v EUR


Skupina Triglav

Zavarovalnica Triglav

31. 12. 2019

31. 12. 2018

31. 12. 2019

31. 12. 2018

SREDSTVA

3.936.999.820

3.645.277.487

2.901.140.141

2.730.187.525

Neopredmetena sredstva

101.725.725

84.060.048

61.924.273

62.162.502

Opredmetena osnovna sredstva

114.072.290

113.296.053

68.305.684

67.986.100

Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo

4.164.221

2.067.399

0

0

Odložene terjatve za davek

12.462.082

12.893.732

0

0

Naložbene nepremičnine

79.921.480

89.840.456

46.091.135

45.270.540

Pravica do uporabe sredstev

10.937.925

0

4.106.316

0

Finančne naložbe v odvisnih družbah

0

0

134.938.667

131.938.667

Finančne naložbe v pridruženih družbah

13.154.379

14.125.973

18.054.026

16.959.355

– obračunane z uporabo kapitalske metode

13.154.379

14.125.973

0

0

– vrednotene po pošteni vrednosti

0

0

18.054.026

16.959.355

 Finančne naložbe

2.740.030.952

2.588.904.297

1.912.207.382

1.840.036.950

– v posojila in depozite

112.578.151

138.857.972

49.049.847

92.670.309

– v posesti do zapadlosti

186.109.072

196.773.185

150.469.553

159.463.950

– razpoložljive za prodajo

1.826.940.416

1.802.568.767

1.382.802.069

1.383.855.505

– vrednotene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

614.403.313

450.704.373

329.885.913

204.047.186

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

482.031.288

402.515.770

433.758.610

366.664.078

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem

102.747.806

85.920.499

98.433.270

87.893.306

Terjatve

194.235.748

178.654.878

93.715.995

89.980.951

– terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

105.459.829

96.601.328

68.401.137

62.635.337

– terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja

57.989.502

51.299.903

17.219.677

18.157.611

– terjatve za odmerjeni davek

1.281.349

579.645

0

0

– druge terjatve

29.505.068

30.174.002

8.095.181

9.188.003

Druga sredstva

5.646.149

5.396.722

3.492.671

3.296.589

Denar in denarni ustrezniki

75.869.775

67.601.660

26.112.112

17.998.487

Zunajbilančne postavke

205.911.992

251.429.127

107.689.690

178.359.227






KAPITAL IN OBVEZNOSTI

3.936.999.820

3.645.277.487

2.901.140.141

2.730.187.525

Kapital

791.951.788

746.862.805

580.480.275

560.120.736

Kapital lastnikov obvladujoče družbe

789.526.123

744.566.806

580.480.275

560.120.736

– osnovni kapital

73.701.392

73.701.392

73.701.392

73.701.392

– kapitalske rezerve

50.276.637

50.206.540

53.412.884

53.412.884

– rezerve iz dobička

354.734.274

334.121.464

338.962.643

318.962.643

– rezerve za lastne delnice

364.680

364.680

0

0

– lastne delnice

-364.680

-364.680

0

0

– presežek iz prevrednotenja

84.099.924

66.237.889

53.859.881

47.260.189

– zadržani čisti poslovni izid

165.896.170

142.483.579

9.929.059

1.239.764

– čisti poslovni izid poslovnega leta

63.404.824

80.533.643

50.614.416

65.543.864

– prevedbeni popravek kapitala

-2.587.098

-2.717.701

0

0

Neobvladujoči deleži kapitala

2.425.665

2.295.999

0

0

Podrejene obveznosti

64.847.293

15.462.711

69.999.451

20.612.951

Zavarovalno-tehnične rezervacije

2.393.927.336

2.310.503.061

1.713.421.521

1.696.143.475

– prenosne premije

332.510.935

300.166.946

232.791.056

213.919.937

– matematične rezervacije

1.404.439.748

1.357.233.017

1.020.231.686

1.009.712.605

– škodne rezervacije

615.398.744

614.943.915

428.320.763

442.560.188

– druge zavarovalno-tehnične rezervacije

41.577.909

38.159.183

32.078.016

29.950.745

Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

484.942.835

402.598.039

435.592.711

365.238.075

Rezervacije za zaposlence

15.873.046

14.804.574

11.892.449

11.167.156

Druge rezervacije

2.750.400

1.919.555

732.811

758.435

Odložene obveznosti za davek

22.516.692

17.203.576

5.706.679

2.813.736

Druge finančne obveznosti

1.864.413

5.620.904

1.640.125

1.587.443

Obveznosti iz poslovanja

66.872.331

54.792.055

31.912.738

28.523.572

– obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

21.558.544

19.717.929

14.239.495

11.306.835

– obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja

41.548.913

30.465.655

15.309.075

13.819.946

– obveznosti za odmerjeni davek

3.764.874

4.608.471

2.364.168

3.396.791

Obveznosti iz najemov

10.915.678

0

4.166.278

0

Ostale obveznosti

80.538.008

75.510.207

45.595.103

43.221.946

Zunajbilančne postavke

205.911.992

251.429.127

107.689.690

178.359.227