Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2019

Strategija in načrti Skupine Triglav

 • Osredotočenost na stranko je v ospredju Strategije Skupine Triglav do leta 2022.
 • Skupino Triglav razvijamo v sodobno, inovativno in dinamično zavarovalno-finančno skupino, ki ostaja čvrsto na vodilnem mestu v Sloveniji in širše v regiji.
 • Presegli smo načrtovani poslovni izid za leto 2019.
 • Za leto 2020 načrtujemo poslovni izid Skupine Triglav pred obdavčitvijo v višini od 95 do 105 milijonov evrov in okoli 1,2 milijarde evrov obračunane kosmate zavarovalne premije. 
Ključne strateške usmeritve
Dolgoročna stabilnost poslovanja in povečevanje vrednosti Skupine Triglav
Osredotočenost na stranko in razvoj povezanih storitev
Sprememba organizacije in kulture v sodelovalno in agilno

Uresničevanje strategije Skupine Triglav v letu 2019

Z raznovrstnimi dejavnostmi in aktivnostmi, ki smo jih izvajali za uresničevanje strategije, smo dosegli zastavljene cilje. Dejavni smo bili na številnih področjih, kot so razvoj novih produktov in prenova obstoječih, racionalizacija in optimizacija dela, delovnih postopkov in upravljanja poslovnih procesov, informacijska podpora in krepitev digitalne podprtosti. Prav tako so strateški procesi potekali na področjih pospeševanja prodaje in razvoja še učinkovitejših pristopov, kanalov in tehnik komuniciranja ter zadovoljevanja potreb obstoječih in potencialnih strank. V letu, o katerem poročamo, smo v matični družbi in v odnosu do odvisnih družb ter ključnih zunanjih deležnikov, posebno pozornost namenili razvoju naše krovne kompetence sodelovanje. 

Izpolnjevanje strategije periodično preverjamo ter dinamično prilagajamo spremembam v notranjem in zunanjem okolju.  V letu 2019 smo prenavljali strategije posameznih družb ter aktivno širili poznavanje ključnih vsebin osvežene strategije Skupine.

Presek dosežkov v letu 2019 v odnosu do strateških ciljev in ključnih usmeritev strategije Skupine Triglav za obdobje 2019–2022 kaže, da so naši temelji trdni in da premoremo veliko zagona za doseganje začrtanih ciljev. Vzpostavili smo tudi dobra izhodišča za nadaljnjo krepitev svojega konkurenčnega položaja in obvladovanje izzivov v bližnji prihodnosti. 

Dolgoročna stabilna donosnost poslovanja in povečevanje vrednosti Skupine Triglav

Namen: Ustvarjati varnejšo prihodnost vseh naših deležnikov. Dolgoročno odgovorno gospodariti s premoženjem.

 • Donosnost poslovanja 

Dobiček pred obdavčitvijo: 100,9 milijona evrov

Dobičkonosnost poslovanja (ROE): 10,9 %

 • Rast obsega poslovanja

Obračunana kosmata zavarovalna premija: +11 %

Povečan skupni tržni delež Skupine Triglav na slovenskem zavarovalnem trgu.

 • Povečevanje vrednosti Skupine Triglav

Dosežena visoka donosnost delnice matične družbe.

Okrepljen tržni položaj preko upravljanja kapitalskih naložb: dokapitalizacija odvisnih družb, povečanje lastniškega deleža v odvisnih družbah strateškega pomena, odprodaja nestrateških naložb, ustanovitev in soustanovitev nove družbe ter integracija prevzete konkurenčne družbe.

Ohranjena bonitetna ocena v območju »A« s stabilno srednjeročno napovedjo. 

 • Kapitalska ustreznost in optimalna alokacija kapitala po segmentih/družbah Skupine 

Izdana 30,5-letna podrejena obveznica za doseganje želene optimalne kapitalske strukture. 

Posodobljene podlage za izračun uspešnosti izrabe kapitala posameznih družb in segmentov osnovnih dejavnosti Skupine.

 • Celovito obvladovanje tveganj in uvajanje novih poslovnih modelov

Nadgrajen proces lastne ocene tveganj in solventnosti (ORSA) z vključitvijo odvisnih družb.

Komunicirane in preverjene temeljne vsebine Strategije Skupine in osvežene strategije posameznih odvisnih družb. 

Opredeljene ključne funkcionalnosti inovativnega modela poslovanja na daljavo.

Uvajanje novih tehnoloških rešitev (npr. umetne inteligence v segmentu premoženjskih zavarovanj).

 • Visoka stopnja avtomatizacije, optimizacija in stroškovna učinkovitost poslovnih procesov 

Znižan delež obratovalnih stroškov zavarovalne dejavnosti v obračunani kosmati zavarovalni premiji za 1,3 odstotne točke.

Obvladani in racionalizirani stroški, kjer je možno in pozitivno za doseganje strateških ciljev.

 • Učinkovita uporaba podatkov (notranjih in zunanjih) za sprejemanje pravih poslovnih odločitev 

Izboljšane funkcionalnosti podatkovnega skladišča in razširjena podatkovna baza za sprejemanje odločitev na različnih organizacijskih ravneh.

Poglobljeno poznavanje posebnosti poslovnih procesov na ravni Skupine in vedênja strank.

 • Razvita večmatrična organiziranost, rast produktivnosti poslovanja in izkoriščenost sinergij v Skupini

Prenos dobrih praks, produktov in storitev v odvisne družbe in prilagoditve trgom.

Širitev sodelovanja in prenosa znanj, zlasti prodajnih veščin, pripomočkov in tehnik.  

Povečana produktivnost s krepitvijo navzkrižne prodaje znotraj Skupine.

Izpolnjeni želeni finančni učinki vstopov v nova partnerska sodelovanja.

Osredotočenost na stranko in razvoj povezanih storitev

Namen: Graditi in ohranjati odnose, temelječe na zaupanju. Učinkovito upravljati odločitveni proces. Izboljšati uporabniško izkušnjo. Doseči zadovoljstvo in zvestobo strank. Povečati življenjsko vrednost stranke.

 • Celovita in odgovorna obravnava strank ter vsekanalna komunikacija 

Razširjen obseg komunikacijskih točk za stik s strankami.

Razvoj sistema za individualizirano obravnavo strank in vpeljava bonitetnega sistema po različnih merilih.  

Prenovljeno produktno-prodajno spletno mesto www.triglav.si in izboljšana uporabniška izkušnja. 

 • Povečevanje zadovoljstva in zvestobe strank

Aktivno merjenje in zbiranje uporabniških izkušenj za potrebe izboljšanja zadovoljstva strank.

Višja skupna ocena zadovoljstva strank.

Nagrajevanje zvestobe strank.

 • Rast števila aktivnih strank, povečevanje razumevanja naših storitev in obsega zavarovanosti posamezne stranke 

Razvoj novih produktov in storitev ter prenova obstoječih.

Razvoj digitalno-prodajnih, komunikacijskih in distribucijskih kanalov.

 • Zavarovalni produkti z visoko stopnjo povezanih storitev

Vzpostavljanje skupne digitalne prodaje za segmente premoženjskih, življenjskih in zdravstvenih zavarovanj. 

Nadgradnja povezanih storitev v sodelovanju z različnimi partnerji.

 • Digitalni način poslovanja in razvoj inovativnosti 

Uvajanje brezpapirnega, mobilnega in poenostavljenega poslovanja s strankami in partnerji.

Optimizacija procesov za večjo osredotočenost na stranko, zlasti pri obravnavi škodnih dogodkov.

Sprememba organizacije in kulture v sodelovalno in agilno

Namen: Dinamično prilagajati organizacijo za zagotavljanje odzivnih, enostavnih in učinkovitih storitev notranjim in zunanjim strankam. Opolnomočiti posameznike in delovne skupine za odgovorno oblikovanje in izvedbo rešitev. Vpeljevati dinamičnost/agilnost in sodobne prakse na vseh ravneh poslovanja. 

 • Prenovljena organizacijska kultura 

Prenos dobrih praks v Skupini.

Coaching v matični in odvisnih družbah ter usposabljanje novih, internih coachev. 

Okrepljen mentorski sistem, spodbujanje raznolikosti in medgeneracijskega sodelovanja. 

Vzpostavljanje sistema pristojnosti in pooblastil v odvisnih družbah za odzivno in zanesljivo odločanje.

 • Primerno število, sestava in zavzetost zaposlenih za prenovljene in optimizirane procese 

Izvedene aktivnosti za učinkovito upravljanje sprememb in krepitev projektnega oz. timskega dela. 

Dosežena želena stopnja zavzetosti na ravni Skupine.

Prilagajanje organizacijske strukture in temeljnih procesov dinamičnim spremembam v okolju.

 • Primerne kompetence in digitalna usposobljenost zaposlenih 

Krepitev sistema ciljnega vodenja z izvedbo obdobnih razvojnih razgovorov po lastni metodologiji. 

Prilagajanje procesov dela vse bolj digitaliziranemu okolju.

Večji delež izobraževalnih ur o digitalnih vsebinah. 

Nenehno usposabljanje in coaching vodij.

 • Stabilnost in primerna struktura ključnih ter perspektivnih kadrov in mobilnost zaposlenih

Ohranjena stabilna in primerna zasedba ključnih delovnih mest.

Krepitev sodelovanja in mobilnosti v Skupini.

Pomembnejši načrtovani podatki o poslovanju Skupine Triglav za leto 2020 (v milijonih evrov)

v milijonih EUR

201720182019Načrt 2020
Poslovni izid pred obdavčitvijo84,497,5100,995–105
Obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija999,91.068,41.184,2okoli 1.200
Kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj93,1 %91,8 %91,5 %pod 95 %