Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2022

Poslovanje Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav

  • Ohranili smo vodilni tržni položaj med zavarovalnimi skupinami v Sloveniji in Črni gori. Tržne deleže smo povečali ali ohranili na večini zavarovalnih trgov.
  • Rast premije smo dosegli na vseh zavarovalnih trgih in v vseh segmentih zavarovanj.
  • Zaradi višje inflacije so se povečali kosmati zneski škod in obratovalnih stroški, potrebne so bile prilagoditve premijskih stopenj.
  • Stopnjevanje pogostosti vremenskih škodnih dogodkov je dodatno vplivalo na gibanje kosmatih zneskov škod.
  • Dvigi obrestnih mer na finančnih trgih in padci vrednosti na delniških trgih so znižali vrednosti finančnih naložb, sredstva v upravljanju premoženja in donose od finančnih naložb.

Gibanje tržnih deležev in položaj Skupine Triglav na trgih regije Adria v letu 2022

Trg

Tržni delež 

Gibanje tržnega deleža

Mesto 2022

Mesto 2021

Slovenija

38,9 %

+ 0,4 odstotne točke

1

1

Hrvaška

5,6 %

0,0 odstotne točke

7

7

Srbija*

7,3 %

0,0 odstotne točke

5

5

Črna gora

37,8 %

– 1,3 odstotne točke

1

1

Bosna in Hercegovina

9,4 %

+ 0,6 odstotne točke

3

3

 - Federacija BiH

10,8 %

+ 1,0 odstotne točke

3

4

 - Republika Srbska**

6,3 %

– 0,3 odstotne točke

7

7

Severna Makedonija

14,7 %

+ 1,6 odstotne točke

3

3

* Podatki za obdobje 1–9 2022.
** Upoštevana sta tržna deleža Triglav Osiguranja, Banja Luka in podružnice Triglav Osiguranja, Sarajevo, v Banja Luki.

Celotni prihodki v milijonih EUR


celotni prihodki final

Sestava konsolidirane zavarovalne, sozavarovalne in pozavarovalne premije Skupine Triglav po segmentih


sestava premije final

Poslovni izid pred obdavčitvijo v milijonih EUR
poslovni izid final

Kombinirani količnik premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj Skupine

kombinirani kolicnik final2

Sestava naložb Skupine Triglav (brez naložb v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje) na 31. 12. 2022


sestava nalozb final

Sestava konsolidirane zavarovalne, sozavarovalne in pozavarovalne premije Skupine Triglav po trgihsestava remije po trgih final