Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2019

Skupina Triglav in Zavarovalnica Triglav v letu 2019

  • Skupina Triglav in njena matična družba sta uspešno poslovali ter presegli načrtovane poslovne rezultate.
  • Skladno s strategijo Skupine Triglav smo aktivno in sistematično izvajali strateške razvojne aktivnosti. 
  • Skupina je finančno čvrsta, njena kapitalska ustreznost se giblje v ciljnem razponu, bonitetna ocena »A« ima stabilno srednjeročno napoved.
  • Skupina Triglav je čvrsto na vodilnem mestu v regiji Adria in na slovenskem zavarovalnem trgu.
  • Rast premije je dosegla na vseh zavarovalnih trgih in v vseh segmentih zavarovalne dejavnosti ter povečala vrednost premoženja v upravljanju.
  • Dejavnost upravljanja premoženja je okrepila z nakupom ALTA Skladov in njihovo pripojitvijo Triglav Skladom.

Ključni podatki o poslovanju Skupine Triglav

    v milijonih EUR

201920182017Indeks
    2019/20182018/2017
Obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija1.184,21.068,4999,9111107
Čisti prihodki od zavarovalnih premij1.027,6951,8891,2108107
Obračunani kosmati zneski škod716,7679,6642,2105106
Čisti odhodki za škode684,1626,6620,0109101
Kosmati obratovalni stroški305,3288,8274,0106105
Poslovni izid pred obdavčitvijo100,997,584,4104115
Čisti poslovni izid83,980,869,7104116
Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe83,780,769,3104116
Kombinirani količnik91,5 %91,8 %93,1 %10099
Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan leta2.878,92.713,12.732,210699
Kapital na zadnji dan leta792,0746,9756,610699
Kapital lastnikov obvladujoče družbe na zadnji dan leta789,5744,6749,810699
Čista dobičkonosnost kapitala10,9 %10,8 %9,3 %101116
Čista dobičkonosnost kapitala lastnikov obvladujoče družbe10,9 %10,8 %9,3 %101116
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)34,7332,7532,9810699
Čisti dobiček na delnico (v EUR)3,693,563,07104116
Število zaposlenih na zadnji dan leta5.2815.1665.151102100

Ključni podatki o poslovanju Zavarovalnice Triglav

    v milijonih EUR

201920182017Indeks
    2019/20182018/2017
Obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija702,1660,2622,0106106
Čisti prihodki od zavarovalnih premij573,6551,9522,1104106
Obračunani kosmati zneski škod425,2421,0411,3101102
Čisti odhodki za škode376,8359,9376,310596
Kosmati obratovalni stroški180,5174,4167,7103104
Poslovni izid pred obdavčitvijo84,678,573,8108106
Čisti poslovni izid70,665,562,5108105
Kombinirani količnik85,6 %86,1 %87,9 %9998
Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan leta2.149,02.061,42.103,410498
Kapital na zadnji dan leta580,5560,1571,410498
Čista dobičkonosnost kapitala12,4 %11,6 %11,0 %107105
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)25,5324,6425,1310498
Čisti dobiček na delnico (v EUR)3,112,882,75108105
Število zaposlenih na zadnji dan leta2.2532.2902.28598100

Kontakt za vprašanja o vsebini pričujočega poročila:

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Tomaž Žust, direktor službe za strateško načrtovanje in kontroling
Telefon: ++386 (1) 47 47 449
Faks: ++386 (1) 23 16 456
Elektronski naslov: tomaz.zust@triglav.si