Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2022

Strategija in načrti

  • Strateška tveganja in poslovne priložnosti redno presojamo na osnovi izzivov in priložnosti, ki jih prepoznavamo v poslovnem in družbenem okolju, za katerega so značilne hitre spremembe.
  • Vizijo Skupine Triglav, usmerjeno v ustvarjanje izjemne uporabniške izkušnje, udejanjamo z razvojnimi aktivnostmi. V ospredju sta prehajanje iz zavarovalniškega v storitveni poslovni model z več ekosistemi ter nadaljevanje digitalne transformacije.
  • Poslovanje Skupine je bilo v letu 2022 uspešno in pod vplivom enkratnih dogodkov, zato je poslovni rezultat presegel načrtovanega.
  • Načrtujemo nadaljevanje dobičkonosnega poslovanja in krepitev njegovega obsega v letu 2023.

V novelirani strategiji Skupine Triglav do leta 2025, sprejeti ob izteku leta 2021, smo ohranili dosedanje bistvene strateške usmeritve ter jih nadgradili v smeri rasti in razvoja ter poglobitvi naše osredotočenosti na stranko.

Še izraziteje kot v preteklosti smo poudarili ambicije našega trajnostnega razvoja na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju. Z njihovim uresničevanjem ustvarjamo dolgoročno stabilno podlago za dobičkonosno in varno poslovanje Skupine. Pri tem spodbujamo prehod v trajnostno družbo, zmanjšujemo naš vpliv na podnebne spremembe, ostajamo razvojno naravnano okolje za zaposlene, povezani z našimi partnerji, ter varna in donosna naložba za vlagatelje.

Poslanstvo, vizija in vrednote Skupine Triglav

poslanstvo vizija vrednote st slo v1.3

Strateške usmeritve

Poslujemo varno in dobičkonosno

Skupina Triglav je z visoko bonitetno oceno ocenjena in samostojna zavarovalno-finančna skupina, ki ima vodilni tržni položaj v regiji Adria. Strateško smo usmerjeni v doseganje visoke donosnosti poslovanja z dobičkonosno rastjo.

Izjemna uporabniška izkušnja strank
  • Ustvarjamo enotno izkušnjo strank po vseh poteh, procesih in produktih.
  • V potrebe strank osredotočena ponudba naših zavarovalnih in finančnih produktov ter storitev.
  • Usmerjeni smo v asistenčne in povezane storitve z ambicijo razvoja medsebojno povezanih ekosistemov.
Digitalna transformacija

Nadaljujemo s procesom digitalne transformacije, s ciljem, da postanemo vodilna digitalizirana zavarovalna-finančna skupina v regiji Adria. Z razvojem digitalnih storitev, avtomatizacijo procesov ter uvajanjem sodobnih digitalnih tehnologij omogočamo strankam najboljšo digitalno uporabniško izkušnjo.

Razvoj storitveno naravnanih poslovnih modelov

Izvajamo postopen prehod iz zavarovalniško osredotočenega poslovnega modela v pretežno storitveni poslovni model in ekosistem, ki naslavlja številne, a medsebojno povezane potrebe strank s področja zavarovanj ter asistenčnih in povezanih storitev.

Razvoj organizacijske kultureNadaljujemo oblikovanje visoko uspešne in storitveno usmerjene organizacijske kulture, ki podpira strateške poslovne usmeritve, in organizacijskega okolja, ki omogoča pridobivanje, razvoj in zadržanje kompetentnih, zavzetih, zdravih in zadovoljnih zaposlenih.

Strateška kazalnika Skupine Triglav v obdobju 2022–2025

Pri finančnih strateških kazalnikih je naš cilj, da bodo celotni prihodki Skupine v letu 2025 presegali 1,6 milijarde evrov, v tem strateškem obdobju pa bomo dosegali 10-odstotno donosnost kapitala (vrednosti so določene z uporabo obstoječega poročevalskega okvira MSRP 4).

Uresničevanje načrtov poslovanja Skupine Triglav v letu 2022

V poslabšanih gospodarskih razmerah smo v Skupini Triglav dosegli 134,5 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 1 odstotek več kot v letu 2021 ter več od načrtovanega.

Obseg zbranih zavarovalnih premij smo povečali za 9 odstotkov na 1.479,6 milijona evrov in prav tako presegli načrtovane vrednosti. Povečanje smo dosegli na vseh zavarovalnih trgih Skupine ter v vseh segmentih zavarovanj kljub zahtevnim razmeram, ki jih je zaznamovala ostra konkurenca. Na slovenskem trgu je bila rast premije 7-odstotna, na preostalih trgih regije Adria 12-odstotna, na mednarodnem trgu pa 17-odstotna.

Kombinirani količnik Skupine Triglav je dosegel ugodnih 88,1 odstotka in se tako giblje v spodnjem delu območja svoje povprečne ciljne strateške vrednosti (kazalnik uspešnosti zavarovalnice v osnovni dejavnosti premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj, brez donosov od naložb). V primerjavi z letom prej se je znižal za 0,8 odstotne točke zaradi izboljšanja škodnega količnika.

Bonitetni agenciji S&P Global Ratings in AM Best sta Skupini Triglav znova podelili bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo ter tako potrdili njeno čvrsto finančno stabilnost, kapitalsko ustreznost in dobičkonosnost poslovanja.

Načrt poslovanja Skupine Triglav za leto 2023

Za leto 2023 načrtujemo dobiček pred obdavčitvijo v višini med 95 in 110 milijoni evrov. Načrtovani dobiček je nižji od doseženega v letu 2022, na katerega so vplivali enkratni dogodki. V zavarovalni dejavnosti načrtujemo dobičkonosno poslovanje in obseg zavarovalne premije v razponu med 1,5 in 1,6 milijarde evrov ter doseganje kombiniranega količnika premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj v vrednosti pod 94 odstotkov.