalske in finančne moči Skupine odražata tudi bonitetni oceni »A« agencij S&P Global Ratings in AM Best. 
  • Kapitalsko moč potrjuje sestava kapitala, ki ga skoraj v celoti predstavlja najkakovostnejši kapital.
  • V sklopu rednih aktivnosti upravljanja kapitala Skupine Triglav je Zavarovalnica v preteklem letu uspešno izdala podrejeno obveznico.

»Risk Dashboard« Zavarovalnice Triglav in Skupine Triglav* na 31. 12. 2019


Ocena profila tveganja Skupine Triglav* na 31. 12. 2019

* Profil tveganj je določen na podlagi ocene tveganj z uporabo standardne formule, brez upoštevanja učinkov razpršenosti med posameznimi kategorijami tveganj.

Proces upravljanja tveganj