Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2022

Delnica in delničarji Zavarovalnice Triglav

  • Delnica Zavarovalnice Triglav je pri 41-odstotni letni rasti obsega trgovanja dosegla 4,5-odstotno celotno donosnost in 10,7-odstotni dividendni donos.
  • Skupina Triglav je bila sedmič zapored ocenjena z bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo. 
  • V lastniški sestavi Zavarovalnice ni bilo bistvenih sprememb.
  • Pri odnosih z investitorji je bila povečana pozornost namenjena fizičnim osebam, ki zadnja leta krepijo trgovanje in lastništvo.

Glede na tržno kapitalizacijo, 784,4 milijona evrov (indeks 94), je bila Zavarovalnica Triglav v letu 2022 četrta največja slovenska borzna družba, njena delnica pa je bila hkrati četrta najlikvidnejša delnica Ljubljanske borze. Letni obseg njenega borznega prometa je znašal 28,3 milijona evrov in se je v primerjavi z letom prej povečal za 41 odstotkov, medtem ko se je celoten promet na Ljubljanski borzi povečal za 13 odstotkov.

Osnovni podatki o delnici Zavarovalnice Triglav

Postavke

31. 12. 2022

31. 12. 2021

31. 12. 2020

Najvišji zaključni tečaj v letu

41,40

37,20

36,00

Najnižji zaključni tečaj v letu

31,40

29,80

23,20

Zaključni tečaj 

34,50

36,80

30,00

Knjigovodska vrednost delnice (matična družba)

 24,28

29,70

28,33

Knjigovodska vrednost delnice (konsolidirani podatki)

 32,96

40,93

38,16

Čisti dobiček na delnico (konsolidirani podatki)

 4,85

4,97

3,24

Tržna kapitalizacija 

784.362.606

836.653.446

682.054.440

Povprečni dnevni promet (brez svežnjev)

113.291

80.554

131.945

Izplačana dividenda na delnico 

3,70

1,70

0,00

Število delnic

22.735.148

22.735.148

22.735.148

Odstotek delnic v prostem prometu

30,73 %

30,73 %

30,73 %

Borza trgovanja

Ljubljanska borza - LJSE

ISIN koda

SI0021111651

Oznaka delnice

ZVTG

Bloomberg

ZVTG SV

Reuters

ZVTG.LJ

Bonitetna ocena (S&P Global Ratings, AM Best)

»A«, stabilna srednjeročna napoved

»A«, stabilna srednjeročna napoved

»A«, stabilna srednjeročna napoved

Gibanje tečaja delnice ZVTG v letu 2022 v primerjavi z indeksom Ljubljanske borze SBITOP in sektorskim indeksom evropskih zavarovalnic STOXX Europe 600 Insurance (izhodiščni datum 31. 12. 2021 = 100)

delnica gibanje tecaja 

Bruto izplačana dividenda na delnico po letih (v evrih) in njen delež konsolidiranega čistega dobička preteklega leta za izplačilo dividende v letih 2013–2022

 delnica dividenda

Informacije za delničarje

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Helena Ulaga Kitek, Vodja oddelka Upravljanje odnosov z investitorji
Telefon: ++386 (1) 47 47 331
Elektronski naslov: investor.relations@triglav.si