Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2022

Nagovor predsednika Uprave Zavarovalnice Triglav

Spoštovane delničarke in delničarji, cenjeni bralci! 

V letu 2022 smo naredili pomembne razvojne korake in dosegli dobre rezultate, ki potrjujejo  robustnost našega poslovnega modela ter prilagodljivost in uspešnost začrtane strategije. To smo dosegli kljub zahtevnemu okolju, v katerem smo se soočali z vplivi širših geopolitičnih razmer, visoko rastjo inflacije, neugodnim stanjem na mednarodnih finančnih trgih in posledicami pandemije covid-19. Uspešnost našega delovanja v letu 2022 odražata tudi visoki bonitetni oceni »A«, ki sta nam jo podelili agenciji S&P Global Ratings in AM Best.

Ustvarili smo 134,5 milijona evrov konsolidiranega dobička pred obdavčitvijo, kar je 1 odstotek več kot leto prej. Čisti dobiček v višini 110,2 milijona evrov je bil v primerjavi z letom prej nižji za 2 odstotka. Doseženi rezultati so nad načrtovanimi in so posledica uspešnega poslovanja ter enkratnih dogodkov, predvsem delnega sproščanja oblikovanih škodnih rezervacij iz preteklih let, ki je ublažilo rast škod in stroškov. Pri oceni škodnih rezervacij smo sledili trendom najboljše ocene, ki jih uvaja novi računovodski standard MSRP 17, in tako višino teh približali ocenjeni vrednosti po MSRP 17. Pozitivne vplive so prispevali tudi dobički iz prodaje naložbenih nepremičnin in nekaterih delniških naložb, medtem ko so bili celotni donosi naložbenega portfelja zaradi neugodnih razmer na finančnih trgih negativni. To je skupaj s povišanim izplačilom dividende kapital znižalo za 19 odstotkov na 752,8 milijona evrov in povečalo njegovo čisto dobičkonosnost na 13,1 odstotka. Zaradi opisanih razlogov in inflacije se je primerjalno z letom prej znižala tudi kapitalska ustreznost Skupine, ki ostaja okrog spodnjega roba ciljnega razpona.

Poslovanje v zavarovalništvu in upravljanju premoženja

Celotne prihodke smo povečali za 10 odstotkov na 1.599,3 milijona evrov, od tega je bil obseg obračunane kosmate zavarovalne premije višji za 9 odstotkov in je znašal 1.479,6 milijona evrov. Premijsko rast smo dosegli v vseh treh zavarovalnih segmentih in na vseh naših trgih. V Sloveniji je dosegla 7 odstotkov in je bila skladna z gibanjem trga, na drugih trgih regije Adria pa je bila 12-odstotna. Na mednarodnem trgu smo dosegli 17-odstotno rast s premijo, zbrano po načelu prostega pretoka storitev, ter s premijo aktivnih pozavarovalnih poslov. Premija premoženjskih zavarovanj je bila večja za 12 odstotkov, življenjskih in pokojninskih zavarovanj za 6 odstotkov in zdravstvenih zavarovanj za 3 odstotke.

S povečanim zavarovalnim portfeljem, bolj razgibano dejavnostjo prebivalstva in gospodarstva ter inflacijsko rastjo cen materiala in storitev so obračunani kosmati zneski škod narasli za 13 odstotkov, na 832,2 milijona evrov. K njihovemu povečanju so prispevali tudi naravni množični škodni dogodki. Njihova ocenjena vrednost v višini 32,1 milijona evrov je bila za več kot 20 odstotkov nad petletnim povprečjem. Kombinirani količnik Skupine Triglav je dosegel ugodno vrednost 88,1 odstotka, na kar je učinkoval predvsem škodni količnik, izboljšan zaradi sproščanja škodnih rezervacij. 

Neugodno stanje na finančnih trgih, zaznamovano z dvigi obrestnih mer in padci delniških tečajev, se je odrazilo v 11-odstotnem zmanjšanju naložbenega portfelja, katerega vrednost je bila ob koncu leta 3.271,2 milijona evrov. Skladno z naložbenimi politikami nismo bistveno spremenili njegove konservativne sestave in kakovosti. Pri dejavnosti upravljanja premoženja strank v vzajemnih skladih in individualnem upravljanju smo beležili neto prilive, a se je obseg sredstev zaradi znižanih tečajev na finančnih trgih zmanjšal za 10 odstotkov na 1.389,5 milijona evrov. Skupina Triglav je v Sloveniji z 31,3-odstotnim tržnim deležem eden vodilnih upravljavcev premoženja v vzajemnih skladih. 

Izvajanje dividendne politike z izplačilom povečane dividende

Prizadevamo si, da je delnica Triglava donosna, varna in stabilna naložba za vlagatelje. Tudi nanjo je učinkovalo stanje delniških trgov, kar je njen tečaj znižalo za 6 odstotkov (indeks Ljubljanske borze za 17 odstotkov). Njena celotna donosnost je znašala 4,5 odstotka, od tega je bil dividendni donos 10,7-odstoten. Po dveh letih razmer, zaznamovanih s pandemijo, smo v letu 2022 izplačali povišano dividendo v višini 3,7 evra bruto na delnico. Pri tem smo poleg višine razpoložljivega kapitala Skupine upoštevali enkratnost oziroma izrednost določenih delov poslovanja v predhodnih dveh letih. 

Strateško usmerjeni v rast in razvoj

Prepričani smo, da bomo z nadaljevanjem digitalne transformacije in razvoja storitveno naravnanih poslovnih ekosistemov dosegli osrednji strateški cilj, izjemno in enotno uporabniško izkušnjo strank po vseh poteh, v vseh procesih, pri vseh produktih in družbah. 

Našo preobrazbo smo zasnovali na enotnem upravljanju strankine izkušnje in digitalnem poslovanju. V to smer nadaljujemo digitalizacijo naših asistenčnih, prodajnih in škodnih postopkov in izgradnjo enotne platforme za komuniciranje in poslovanje s strankami, več notranjih procesov pa smo tudi že opremili z orodji za robotsko avtomatizacijo procesov. Prav tako na skupni platformi in s skupnim bonitetnim sistemom Triglav komplet povezujemo ekosisteme na temeljnih področjih zdravje, finančne storitve, mobilnost, bivanje in male živali. Širimo krog naših partnerjev, s katerimi delimo skupna poslovna načela in prizadevanje za visoko zadovoljstvo strank, ter dopolnjujemo nabor asistenčnih in povezanih storitev. 

Kot kažejo meritve, so stranke ponovno prepoznale vloženi trud in so z nami zadovoljne. Kazalnik NPS, ki meri verjetnost, da nas priporočijo drugim, je že dosegel vrednost 77. Da je visoka raven zavzetosti, povezanosti, timske naravnanosti in pripadnosti sodelavcev osnova naših dosežkov, odražajo vsakoletne notranje raziskave zadovoljstva zaposlenih. Naj se jim ob tem v imenu Uprave zahvalim za njihovo predano delo.

Trajnostni razvoj (ESG) opredeljuje naše delovanje

Predano uresničujemo naše ambicije na področju trajnostnega razvoja, ki so ključen del naše strategije. V ponudbi obeh osnovnih dejavnosti širimo storitve, s katerimi spodbujamo družbeno in okoljsko korist. Okrepili smo delež trajnostnih naložb v obvezniškem portfelju. Ogljični odtis Skupine obsegov 1 in 2 smo znižali za 13 odstotkov. Prizadevamo si, da pri svojem delovanju sledimo visokim standardom korporativnega upravljanja. Negujemo kulturo raznolikosti in vključenosti ter prepoznavamo priložnosti, ki jih prinaša. V naših vrstah je 55 odstotkov žensk, med menedžerji višje ravni je njihov delež 45-odstoten in 24-odstoten med kadri, ki vodijo ali nadzirajo naše družbe. Močno smo vpeti v družbeno in okoljsko odgovorne projekte, partnerstva in donatorstva. Sodelujemo v mednarodnih pobudah UN PSI, UNEP FI in v partnerstvu PCAF, ki uresničujejo načela trajnostnega razvoja, ter poročamo skladno s trajnostnimi standardi GRI, SASB in po vprašalniku CDP o podnebnih spremembah. 

V letu, polnem izzivov, smo se še bolj trudili, da ustvarjamo varnejšo prihodnost strank, zaposlenih in vas, delničarjev, kar bo naše vodilo tudi v prihodnje. V imenu Uprave in vseh sodelavk in sodelavcev Skupine Triglav se vam zahvaljujem za zaupanje.

Andrej Slapar
predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav