Premijska rast in dobiček nad načrti 

Predsednik Uprave Andrej Slapar in član Uprave Uroš Ivanc komentirata poslovanje v letu 2016.

Skupina Triglav uspešno ohranja dobičkonosnost poslovanja in ostaja finančno stabilna ter visoko kapitalsko ustrezna. Napredovali smo na vseh zavarovalnih trgih.

»Za nami je uspešno leto,« je povedal predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar in nadaljeval: »Končali smo ga s konsolidiranim dobičkom pred obdavčitvijo, ki je celo nad načrtovano vrednostjo. Že drugo leto zapored je Skupina dosegla premijsko rast, kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj pa je v letu 2016 boljši od pričakovanega. Zadovoljni smo, da smo pridobili izboljšane bonitetne ocene z »A–« na »A«. Njihova srednjeročna napoved je stabilna. Rezultati dokazujejo, da Skupina uspešno ohranja dobičkonosnost poslovanja in ostaja finančno stabilna ter visoko kapitalsko ustrezna.«

Priložnosti za nadaljnjo rast

Skupina Triglav je v letu 2016 dodatno okrepila tržni položaj v regiji. Na največjem, slovenskem trgu smo vodilni delež povišali na 36,2 odstotka. Povišanje smo zabeležili tudi na vseh večjih trgih zunaj Slovenije, kjer prepoznavamo osrednje priložnosti za svojo rast in razvoj. Prvi mož Skupine Triglav Andrej Slapar je izpostavil zadovoljstvo, da se makroekonomske razmere na slednjih vse bolj izboljšujejo. 

»Na trgih v regiji smo dolgo prisotni in jih zelo dobro poznamo. To nam prinaša prednosti, saj lahko naše storitve in produkteučinkovito razvijamo in prilagajamo posebnostim vsakega med njimi.« Na trgih zunaj Slovenije smo tako nadaljevali razvoj prodajnih kanalov, krepili prodajo preko lastne prodajne mreže in uporabo alternativnih prodajnih kanalov, predvsem bančnega. Začeli smo tržiti zdravstvena zavarovanja, nadaljevali prenos dobrih praks in produktov. Za Triglavove stranke predstavlja posebno dodano vrednost naša nova zavarovalna ponudba, ki vključuje asistenčne storitve in v regiji zaenkrat zajema področje avtomobilskih zavarovanj. Na slovenskem trgu smo ponudili dodatne produkte zdravstvenega zavarovanja in bili posebej uspešni v segmentu prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, kjer je matična družba potrojila število novih strank. 

Konsolidirali smo svojo ponudbo v segmentu življenskih zavarovanj in jo deloma prenovili. Tudi na slovenskem trgu smo zavarovalne storitve uspešno dopolnjevali z asistenčnimi storitvami in jih širili v vse več segmentov premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj. »Leto 2017 predstavlja začetek novega štiriletnega strateškega obdobja Skupine Triglav. Začenjamo ga aktivno in v smeri uresničevanja naše prenovljene vizije,« poudarja Andrej Slapar. »Tako še odločneje stopamo na pot dinamičnega razvoja novih načinov poslovanja ter ohranjamo usmeritev v dobičkonosno in varno poslovanje.«

Finančna čvrstost in pozitivna premijska gibanja na vseh trgih

Finančna čvrstost in pozitivna premijska gibanja na vseh trgih

Član Uprave, Uroš Ivanc, zadolžen za finance in računovodstvo, je pojasnil podrobnosti poslovanja v letu 2016: »Uspešni poslovni rezultati so posledica naše osredotočenosti na stranke, ugodnega tržnega položaja v regiji in uspešnega upravljanja z naložbami, v sicer relativno zelo zahtevnih razmerah na kapitalskih trgih. Skupina je leto 2016 končala z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 95 milijonov evrov, dobičkonosnost kapitala pa je znašala 11,4 odstotka. Učinkovito ohranjamo želeno finančno čvrstost, za 6 odstotkov smo povišali celoten kapital Skupine in za 2 odstotka kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije, ki so zagotovilo za dolgoročno varnost naših zavarovancev.« 

Konsolidirana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija

Uspešno smo poslovali v zavarovalni dejavnosti in obračunali 936 milijonov evrov konsolidirane kosmate zavarovalne in sozavarovalne premije, njena načrtovana vrednost je bila okoli 900 milijonov. Dosegli smo 2-odstotno premijsko rast in premijsko napredovali na vseh zavarovalnih trgih Skupine Triglav. Kombinirani količnik premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj Skupine Triglav je ohranil ugodno raven in je znašal 92,9 odstotka. Primerjava z gibanjem celotnega zavarovalnega trga v Sloveniji pokaže, da je 2-odstotna premijska rast Skupine Triglav za 0,5 odstotne točke nad rastjo trga. Zunaj Slovenije

pa je Skupina dosegla kar 9-odstotno povprečno rast premije, če v medletni primerjavi upoštevamo prodajo češke zavarovalnice. Opazovanje gibanja konsolidirane premije kaže, da se je premija premoženjskih zavarovanj povišala za 3,5 odstotka, v kolikor v medletni primerjavi prav tako upoštevamo prodajo češke zavarovalnice. Premija življenjskih zavarovanj je kljub vplivu visokih doživetij z naslova zavarovalnih polic ohranila raven iz leta 2015. Premijo zdravstvenih zavarovanj smo povišali za 5 odstotkov. V zavarovalni dejavnosti lahko na poslovanje pomembno vplivajo večji množični škodni dogodki, kot so poplave, toče in viharji. Ti so v letu 2016 ostali na ravni večletnega povprečja. Donosi od finančnih naložb Skupine (brez donosov naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje)

so bili 27 odstotkov nižji kot leta 2015, kar je bolje od pričakovanega. Uroš Ivanc je izpostavil, da je Skupina Triglav izvajala naložbeno politiko, ki temelji na zagotavljanju ustrezne varnosti in likvidnosti naložb, čemur šele sledi kriterij donosnosti. Te naložbene usmeritve bomo ohranili tudi v prihodnje.

Kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj Skupine Triglav v obdobju 2010–2016