Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2022

Trajnostni razvoj v Skupini Triglav

  • Uresničujemo Strateške ambicije Skupine Triglav na področju trajnostnega razvoja (ESG).
  • V zavarovalni dejavnosti razvijamo trajnostno naravnano ponudbo in povečujemo zbrano premijo iz produktov, ki spodbujajo splošno družbeno in okoljsko korist, med drugim energetsko učinkovitost in nizkoogljično tehnologijo.
  • Delež zelenih obveznic, obveznic z družbenim učinkom in trajnostnih obveznic smo povečali na 10 %.
  • Naš delniški sklad Triglav Zeleni je usklajen z 8. členom evropske uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev.
  • Zadovoljstvo zaposlenih smo ohranili na visoki ravni, zadovoljstvo strank pa še izboljšali.
  • Ogljični odtis obsega 1 in 2 smo znižali za 13 %. Električna energija za Skupino je bila v 63 % pridobljena iz obnovljivih virov energije.
  • Okrepili smo preventivne zdravstvene dejavnosti. Za uspešno preprečevanje in obvladovanje kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom, smo prejeli evropsko priznanje agencije EU-OSHA Healthy Workplaces Good Practice Awards.
  • Zavezo k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju smo vgradili v poslovne procese. Skrbni pregled spoštovanja človekovih pravic opravljamo redno, v okviru ocenjevanja tveganj.

nasi cilji slo posodobljeno

Ambicije glede ciljev ESG do leta 2025 izpolnjujemo na štirih ključnih področjih

Zavarovalništvo in upravljanje premoženja

V naložbenem portfelju Skupine Triglav smo nadalje povečali delež zelenih in trajnostnih obveznic ter obveznic z družbenim učinkom. V začetku leta 2022 smo se s pristopom k partnerstvu PCAF zavezali, da bomo v obdobju treh let objavili ogljični odtis najmanj enega naložbenega razreda. Strankam že leta ponujamo trajnostni delniški sklad Triglav Zeleni, ki smo ga uskladili z 8. členom evropske uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev.

V zavarovalni dejavnosti razvijamo produkte, s katerimi spodbujamo družbeno in okoljsko korist, na primer zavarovanje sončnih elektrarn, mikromobilnosti, električnih in hibridnih vozil, kmetijskih zavarovanj s poudarkom na lokalni pridelavi in izboljšanju zaščite posevkov pred sušo. Pri tem skrbimo, da je naša ponudba zavarovalnih produktov skladna z Uredbo (EU) 2017/2358, zato smo uvedli interno metodologijo za oceno njihove trajnostne naravnanosti. Za boljše upravljanje trajnostnih tveganj na ravni Skupine smo vzpostavili spremljanje zavarovalnega portfelja pravnih oseb po standardni klasifikaciji dejavnosti (NACE).

Lastni poslovni procesi

Ogljični odtis obsega 1 in 2 Skupine se je v letu 2022 znižal za 13 odstotkov. Zaposlene smo v luči energetske krize in skrbi za okolje ozaveščali o varčni rabi energije in pomenu trajnostnega ravnanja. V sklopu izračuna ogljičnega odtisa in spodbujanja trajnostne mobilnosti smo jih anketirali o načinu prihoda na delovno mesto. V letu 2022 smo izvedli prve naložbe v solarne panele, ki bodo omogočali delno energetsko samooskrbo. Povečali smo delež električnih in hibridnih vozil v voznem parku. Naše družbe v Skupini so sprejele številne dodatne ukrepe, povezane z digitalizacijo in brezpapirnim poslovanjem, s čimer smo uspeli zmanjšati celoten obseg porabe papirja. Skupen obseg ustvarjenih odpadkov se je na ravni Skupine znižal za 6 %.
Odgovoren odnos do deležnikovV letu 2022 smo zadovoljstvo naših zaposlenih in strank obdržali na visoki ravni. Za boljšo usklajenost zasebnega in službenega življenja zaposlenih izvajamo model prilagodljivega dela. Krepimo promocijo zdravja in dobrega počutja, ob tem pa skrbimo za večdimenzionalno raznolikost ter razvoj in izobraževanje zaposlenih. Ostajamo močno vpeti v družbeno odgovorne in okoljske projekte ter partnerstva in donatorstva. V začetku leta 2022 smo s partnerji iz sveta športa, kulture, zdravstva, preventive in gospodarstva začeli projekt Zavarujmo prihodnost, s katerim ozaveščamo o 17 ciljih trajnostnega razvoja Združenih narodov (SDG). Trajnostne vidike smo začeli vključevati v izvedbo nekaterih naših dogodkov (Triglav Tek, Naš dan). Pomemben del izobraževanj zaposlenih poteka v digitalni obliki.
Učinkovito korporativno upravljanje

Skupina Triglav skrbi za doseganje visokih standardov korporativnega upravljanja, ob tem pa izboljšuje javna razkritja svojega trajnostnega poslovanja in delovanja. V skrbi za vidnost in ustrezno informiranost o svojem trajnostnem razvoju je podpisnica mednarodnih iniciativ UN PSI, UNEP FI in partnerstva PCAF, razkritja izvaja skladno s trajnostnimi standardi GRI in SASB. Drugo leto zapored smo poročali po vprašalniku CDP o podnebnih spremembah.

Trajnostne vidike poslovanja na ravni Skupine usmerja nosilka razvoja trajnostnega poslovanja, spremlja jih Odbor za skladnost in trajnostni razvoj, odločanje pa poteka na ravni Uprave matične družbe.

Mejniki trajnostnega razvoja Zavarovalnice Triglav in Skupine Triglav

mejniki trajnostnega razvoja2


Matrika bistvenosti ESG-tem za deležnike in Skupino Triglav

Oceno bistvenosti smo v letu 2022, ki so ga zaznamovale večje spremembe v poslovnem okolju, preverili in posodobili na podlagi kvantitativne raziskave med več kot 600 strankami in drugimi respondenti iz Slovenije, proučevanja regulatornih gibanj v EU ter informacij, zbranih v stikih z domačimi in tujimi vlagatelji.

matrika slo posodobljeno