v EUR


Skupina Triglav

Zavarovalnica Triglav

 

2019

2018

2019

2018

Čisti dobiček obdobja po obdavčitvi

83.864.429

80.826.245

70.614.416

65.543.864

Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi

18.003.465

-28.931.958

6.582.993

-19.997.563

Postavke, ki v kasnejših obdobjih ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

-351.094

-303.425

-309.508

-266.153

Aktuarski čisti dobički ali izgube v zvezi s pokojninskimi načrti z določenimi zaslužki

-351.094

-303.550

-309.508

-266.153

Davek od postavk, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

0

125

0

0

Postavke, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene v poslovni izid

18.354.559

-28.628.533

6.892.501

-19.731.410

Čisti dobički ali izgube iz ponovne izmere finančnega sredstva, razpoložljivega za prodajo

28.490.288

-50.091.501

13.274.750

-39.514.888

– dobički ali izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja

41.338.796

-32.052.599

25.033.214

-25.811.542

– prenos dobičkov ali izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid

-12.848.508

-18.038.902

-11.758.464

-13.703.346

Pripadajoči čisti dobički ali izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja – kapitalska metoda

0

-310.367

0

0

Obveznosti iz zavarovalnih pogodb z diskrecijsko pravico

-4.005.357

12.510.378

-4.005.357

12.510.379

Prevedbeni popravek kapitala

137.443

127.483

0

0

Davek od postavk, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene v poslovni izid

-6.267.815

9.135.474

-2.376.892

7.273.099

VSEOBSEGAJOČI DONOS OBDOBJA PO OBDAVČITVI

101.867.894

51.894.287

77.197.409

45.546.301

Delež obvladujočih lastnikov

101.666.578

51.702.769

-

-

Neobvladujoči delež

201.316

191.518

-

-