Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav 2016 Prenesi celoten PDF dokument
Naši cilji. Naša strast.
A

Izboljšani bonitetni oceni

Skupine Triglav z »A–« na »A« s stabilno srednjeročno napovedjo.

95,1mio EUR

Poslovni izid Skupine Triglav pred obdavčitvijo

je presegel naše načrte.

11,4 %

Čista dobičkonosnost kapitala Skupine Triglav

je skladna s strateškimi cilji.

936,0 mio EUR

Obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija Skupine Triglav

je bila za 2 % višja kot v letu 2015.

Skupina Triglav 2017–2020:

Dinamičen in dolgoročen igralec v regiji

Uprava Zavarovalnice Triglav predstavlja strateške poudarke in ambiciozne razvojne izzive, ki bodo v ospredju v letu 2017 in prihodnjih letih.

Preberite pogovor z Upravo
Uprava Skupina Triglav
Člani Uprave od leve proti desni:
  • Tadej Čoroli, član
  • Andrej Slapar, predsednik
  • Uroš Ivanc, član
  • Marica Makoter, članica in delavska direktorica
  • Benjamin Jošar, član

Premijska rast in dobiček nad načrti

Kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj Skupine Triglav v obdobju 2010–2016

Odhodkovni količnik Škodni količnik

Skupina Triglav uspešno ohranja dobičkonosnost poslovanja in ostaja finančno stabilna ter visoko kapitalsko ustrezna. Napredovali smo na vseh zavarovalnih trgih.

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar ter član Uprave, Uroš Ivanc, zadolžen za finance in računovodstvo, pojasnjujeta poslovanje Skupine Triglav v letu 2016 in načrte za prihodnje leto.

Darko Đurić,
paraolimpijski šampion
Darko Đurić

Skupaj osvajamo
cilje

Skupina Triglav podpira številne športne in rekreativne projekte in vzpostavlja partnerstva na področju kulture, izobraževanja, varovanja narave in zdravstva.

Med drugim smo partner Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskega komiteja. Preberite zanimiv pogovor z izjemnima osebnostima Darkotom Đurićem in Veselko Pevec ter njunima trenerjema.

O naših preventivnih projektih ter drugih vplivih na družbo in okolje celovito poročamo v poglavju Trajnostni razvoj.

Trajnostni razvoj