v EUR


Skupina Triglav

Zavarovalnica Triglav

2019

2018

2019

2018

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

1.027.628.825

951.762.862

573.555.357

551.940.868

– obračunane kosmate zavarovalne premije

1.184.174.107

1.068.394.407

702.131.969

660.210.432

– obračunana premija, oddana v pozavarovanje in sozavarovanje

-136.453.097

-106.624.908

-119.532.753

-101.297.110

– sprememba prenosnih premij

-20.092.185

-10.006.637

-9.043.859

-6.972.454

Prihodki od naložb v povezanih družbah

1.076.327

1.021.159

3.642.440

5.305.545

– dobiček iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb,   obračunan z uporabo kapitalske metode

515.913

1.021.159

0

0

– drugi prihodki od naložb v povezane družbe

560.414

0

3.642.440

5.305.545

Prihodki od naložb

186.989.205

88.889.077

141.512.227

61.755.135

– prihodki od obresti, izračunani z uporabo metode efektivnih obrestnih mer

53.137.742

55.573.242

35.136.849

36.890.019

– dobički pri odtujitvah naložb

37.568.819

23.777.837

32.059.434

18.521.649

– drugi prihodki od naložb

96.282.644

9.537.998

74.315.944

6.343.467

Drugi zavarovalni prihodki

37.183.512

29.837.981

29.755.003

27.448.384

– prihodki od provizij

22.069.255

15.806.181

19.848.006

17.004.132

– drugi prihodki od zavarovalnih poslov

15.114.257

14.031.800

9.906.997

10.444.252

Drugi prihodki

39.521.122

36.149.533

11.355.435

12.491.979

 
Čisti odhodki za škode

684.147.828

626.560.398

376.760.877

359.941.674

– obračunani kosmati zneski škod

716.742.136

679.600.218

425.204.380

421.002.582

– obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev

-35.254.541

-39.988.966

-31.495.447

-37.767.613

– sprememba škodnih rezervacij

-4.906.936

-19.248.552

-16.948.056

-23.293.295

– odhodki iz izravnalne sheme dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj

7.567.169

6.197.698

0

0

Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij (brez NT)

59.308.590

39.860.373

22.338.141

29.499.390

Sprememba zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

69.205.056

-46.889.547

57.140.018

-50.884.979

Odhodki za bonuse in popuste

11.561.258

11.417.685

9.721.522

10.571.287

Obratovalni stroški

244.452.851

233.637.425

157.906.165

153.008.918

– stroški pridobivanja zavarovanj

162.566.584

159.245.093

110.868.380

110.230.112

– drugi obratovalni stroški

81.886.267

74.392.332

47.037.785

42.778.806

Odhodki od naložb v povezane družbe

733.344

137.092

195.478

4.759

– izguba iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunana z uporabo kapitalske metode

170.640

137.092

0

0

– drugi finančni odhodki

562.704

0

195.478

4.759

Odhodki naložb

23.953.572

67.118.486

18.381.935

50.929.727

– oslabitve naložb

848.962

1.497.483

344.175

1.248.877

– izgube pri odtujitvah naložb

9.767.166

13.128.928

9.679.511

12.566.364

– drugi odhodki naložb

13.337.444

52.492.075

8.358.249

37.114.486

Drugi zavarovalni odhodki

43.565.310

33.744.135

14.950.707

11.819.639

Drugi odhodki

54.533.956

44.618.763

17.814.012

15.594.244

– odhodki iz financiranja

3.098.502

1.384.361

2.867.130

1.507.022

– drugi odhodki

51.435.454

43.234.402

14.946.882

14.087.222


Poslovni izid pred obdavčitvijo

100.937.227

97.455.802

84.611.607

78.457.252

Odhodek za davek

17.072.798

16.629.557

13.997.191

12.913.388

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

83.864.429

80.826.245

70.614.416

65.543.864

Dobiček na delnico (čisti in popravljeni)

3,69

3,56

-

-

Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe

83.690.644

80.662.754

-

-

Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev

173.785

163.491

-

-