.......
EN
EN

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2020

Skupaj smo.
V vsakem trenutku.

Zanesljivo tudi v spremenjenih razmerah

Ključni kazalniki odražajo stabilno in agilno poslovanje Skupine Triglav v letu 2020.

Preberi več

Učinkovito izvajanje strategije

V nagovoru predsednika več o pomenu uspešno izvedenih strateških projektov in načrtih za leto 2021.

Preberi več

Enostavno in odzivno

Z digitalno transformacijo poslovanja in posodobitvami storitveno-produktnega portfelja smo se osredotočili na potrebe strank in povečali njihovo zadovoljstvo.

Preberi več

Visoka bonitetna ocena in zaupanje delničarjev

Na izvajanje dividendne politike so vplivale razmere covid-19.

Preberi več

Uspešno poslovanje

Okrepili smo obseg poslovanja v obeh temeljnih dejavnostih. Utrdili smo vlogo vodilne zavarovalno-finančne skupine v regiji Adria.

Preberi več

Celovito upravljanje tveganj

Odporen zavarovalni in naložbeni portfelj ter čvrsta kapitalska pozicija.

Preberi več

Trajnostni razvoj in ESG vidiki poslovanja

Zavezani odgovornosti do družbe in okolja ter kakovostnemu korporativnemu upravljanju.

Preberi več

Naši ljudje

Poročilo posvečamo izjemni solidarnosti in zavzetosti zaposlenih v Skupini Triglav.

Spoznajte leto 2020 skozi njihove oči
Zapri
 • Kljub pandemiji covid-19 sta Skupina Triglav in njena matična družba poslovali dobičkonosno in uspešno.
 • Skladno s strategijo Skupine Triglav smo dejavno in sistematično izvajali strateške razvojne aktivnosti. 
 • Skupina je finančno čvrsta, njena kapitalska ustreznost se giblje v ciljnem razponu, bonitetna ocena »A« ima stabilno srednjeročno napoved.
 • Skupina Triglav je vodilna v regiji Adria, kjer je povečala tržni delež, in na slovenskem zavarovalnem trgu.
 • Rast premije je dosegla na večini zavarovalnih trgov ter povečala vrednost premoženja v upravljanju.

90,9 mio EUR

poslovni izid pred obdavčitvijo Skupine Triglav

1.233,8 mio EUR

obračunana kosmata zavarovalna premija Skupine Triglav

»A«

bonitetna ocena s stabilno srednjeročno napovedjo

2.995 mio EUR

lastni zavarovalni portfelj, 1.156 mio EUR sredstev v vzajemnih skladih in individualnem upravljanju premoženja v Triglav Skladih

91,2 %

kombinirani količnik Skupine Triglav

240 %

količnik kapitalske ustreznosti

Zaveza
trajnosti

in sprejete usmeritve na področjih okolja, družbe in upravljanja (ESG)

33,3 %

žensk v Upravi Zavarovalnice Triglav, 53,5 % v celotni Skupini Triglav


Ključni podatki o poslovanju Skupine Triglav

 

 

 

 

v milijonih EUR


2020

2019

2018

Indeks

 

 

 

 

2020/2019

2019/2018

Obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija

1.233,8

1.184,2

1.068,4

104

111

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

1.066,8

1.027,6

951,8

104

108

Obračunani kosmati zneski škod

697,4

716,7

679,6

97

105

Čisti odhodki za škode

683,6

684,1

626,6

100

109

Kosmati obratovalni stroški

306,7

305,3

288,8

100

106

Poslovni izid pred obdavčitvijo

90,9

100,9

97,5

90

104

Čisti poslovni izid

73,7

83,9

80,8

88

104

Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe

73,5

83,7

80,7

88

104

Kombinirani količnik

91,2 %

91,5 %

91,8 %

100

100

Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan leta

3.033,2

2.878,9

2.713,1

105

106

Kapital na zadnji dan leta

870,2

792,0

746,9

110

106

Kapital lastnikov obvladujoče družbe na zadnji dan leta

867,6

789,5

744,6

110

106

Čista dobičkonosnost kapitala

8,9 %

10,9 %

10,8 %

81

101

Čista dobičkonosnost kapitala lastnikov obvladujoče družbe

8,9 %

10,9 %

10,8 %

81

101

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)

38,16

34,73

32,75

110

106

Čisti dobiček na delnico (v EUR)

3,24

3,69

3,56

88

104

Število zaposlenih na zadnji dan leta

5.316

5.281

5.166

101

102

Ključni podatki o poslovanju Zavarovalnice Triglav

 

 

 

 

v milijonih EUR


2020

2019

2018

Indeks

 

 

 

 

2020/2019

2019/2018

Obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija

719,3

702,1

660,2

102

106

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

583,9

573,6

551,9

102

104

Obračunani kosmati zneski škod

408,3

425,2

421,0

96

101

Čisti odhodki za škode

375,3

376,8

359,9

100

105

Kosmati obratovalni stroški

180,0

180,5

174,4

100

103

Poslovni izid pred obdavčitvijo

71,1

84,6

78,5

84

108

Čisti poslovni izid

58,0

70,6

65,5

82

108

Kombinirani količnik

86,1 %

85,6 %

86,1 %

101

99

Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan leta

2.199,0

2.149,0

2.061,4

102

104

Kapital na zadnji dan leta

644,0

580,5

560,1

111

104

Čista dobičkonosnost kapitala

9,5 %

12,4 %

11,6 %

77

107

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)

28,33

25,53

24,64

111

104

Čisti dobiček na delnico (v EUR)

2,55

3,11

2,88

82

108

Število zaposlenih na zadnji dan leta

2.244

2.253

2.290

100

98

Drugi ekonomski ter okoljski, družbeni in upravljavski (ESG) vidiki poslovanja Skupine Triglav

 

2020

2019

2018

Indeks

 

 

 

 

2020/2019

2019/2018

1. Okoljski vidiki

 

 

 

 

 

Ogljični odtis (v tonah ekvivalenta CO2)*

6.339

7.877

9.486

80

83

Ogljični odtis na zaposlenega (v tonah ekvivalenta CO2)

2,02

2,31

2,39

87

97

Poraba električne energije (v MWh)*/**

6.904

7.550

8.602

91

88

Delež porabe električne energije iz obnovljivih virov (v %)

4,1

1,4

4,0

297

35

Ločeno zbiranje odpadkov (delež vključenih zaposlenih v Zavarovalnici Triglav v %)

94

94

94

100

100

Povprečna dnevna poraba pisarniškega papirja na zaposlenega

21,9

30,2

30,2

72

100

Število zavarovanj, ki spodbujajo okoljsko odgovornost

4

2

2

200

100

2. Družbeni vidiki

 

 

 

 

 

Zadovoljstvo zaposlenih (ORVI)

3,99

3,88

3,87

103

100

Povprečna starost zaposlenih

44,05

44,06

43,96

100

100

Delež žensk med zaposlenimi (v %)

53,5

53,5

52,2

100

102

Delež žensk na 1. in 2. menedžerski ravni pod Upravo (v %)

42,1

43,5

42,2

97

103

Fluktuacija zaposlenih (število odhodov zaposlenih/povprečno število zaposlenih; v %)

11,7

14,4

12,1

81

119

Povprečno število ur izobraževanja na zaposlenega

24

31

21

77

146

Delež izgubljenih ur zaradi nesreč pri delu – LTIR (število nesreč pri delu/število ur vseh zaposlenih*200.000)

0,21

0,38

0,27

56

143

Zadovoljstvo strank Zavarovalnice Triglav (NPS)***

67,1

60,6

58,9

111

103

Število zavarovanj (produktov, storitev), ki jih je mogoče skleniti po spletu

20

18

19

111

95

Število zavarovalnih produktov, s katerimi spodbujamo preventivno ravnanje

62

62

62

100

100

Število dobaviteljev, preverjenih po merilih ESG

311

140

0

222

0

Naložbe v družbeno skupnost (preventiva, donacije, sponzorstva) (v milijonih EUR)

7,8

7,3

6,3

108

115

3. Upravljavski vidiki

 

 

 

 

 

Delež žensk v Upravi/Nadzornem svetu/1. menedžerski ravni pod Upravo (v %)

33,3/0/45,8

33,3/11,1/46,9

40,0/11,1/47,2

 

 

Povprečna starost članov Uprave Zavarovalnice Triglav

48

46,7

45,8

102

102

Neodvisnost članov Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, predstavnikov delničarjev (% članov)

100

100

100

100

100

Razmerje plača predsednika Uprave/povprečna plača zaposlenega (x-kratnik)****

5

5

5

100

100

Obdobje opravljanja funkcije sedanjega predsednika Uprave (v letih)

7

6

5

117

120

Sprejete politike: politika enakih možnosti, protikorupcijska politika, zaščita zaposlenih/politika zaščite žvižgačev

DA

DA

DA

 

 

Prakse poštenega ravnanja (število raziskanih primerov prevar)*****

1.134

1.040

752

109

138

Mednarodno priznana revizijska družba (t. i. Big 4)

DA

DA

DA

 

 

Obdobje sodelovanja z obstoječim revizorjem (v letih)

2

1

 

200

 

Stiki z investitorji ob objavi rezultatov

DA

DA

DA

 

 

Ustvarjena ekonomska vrednost (v milijonih EUR)

1.274,9

1.292,4

1.107,7

99

117

Distribuirana ekonomska vrednost (v milijonih EUR)

1.179,2

1.245,6

1.069,3

95

116

Zadržana ekonomska vrednost (v milijonih EUR)

95,7

46,8

38,3

204

122

* V letu 2020 je za Zavarovalnico Triglav spremenjen zajem podatkov električne energije, zato so prilagojeni tudi podatki za leti 2019 in 2018.

** V letih 2020 in 2019 so bili zbrani podatki za ključne družbe v Skupini Triglav (vse zavarovalne družbe, Triglav Skladi in Triglav, pokojninska družba), v letu 2018 le za Zavarovalnico Triglav.

*** NPS prikazuje delež promotorjev, ki bi zavarovalnico priporočili znancem, prijateljem… na podlagi izkušnje.

**** ZPPOGD določa, da se osnovno plačilo predsednika Uprave določi v razmerju s povprečno bruto plačo v družbah v Skupini v preteklem poslovnem letu, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in katerih podatki so vključeni v konsolidirano letno poročilo.

***** V letih 2020 in 2019 so bili zbrani podatki za vse zavarovalne družbe in Triglav Sklade, v letu 2018 le za Zavarovalnico Triglav.

Prenesi poglavje Skupina Triglav in Zavarovalnica Triglav v letu 2020

Zapri


Andrej Slapar

predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav

Spoštovane delničarke in delničarji, cenjeni partnerji in zaposleni! 

Poslovanje Skupine Triglav v letu 2020 je zaznamovala pandemija covid-19 in nadaljevanje okolja nizkih obrestnih mer. V teh razmerah smo izkazali svojo odpornost, ohranili finančno moč in dokazali zmožnost učinkovitega prilagajanja spremembam. Stanje v poslovnem okolju in na kapitalskih trgih je sicer negativno vplivalo na naš dobiček, kljub temu pa smo z rezultati poslovanja zadovoljni, saj smo se približali prvotno načrtovanim. Zahtevno leto, ki je za nami, nam potrjuje, da je naša strategija dobro zastavljena, da se razvijamo v začrtani smeri sodobne, inovativne in dinamične zavarovalno-finančne skupine, ki ostaja čvrsto na vodilnem mestu v Sloveniji in širše v regiji.

Na podlagi že izvedenih strateških projektov in skladno z začrtanimi smo na vseh trgih poslovali neprekinjeno, zanesljivo in osredotočeno na stranke. Tržni delež na največjem, slovenskem trgu smo še povečali, za 0,4 odstotne točke na 36,5 odstotka. Stranke so naše delo ocenile z doslej najvišjimi ocenami zadovoljstva, kar nas posebej veseli. Pri tem se zavedamo, da so zaposleni glavni temelj naše uspešnosti, zato že nekaj let strateško spreminjamo našo organiziranost in kulturo v še bolj sodelovalno in agilno. Uspehi so vidni. Ekipo več kot 5.300 zaposlenih na vseh sedmih trgih odlikujejo raznolikost, ustrezna stabilnost in sodelovanje. Ponosni smo, da so meritve potrdile povečano zadovoljstvo ne le pri strankah, temveč tudi pri zaposlenih.

 • »V razmerah pandemije covid-19 in okolja nizkih obrestnih mer v letu 2020 je Skupina Triglav izkazala svojo odpornost in finančno čvrstost.«

V zahtevnem letu 2020 smo sledili strateški zavezanosti k dolgoročni in stabilni donosnosti poslovanja Skupine. Dosegli smo 90,9 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo in 8,9-odstotno dobičkonosnost kapitala. Rezultat je sicer nižji od prvotno načrtovanega in tistega, doseženega leto prej, vendar je skladen z medletno objavljeno oceno. Nanj smo pozitivno vplivali z discipliniranim prevzemanjem zavarovalnih tveganj, povečanim obsegom poslovanja in skrbnim upravljanjem stroškov. Doseženi rezultat so na drugi strani oblikovali stanje na finančnih trgih (nadaljnje nižanje obrestnih prihodkov in povečanje odhodkov zaradi dolgoročnega servisiranja naložbenih garancij), množični škodni dogodki (neurja s točo na treh trgih in potresi na Hrvaškem) ter povečanje zavarovalno-tehničnih rezervacij zaradi aktualnih poslovnih razmer. Vrednost naložbenega portfelja, ki ga še naprej upravljamo konservativno, se je povečala za 5 odstotkov na 3.496 milijonov evrov. Njegove sestave nismo bistveno spreminjali. Z aktivnim naložbenjem smo prilagajali deleže posameznih naložbenih razredov in s tem ohranili ustrezno razpršenost in varnost celotnega portfelja. 

Skupina z visoko bonitetno oceno »A«

Vpliv razmer na naše poslovanje smo med letom ocenjevali po različnih scenarijih in o tem redno javno poročali. Izdelane ocene so potrdile, da sta zavarovalni in naložbeni portfelj Skupine dovolj odporna, kapitalski položaj pa ustrezen za uspešno spopadanje s povečanimi tveganji zaradi pandemije covid-19. Tveganja smo celovito obvladovali in skrbno upravljali kapital, s tem pa zagotavljali njegovo optimalno sestavo in stroškovno učinkovitost. Našo čvrsto finančno stabilnost, kapitalsko ustreznost in dobičkonosnost poslovanja sta prepoznali tudi bonitetni agenciji S&P Global Ratings in AM Best in nam znova podelili bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo. To je obenem eden od naših strateških ciljev, ki nam zagotavlja želen konkurenčni položaj na zavarovalnih, pozavarovalnih in finančnih trgih ter odraža finančno moč in uspešnost poslovanja Skupine. 

Dobri rezultati v zavarovalništvu in upravljanju premoženja

Obseg obračunane premije smo povečali za 4 odstotke na 1.234 milijonov evrov in tako izpolnili načrte, čeprav so bili za večino držav v regiji značilni padec BDP, upad zavarovalnih trgov in ostra konkurenca. Premija je pri premoženjskih zavarovanjih dosegla 4-odstotno rast in se pri zdravstvenih povečala za 11 odstotkov, pri življenjskih in pokojninskih zavarovanjih pa smo jo ohranili na ravni preteklega leta. Premijsko smo rasli na večini zavarovalnih trgov. Na slovenskem trgu je bila rast 3-odstotna in na ravni gibanja trga, na trgih zunaj Slovenije pa 4-odstotna. 

 • »Stanje v poslovnem okolju in na kapitalskih trgih je sicer negativno vplivalo na naš dobiček, kljub temu pa smo  z rezultati poslovanja zadovoljni.«

Strateško skrbimo tako za geografsko kot produktno razpršenost skupne premije ter do naših strank pristopamo vsekanalno. Postopno povečujemo delež, ki ga obračunamo na trgih zunaj Slovenije (v letu 2020 je znašal 18,2 odstotka). Ob premoženjskih krepimo delež preostalih vrst zavarovanj, ki tvorijo našo ponudbo (delež premoženjskih zavarovanj na ravni Skupine se je zmanjšal na 65,5 odstotka). Dve tretjini premije pridobimo od strank fizičnih oseb, preostalo od pravnih oseb, ki so svoj delež povečale za 1,4 odstotne točke. Na škodni vidik našega poslovanja so poleg množičnih škodnih dogodkov vplivale tudi razmere pandemije. Skupni obseg obračunanih kosmatih škod je bil 3 odstotke manjši kot leta 2019. Ob tem velja izpostaviti naše pričakovanje, da bomo del škod, ki niso nastale v letu 2020 zaradi manjše gospodarske aktivnosti ali siceršnjih omejitev gibanja naših zavarovancev, izplačali v poslovnem letu 2021. V ta namen smo oblikovali ustrezne zavarovalno-tehnične rezervacije. Kombinirani količnik Skupine je znašal 91,2 odstotka in se je nahajal v spodnjem delu območja povprečne ciljne strateške vrednosti. V primerjavi z letom prej je nižji za 0,3 odstotne točke zaradi izboljšanja tako škodnega kot odhodkovnega količnika. 

Tudi s poslovanjem v dejavnosti upravljanja premoženja smo zadovoljni. Obseg lastnega zavarovalnega portfelja smo povečali za 6 odstotkov na 2.995 milijona evrov ter obseg premoženja strank v vzajemnih skladih in individualnem upravljanju za 5 odstotkov na 1.156 milijona evrov. Slednje izvaja družba Triglav Skladi, ki upravlja tudi naložbene portfelje strank Skupine v okviru naložbenih življenjskih zavarovanj in kritne sklade prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj. Po prevzemu upravljavca vzajemnih skladov ALTA smo uspešno izvedli vse integracijske postopke in združili 110.000 strank pod enotno blagovno znamko. Z 32,9-odstotnim deležem na trgu slovenskih vzajemnih skladov ob koncu leta smo eden vodilnih upravljavcev premoženja. 

Ostajamo osredotočeni na stranke in razvojno usmerjeni

Nove razmere so prinesle dodaten zagon celoviti digitalni preobrazbi poslovanja Skupine. Uspešno smo se prilagodili spremenjenemu okolju in vedenju naših strank. Med dosežki izstopata nadgrajeno poslovanje na daljavo in dosledno uresničevanje sprejetih ukrepov za zamejevanje okužbe in varovanje zdravja zaposlenih, strank in drugih deležnikov. Prenovili in uvedli smo tudi nove produkte in asistenčne storitve, izboljšali smo obravnavo škodnih dogodkov in v nekatere procese uvajali umetno inteligenco. Krepili smo digitalne prodajno-komunikacijske in distribucijske kanale in orodja. S povečano digitalno prisotnostjo in spodbujanjem uporabe spletnih in mobilnih platform smo povišali povprečno premijo na zaposlenega, dosegli večjo stroškovno učinkovitost, ter s poenostavitvijo postopkov izboljšali uporabniško izkušnjo strank. 

Tudi v tem letu smo utrjevali lastno prodajno mrežo, ki je s 73,3 odstotka zbrane premije naša najpomembnejša prodajna pot. Skladno z vsekanalnim pristopom smo jo dopolnjevali z zunanjo pogodbeno prodajno mrežo, kar je prispevalo k rasti premije na posameznih trgih. V Zavarovalnici Triglav smo v letu 2020, skladno z začrtano geografsko razpršitvijo poslovanja, svoje čezmejne zavarovalne storitve ponujali že v več kot 15 državah članicah EU. Dolgoročnim poslovnim partnerstvom v Grčiji in Italiji smo dodali še norveški in nizozemski zavarovalni trg. Te oblike poslovanja, ki so z vidika premijskega obsega zaenkrat sicer obrobne, obravnavamo kot pomembne v razvojnem pogledu.

Ključne strateške usmeritve
Dolgoročna stabilnost poslovanja in povečevanje vrednosti Skupine Triglav
Osredotočenost na stranko in razvoj povezanih storitev
Sprememba organizacije in kulture v sodelovalno in agilno

Izvajanje dividendne politike

Delničarji Zavarovalnice Triglav so v letu 2020 skladno s stališči slovenskega zavarovalnega regulatorja potrdili predlog Uprave in Nadzornega sveta zavarovalnice, da bilančni dobiček za leto 2019 ostane nerazporejen. Dividendna politika je pri tem ostala nespremenjena. Pri njenem izvajanju glede na okoliščine uravnoteženo upoštevamo preudarno upravljanje s kapitalom Skupine Triglav in njene finančne stabilnosti, potrebo po reinvestiranju dobičkov v izvajanje strategije rasti in razvoja, ter zagotavljanje privlačnih dividend delničarjem. Ob normalizaciji razmer v našem poslovnem okolju jo bomo lahko ponovno izvajali z izplačevanjem dividend.

Zavezani k trajnosti (ESG)

Z uresničevanjem svojega poslanstva, da ustvarjamo varnejšo prihodnost, udejanjamo našo trajnostno usmerjenost.  Ob koncu leta 2020 smo na teh načelih sprejeli tudi formalni akt Zaveza trajnosti Skupine Triglav ter določili smeri svojega razvoja na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju (ESG). Obvezali smo se, da s svojim delovanjem zmanjšujemo negotovosti v okolju, strankam zagotavljamo finančno in drugo varnost ter skrbimo za ustvarjanje trajnostno vzdržne vrednosti za naše lastnike in preostale deležnike. Pri oblikovanju in izvajanju zavarovalnih produktov in storitev ter upravljanju lastnih portfeljev in premoženja strank pa upoštevamo bistvene vidike trajnostnega poslovanja. 

Leto, ki je za nami, si bomo v svetu zapomnili kot eno zahtevnejših. Razmere pandemije so prinesle tako službene kot zasebne izzive in vplivale na vse nas. Zahvaljujemo se našim strankam za zvestobo, delničarjem za izkazano zaupanje, ekipi zaposlenih za predanost in trud ter vsem partnerjem za tvorno sodelovanje. 

Andrej Slapar
predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav


Pomembnejši načrtovani podatki o poslovanju Skupine Triglav za leto 2021 (v milijonih evrov)

 

2018

2019

2020

Načrt 2021

Poslovni izid pred obdavčitvijo

97,5

100,9

90,9

85–95

Obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija

1.068,4

1.184,2

1.233,8

1.200–1.300

Kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj

91,8 %

91,5 %

91,2 %

pod 95 %


Prenesi poglavje Strategija in načrti Skupine Triglav

Zapri
 • Prenovo produktov in asistenčnih storitev ter obravnavo škodnih dogodkov smo  prilagodili potrebam trga, ki so izhajale tudi iz učinkov pandemije.
 • S številnimi novostmi pri digitalizaciji poslovanja smo omogočili neprekinjeno delo in tekoče poslovanje na daljavo.
 • V trženjski, prodajni in poprodajni proces smo uvedli pomembne spremembe.
 • Dosegli smo visoko raven zadovoljstva strank in z vsekanalnim prodajnim pristopom izboljšali njihovo uporabniško izkušnjo.
 • Prenovili smo spletno poslovalnico i.triglav in spletni mesti triglav.si in triglav.eu. 
 • Preobrazbo poslovanja smo naravnali k še učinkovitejšemu delovanju podpornih funkcij, kar smo dosegli tudi s spremembami notranje organiziranosti. 
 • Uveljavljali smo prenovljene minimalne standarde poslovanja, in sicer na vseh ključnih in podpornih področjih v odvisnih družbah Zavarovalnice Triglav.
 • Delovati je začel sistem za učinkovito in bolj poglobljeno sodelovanje pri upravljanju premoženja Skupine.

V letu 2020 smo v skladu z načrti iz razvojne faze v svojo poslovno prakso prenesli največji obseg novih rešitev doslej in posodobili številne poslovne procese, kar je pozitivno vplivalo na poslovanje v zahtevnih razmerah. Osredotočenost na stranko in razvoj povezanih storitev smo povsem prepletli z uresničevanjem druge strateške smernice, to je s spreminjanjem organiziranosti in kulture v sodelovalno in agilno. Začrtane cilje smo izpolnili z napredovanjem na obeh področjih in jih več med njimi tudi presegli. Posebej ponosni smo na visoko zadovoljstvo strank in zaposlenih, ki ga razumemo tudi kot izziv za prihodnje obdobje.  

Občutno smo okrepili digitalne prodajno-komunikacijske in distribucijske kanale ter orodja. Med stalno dostopne in za uporabo enostavne nove digitalne rešitve in storitve sodijo: 

 • prenovljena spletna poslovalnica i.triglav za fizične osebe (oblikovna prenova, prilagoditev za mobilne naprave ter dodatne funkcionalnosti: podpisovanje na daljavo, videoidentifikacija, dodatni varnostni mehanizmi, prijava škode, enostavno in hitro informiranje strank o postopku reševanja škodnih zahtevkov ter možnost potrjevanja vseh izdanih dokumentov),
 • avtomatizirano obveščanje vseh strank, ki so podale soglasje za e-poslovanje, o prijavljeni škodi (za hitro odzivanje in obveščanje po izbranih komunikacijskih kanalih),
 • prenovljeno spletno mesto triglav.si in spletno mesto triglav.eu (oblikovna prenova, prilagoditev za mobilne naprave, prenovljeni sklepalni postopki ter nove funkcionalnosti),
 • prenovljen proces sklepanja življenjskih zavarovanj (prilagojen za mobilne naprave, preglednejši in preprostejši), ki vključuje poenostavljen način podpisovanja dokumentov na daljavo,
 • povsem prenovljena mobilna aplikacija Drajv (prenovljena podoba, razširjene funkcionalnosti: prikaz trenutne hitrosti in omejitve hitrosti na danem odseku ter takojšno opozorilo na napake pri vožnji, možnost samodejnega snemanja voženj idr.;  (prepoznavnost naše spletne ponudbe dopolnjujejo druge napredne tehnološke storitve, kot sta Triglav vreme, Vse bo v redu), 
 • ogled predmeta zavarovanja na daljavo z zajemom slikovnega gradiva za potrebe sklepanja ali ocenitve škode (dodana funkcionalnost za zajem in hrambo slikovnih gradiv v zalednih informacijskih sistemih),
 • videoidentifikacija oz. preverjanje istovetnosti zavarovancev (postopek je namenjen predvsem sklepanju življenjskih zavarovanj), 
 • oddaljeno podpisovanje dokumentov,
 • vključitev dinamičnega vprašalnika o zdravstvenem stanju v sklepalne aplikacije za življenjsko zavarovanje (z digitalizacijo sprejema v zavarovanje smo skrajšali povprečni čas od ponudbe zavarovanja do sprejema vanj), 
 • digitalizacija tiskanja dokumentov o uspešno sklenjenih zavarovanjih prek bančne prodajne mreže,
 • informacijska podpora prodajnikom za pomoč pri prijavi škod strank,
 • razvoj storitve Smart Lokator pri asistenčnih zavarovanjih za lociranje oškodovancev (za enostavno določanje točne lokacijo stranke, ki potrebuje pomoč, s pametnim telefonom).

Razširjena uporaba digitalnih kanalov in novih komunikacijskih orodij nam je omogočila poglobljeno sledenje kakovosti uporabniške izkušnje in zadovoljstvu strank. Povečala je namreč obseg interakcijskih točk med Skupino in strankami ter podatkov, ki nam jih stranke zaupajo kot svoj odziv na uporabljene storitve. 

Ugotovitve meritev in analiz zadovoljstva strank, s katerimi smo seznanili širok krog poslovnih funkcij, smo zajeli v izboljšave notranjih procesov in storitev. To gotovo velja za informacije, ki nam jih za izboljšanje komuniciranja in odnosov s strankami prinaša uporaba metodologije Net Promoter Score (NPS). Izmerili smo najvišje stopnje doslej, tj. od začetka merjenja po tej metodi, ki so se povzpele na nadpovprečne ravni. Občutno so se izboljšali tudi rezultati drugih analiz izmerjenega zadovoljstva strank.

Prenesi poglavje Razvojne in trženjske aktivnosti

Zapri
 • Pandemija covid-19 je vplivala na krčenje večine zavarovalnih trgov (izjemi sta slovenski in srbski zavarovalni trg) in na padec BDP držav, v katerih posluje Skupina Triglav.
 • Rast premije smo dosegli na večini zavarovalnih trgov ter v segmentu premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj.
 • Vodilni tržni položaj smo ohranili v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji. Tržni delež smo izboljšali v Bosni in Hercegovini, Sloveniji, na Hrvaškem ter v Srbiji. 
 • Leto 2020 je bilo glede množičnih škodnih dogodkov manj ugodno kot leto prej.
 • Dosežena je bila višja rast zavarovalne premije od rasti obratovalnih stroškov zavarovalne dejavnosti. 
 • Nizke ravni obrestnih mer so še naprej zniževale donose od naložb.

Poslovni izid pred obdavčitvijo v milijonih EUR 


* Medletna objava ocene: znižanje od 10 do 25 odstotkov od načrtovanega razpona poslovnega izida pred obdavčitvijo od 95 do 105 milijona evrov

Sestava konsolidirane zavarovalne, sozavarovalne in pozavarovalne premije Skupine Triglav po segmentih

Sestava konsolidirane zavarovalne, sozavarovalne in pozavarovalne premije Skupine Triglav po trgih


Kombinirani količnik Skupine Triglav

Sestava naložb Skupine Triglav na 31. 12. 2020


 

Prenesi poglavje Poslovanje Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav

Zapri
 • Zavarovalnica Triglav je v Sloveniji tretja največja borzna družba, njena delnica je ena najlikvidnejših na Ljubljanski borzi.
 • Skupščina delničarjev je ohranila bilančni dobiček za 2019 nerazporejen, v skladu s prejetimi pozivi regulatorja slovenskemu zavarovalnemu sektorju.  
 • Skupina Triglav je bila ponovno ocenjena z visoko bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo. 
 • V letu 2020 ni bilo bistvenih sprememb v lastniški sestavi zavarovalnice.

Osnovni podatki o delnici Zavarovalnice Triglav

Postavke

31. 12. 2020

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Najvišji zaključni tečaj v letu

36,00

35,40

34,50

Najnižji zaključni tečaj v letu

23,20

29,50

27,20

Zaključni tečaj 

30,00

33,30

30,30

Knjigovodska vrednost delnice (matična družba)

 28,33

25,53

24,64

Knjigovodska vrednost delnice (konsolidirani podatki)

 38,16

34,73

32,75

Čisti dobiček na delnico (konsolidirani podatki)

 3,24

3,69

3,56

Tržna kapitalizacija 

682.054.440

757.080.428

688.874.984

Povprečni dnevni promet

131.945

135.518

176.495

Dividenda na delnico za preteklo leto 

Še ni določeno

0,00

2,50

Število delnic

22.735.148

22.735.148

22.735.148

Odstotek delnic v prostem prometu

30,73 %

30,87 %

30,89 %

Borza trgovanja

Ljubljanska borza - LJSE

ISIN koda

SI0021111651

Oznaka delnice

ZVTG

Bloomberg

ZVTG SV

Reuters

ZVTG.LJ

Bonitetna ocena (S&P Global Ratings, AM Best)

»A«, stabilna srednjeročna napoved

»A«, stabilna srednjeročna napoved

»A«, stabilna srednjeročna napoved


Deset največjih delničarjev Zavarovalnice Triglav na 31. 12. 2020 in njihovi lastniški deleži


Pregled dividend, izplačanih za poslovna leta 2016–2020

Postavke

2020

2019

2018

2017

2016

Znesek dividend (v EUR)

Še ni določeno

0

56.837.870

56.837.870

56.837.870

Dividenda na delnico (v EUR)

Še ni določeno

0,00

2,50

2,50

2,50

Skupščina delničarjev

25. 5. 2021

26. 5. 2020

28. 5. 2019

29. 5. 2018

30. 5. 2017


Sestava lastništva delnic Zavarovalnice Triglav v prostem obtoku glede na državo sedeža delničarja/vpisnika v delniško knjigo na 31. 12. 2020Informacije za delničarje:

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Strokovna vodja odnosov z vlagatelji, Helena Ulaga Kitek
Telefon: ++386 (1) 47 47 331
Elektronski naslov: investor.relations@triglav.si


Prenesi poglavje Delnica in delničarji Zavarovalnice Triglav

Zapri
 • Skupina Triglav je kljub negotovostim, ki jih je prinesla pandemija covid-19, ustrezno kapitalizirana in likvidna, kar odražata tudi ponovno potrjeni bonitetni oceni »A«.
 • Skupina Triglav je v letu pokazala zadostno mero pripravljenosti in prilagodljivosti na izredne razmere, saj se v obdobju zaradi pandemije ni realiziralo nobeno materialno operativno tveganje.
 • Povečana tveganja v zavarovalnih segmentih smo dejavno upravljali z zasledovanjem optimalne usklajenosti sredstev in obveznosti, preudarnim prevzemanjem tveganj in ustrezno razpršitvijo izpostavljenosti. 

Proces upravljanja tveganj

Strateški cilji upravljanja kapitala in merila dividendne politike


Kapitalska ustreznost Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav

 

Skupina Triglav

Zavarovalnica Triglav 

 

 31. 12. 2020

31. 12. 2019

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Razpoložljiva lastna sredstva (v mio EUR)

968

892

983

905

Kapitalska zahteva/SCR (v mio EUR)

404

400

318

320

Kapitalska ustreznost (v %)

240

223

309

283


Prenesi poglavje Upravljanje tveganj

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2020

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Skupine Triglav za leto 2020

Zapri
 • Sprejeli smo Zavezo trajnosti Skupine Triglav. 
 • V upravljanje premoženja vgrajujemo upoštevanje trajnostnih vidikov. Novi podsklad Triglav Zeleni vlaga v družbeno in okoljsko odgovorne projekte in podjetja. 
 • Organizacijska vitalnost v Skupini Triglav se je izboljšala za 0,12 odstotne točke. Raziskava je pokazala, da se ustrezno odzivamo na spremembe v okolju.
 • Širjenje bolezni covid-19 smo omejevali s številnimi ukrepi za varovanje zdravja strank in zaposlenih, tudi tistih, ki delajo od doma. Okrepili smo tudi preventivne dejavnosti na zdravstvenem področju. 
 • Za dostopnejše poslovanje na daljavo smo strankam med drugim omogočili digitalni podpis in sklepanje nekaterih zavarovanj z videoidentifikacijo ter z mobilnimi aplikacijami poenostavili upravljanje premoženja in procese reševanja škod. 
 • Porabo električne energije smo v Skupini Triglav zmanjšali za 9 odstotkov, v Zavarovalnici Triglav pa za 10 odstotkov. 

Trajnostni razvoj v Skupini Triglav razumemo kot uresničevanje svojega poslanstva z grajenjem kakovostnih in dolgoročnih odnosov s ključnimi deležniki. Svojo poslovno uspešnost zato že vrsto let presojamo s trajnostnih vidikov. 

Ob koncu leta 2020 smo sprejeli Zavezo trajnosti Skupine Triglav kot temeljni dokument, ki določa smeri našega razvoja na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju (Environment, Social, Governance – ESG). Nadaljevali smo tudi s procesom oblikovanja osrednjih nosilcev in odgovornosti za celovit razvoj in uresničevanje trajnostnih načel v poslovanju Skupine. 

Z zavezo smo se obvezali, da s svojim delovanjem zmanjšujemo negotovosti v okolju, strankam zagotavljamo finančno in drugo varnost ter skrbimo za ustvarjanje trajnostno vzdržne vrednosti za naše lastnike in preostale deležnike. Pri oblikovanju in izvajanju zavarovalnih produktov in storitev ter upravljanju lastnih portfeljev in premoženja strank pa upoštevamo bistvene vidike trajnostnega poslovanja.

Zaveza trajnosti Skupine Triglav

Kateri med našimi projekti vam največ pomenijo


Prikaz ključnih ESG dejavnikov in bistvenih SDG ciljev v Skupini Triglav


Področje

Aktivnosti 

Bistveni cilji SDG 

Okoljski vidik
(E: Environment)

 • Raba energije in ogljični odtis
 • Brezpapirno poslovanje
 • Dejavnosti za čistejše okolje
 • Okoljska odgovornost z zavarovalnimi produkti
 • Odpadki 


GRI GS 302, 305, 306, G4 FS8

 • Zmanjšanje porabe električne energije v Skupini Triglav za 9 %, zmanjšanje ogljičnega odtisa pa za 20 %.
 • 11 % voznega parka Zavarovalnice Triglav so električna vozila. Zaposleni lahko uporabljajo službena kolesa in električne skiroje.
 • Spodbujanje k zmanjšanju uporabe embalaže in boljšemu ločevanju odpadkov. 
 • Zmanjšanje povprečne dnevne porabe papirja na zaposlenega v Skupini Triglav iz 30,2 v letu 2019 na 21,9 listov na dan v 2020.
 • Odzivno in poenostavljeno reševanje množičnih škod z mobilnimi aplikacijami in mobilnimi cenilnimi enotami na terenu ob naravnih katastrofah.
 • Brezplačna mobilna aplikacija Triglav Vreme za vremenska opozorila.
 • Podpora projektom kot sta City as a Lab, ki gradi na vzpostavitvi in razvoju sodobnih ter hkrati ekoloških oblik mobilnosti ter projekt Trajnostna mobilnost.
 • Brezpapirno poslovanje v Triglav Labu. Zmanjševanje števila naklad in usmerjanje v digitalne oblike pri pripravi marketinških gradiv (brošure, letaki, mape, operativne tiskovine itd.). 
 • Izbor in nakup izdelkov iz okolju prijaznih materialov (manj plastične embalaže) pri promocijskih izdelkih ter nakup zaščitnih mask za večkratno uporabo. 
 • Stimulativna premijska politika za manj intenzivno rejo živali, ki je manj obremenjujoča za okolje.
 • Krepitev digitalne komunikacije s strankami.
 • Spodbujanje nizkoogljične družbe s ponudbo zavarovalnih rešitev, ki podpirajo obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost (zavarovanje sončnih elektrarn).
 • Zmanjševanje onesnaženosti planinskega sveta in ozaveščanje o odgovorni hoji v hribe/gore in ravnanju z odpadki v gorah s projektom Očistimo naše gore.
 • Spodbujanje planinske paše z zavarovanjem gospodarskih živali med pašo na visokogorskih pašnikih, kar pripomore k ohranjanju gorskih ekosistemov.


Družbeni vidik
(S: Social)

 • Preventivne dejavnosti za zmanjševanje tveganj v družbenem okolju 
 • Odgovornost do strank
 • Varnost, zdravje in zadovoljstvo zaposlenih
 • Odgovornost do dobaviteljev in pogodbenih partnerjev
 • Vlaganja v lokalne skupnosti ter podpora športu, kulturi, izobraževanju in zdravju
 • Raznolikost in enake možnosti


GRI GS 203, 204, 401–405, 413, 414, 417, 418, G4 FS7, FS13, FS14 

 • 117 prikazovalnikov hitrosti in svetlobnih signalizacijskih sistemov na nevarnih cestnih in železniških odsekih, ki jih je sofinancirala Zavarovalnica Triglav. 
 • Aplikacija ter simulator vožnje DRAJV za spodbujanje varne vožnje.
 • Globalna asistenca za stranke brez prekinitve (24/7), brezplačne mobilne aplikacije za prijavo škode in naročilo asistenčnih storitev. Alternativne prodajne poti, kot so prodaja zavarovalniških storitev prek bank in lizinških hiš.
 • Spodbujanje vlaganja v pokojninske sklade, zdravstvena zavarovanja in zdravstvene sisteme.
 • Razvejena prodajna mreža, dostopna tudi v manj poseljenih krajih. Prodajna mesta, opremljena s pripomočki za slabovidne in naglušne, večina prodajnih mest omogoča tudi samostojen dostop osebam z različnimi oblikami invalidnosti.
 • Mikrozdravstveno zavarovanje, ki poenostavi dostop do nasveta zdravnika, ter celovita ponudba zdravstvenih in življenjskih storitev in produktov.
 • Izboljšanje indeksa NPS (Net Promoter Score).
 • Projekt Mladi upi za podporo mladim talentom.
 • Izboljšanje organizacijske klime – indeks ORVI 3,99.
 • Projekt motoristi za motoriste – 1.300 motoristov na delavnicah za preprečevanje nesreč v sedmih letih.
 • Načrtno izobraževanje zaposlenih. Pridobivanje znanja tudi o informacijski varnosti, varstvu osebnih podatkov ter preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma s spletnimi izobraževanji.
 • Delež žensk med zaposlenimi v Skupini je 53,5 %.  Enako nagrajevanje zaposlenih za enako delo ne glede na spol.
 • Polni certifikat Družini prijazno podjetje v Zavarovalnici Triglav.
 • Aktivno prepoznavanje, zmanjševanje in obvladovanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu. Vzpostavljen program za ozaveščanje zaposlenih o zdravem življenjskem slogu in omogočeni preventivni zdravstveni pregledi.
 • Sodelovanje z lokalnimi dobavitelji v regiji Adria. 
 • Širok spekter zavarovalnih produktov za mikro-, mala in srednje velika podjetja.
 • Stimulativna premijska politika za mlade prevzemnike kmetij, ki prispeva k pomladitvi nosilcev kmetijskega gospodarstva, ohranitvi poseljenosti in večji obdelanosti podeželja. 
 • Širši populaciji kmetovalcev dostopna ponudba kmetijskih zavarovanj z občinskim in državnim sofinanciranjem dela premije.
 • Razvojna partnerstva z zagonskim okoljem in podjetniki.
 • Povečevanje stopnje zavarovanosti na razvijajočih se zavarovalniških trgih v regiji Adria.

Vidik vodenja
(G: Governance)

 • Stabilno in dobičkonosno poslovanje
 • Visoki standardi korporativnega upravljanja
 • Raznolikost in nagrajevanje uprave
 • Učinkovito upravljanje tveganj
 • Aktivna politika odnosov z investitorji
 • Poštene poslovne prakse
 • Nediskriminacija in spoštovanje človekovih pravic pri poslovanju


GRI GS 201, 202, 205, 206, 406, 412, 419 

 • Sistem in politika upravljanja Zavarovalnice Triglav ter Politika upravljanja odvisnih družb v Skupini Triglav.
 • Politika raznolikosti, ki pri sestavi Uprave zagotavlja, poleg ustreznih kvalifikacij, izkušenj in znanja, tudi zastopanost obeh spolov in starostnih skupin.
 • Kodeks korporativnega upravljanja s kapitalsko naložbo države.
 • Dosledno izvajanje Protikorupcijske politike in Kodeksa Skupine Triglav za uresničevanje načel poštenega in etičnega ravnanja, preprečevanje koruptivnih dejanj, obvladovanje nasprotij interesov, obvladovanje zavarovalniških prevar, preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, varstvo potrošnikov in konkurence.
 • Transparentno, aktivno, enakovredno in odprto sodelovanje z vlagatelji na organiziranih dogodkih za institucionalne vlagatelje v Evropi in ZDA, srečanjih, s konferenčnimi klici in drugimi stiki.


Mobilne cenilne enote in storitve

Mobilne cenilne enote in storitve

Ekstremne vremenske razmere, zlasti močna toča ali neurje, povzročajo množične škode na vozilih. Za enostavno in hitro izvedbo cenitev v bližini doma odpremo mobilne cenilne enote s svetlobnim tunelom, kakršne smo prve dni avgusta postavili v Ljubljani in Trzinu. Za prijavo škode pred obiskom so na voljo različni spletni kanali, mobilna aplikacija Triglav asistenca ali brezplačni telefonski klic. Stranke spodbujamo, naj škodo na vozilih in nepremičninah prijavijo na daljavo, uvedli smo tudi nov, elektronski modul za prijavo škod za zastopnike.

Digitalne delavnice in posveti s strokovnjaki na daljavo

Digitalne delavnice in posveti s strokovnjaki na daljavo

V digitalnem laboratoriju Triglav Lab smo omogočili dostop do strokovnjakov z nasveti na daljavo. Med najbolj obiskanimi so bile delavnice z zdravstvenimi specialisti. Svetovali so, kako izboljšati zdravje, in kako ravnati v primeru, ko se zgodi bolezen, ter odgovarjali na vprašanja. Veliko zanimanja so požele digitalne delavnice z izr. prof. dr. Natašo Tul Mandić, specialistko ginekologije in porodništva iz Porodnišnice Postojna. Z njeno pomočjo so bodoče mamice odpravile marsikatero negotovost ter se bolje pripravile na porod in skrb za otroka.


Digitalna signalizacija za varnost pešcev

Digitalna signalizacija za varnost pešcev

Tveganjem v prometu so najbolj izpostavljeni pešci. Inovativna opozorilna signalizacija COPS@zebra jih opozori na vozilo, ki se približuje, in njegovo hitrost. Večina anketiranih pešcev se je zaradi nameščenega znaka počutila varneje. Izmerjene hitrosti so pokazale, da je tudi večina voznikov na opremljenih prehodih upočasnila vožnjo.

Na prometno izpostavljenem prehodu za pešce v Mariboru na križišču Ljubljanske ulice s Šilihovo in trgom Miloša Zidanška smo v avgustu 2020 testno postavili dopolnilno signalizacijo. Projekt bomo nadaljevali in v letu 2021 v sodelovanju s podjetjem COPS systems opremili še 12 izpostavljenih prehodov za pešce.

Prenesi poglavje Trajnostni razvoj in ESG vidiki v Skupini Triglav

Zapri

Poročilo posvečamo izjemni solidarnosti in zavzetosti zaposlenih v Skupini Triglav.

So leta, ki so posebna, dajo nam misliti in več zahtevajo od nas. V njih se nič ne zgodi brez truda, a je hkrati vse lažje, ker smo skupaj in povezani, v vseh razmerah.

Tako je bilo naše leto 2020, v katerem smo odprto, povezovalno in agilno kulturo učvrstili na vseh ravneh. Vsak od naših več kot 5.300 sodelavcev je prispeval in delil nove izkušnje, ki so oblikovale dosežene rezultate. Spoznajte jih tudi z njihovimi očmi.

Nataša Kaurin
Nataša Kaurin, koordinatorica kadrov in skladnosti, Triglav Osiguranje, Banja Luka

Gotovo sta življenje in delo v izrednih razmerah zaradi omejitev in previdnostnega načela pri omejevanju širjenja bolezni posebna preizkušnja. Odprtost sodelavcev za drugačno in novo v teh razmerah res veliko pomeni. Pandemija covid-19 je brez precedensa in zanjo zato ni preverjene strokovne prakse, tudi na področju upravljanja in vodenja kadrov ne.

Kljub prilagojenim modelom delovanja smo se in se moramo sproti učiti in preizkušati, ugotavljati, kaj najbolje deluje in kaj bo delovalo v prihodnje, predvsem pa sodelovati in varovati drug drugega. Potrebno je iskati novo ravnotežje tako v službi kot doma. Pri tem mi od nekdaj pomaga gibanje v naravi.

Matej Eigner
Matej Eigner, direktor službe za zavarovalno pravo, Zavarovalnica Triglav

Krizno skupino v ožji in širši zasedbi smo oblikovali zgodaj in jo učinkovito vodili, zato so se informacije hitro pretakale v vse smeri. Ukrepe smo ob upoštevanju lokalnih razmer uveljavljali v vseh družbah, večinoma pa enotno, tudi ko je šlo za nabavo zaščitne opreme. Pogoji za delo od doma so bili izpolnjeni v kratkem času, pri čemer so imeli veliko vlogo sodelavci za informacijske tehnologije. Pomembno za vse je, da smo pripravili pravilnik, ki ureja delo od doma. Glede na dosedanje izkušnje menim, da bo dela od doma in poslovanja na daljavo tudi v prihodnje več, kot ga je bilo doslej.

Matjaž Horvat
Matjaž Horvat, direktor službe, IT – digitalna distribucija, Zavarovalnica Triglav

V času, ko je nastopil prvi val epidemije, smo ravno zagnali prenovljeno e-poslovalnico i.triglav, sodelavci na področju življenjskih zavarovanj so uvedli video identifikacijo. Tekoče smo preklopili na poslovanje na daljavo. Rešitve smo nato skozi leto samo še poglabljali. V nekaj tednih se je na področju digitalne pismenosti zgodil premik, za katerega bi sicer potrebovali leta. IT funkcije so bile obremenjene, kar je razumljivo, saj so srce našega poslovanja.

Aleksandra Živanović
Aleksandra Živanović, direktorica Službe za pravne in splošne zadeve, Triglav Osiguranje, Beograd

Življenjski pogoji so se med letom nenadoma spremenili, kar nas je v trenutku ustavilo, in ozavestili smo dejstvo, da ni nič samoumevnega in da moramo ljudi, ki nas obkrožajo, odprto podpirati. Kolektivni duh, ki ga neguje podjetje, je za vsakega posameznika močna podpora. Pomaga nam preseči prostorsko in časovno oddaljenost, premostiti tehnične ovire ter ublažiti in sprejeti razlike med nami. Vsake izpeljane naloge se veselimo bolj kot kdaj prej, saj smo hkrati premaknili tudi svoje lastne meje.

Tomaž Kodela
Tomaž Kodela, vodja oddelka, IT – lokalna podpora uporabnikom, Zavarovalnica Triglav

Digitalno krajino krojita strateška uporaba strojne opreme in učinkovito uvajanje programskih rešitev. S sodelavci skrbimo, da ne razvijamo le opreme, temveč so na prvem mestu odnosi z uporabniki, odzivnost. Po tem je vse lažje rešljivo. Gotovo je bila prednost, da smo potrebno opremo imeli na zalogi. Tako smo lahko takoj zapolnili posamezne vrzeli, dopolnili rešitve na primer pri prenosni opremi v zastopniški mreži ali pri podpori sodelavcem pri delu od doma.

Jelena Agafonova
Jelena Agafonova, vodja oddelka za digitalno strategijo in inovacije, Zavarovalnica Triglav

Za nami je dinamično leto. Prineslo nam je veliko sprememb, s katerimi smo dosegli premike na mnogih ravneh, tako strateških kot operativnih ter pospešili digitalizacijo našega poslovanja. Izpostavila bi razvoj številnih rešitev za poslovanje na daljavo za nemoteno opravljanje dela v času epidemije. Razvili smo metodologijo inoviranja in povezali inovacije z neposrednimi poslovnimi cilji. Gradimo in vpeljujemo nove digitalne rešitve ter promoviramo digitalizacijo, kot našo strateško usmeritev.

Aleš Furlanič
Aleš Furlanič, samostojni strokovnjak v oddelku za digitalno strategijo, Zavarovalnica Triglav

Okolje se spreminja. Tehnološki razvoj vselej pomeni drznost in stalne izboljšave, tudi v naših dejavnostih je tako. Zato opredeljujemo metodologijo in širimo procese inoviranja ter vanje vključujemo osrednje deležnike. Pri tem upoštevamo, da so nove generacije ne le digitalno pismene, temveč je višja tudi njihova finančna pismenost.

Dragan Dragović
Dragan Dragović, zavarovalni zastopnik in samostojni strokovni svetovalec, Triglav Osiguranje, Zagreb, Podružnica Čakovec

V izrednih okoliščinah smo se morali v nekaj dneh prilagoditi novim načinom prodaje in stikom s strankami. Pri tem imam v mislih predvsem digitalizacijo poslovanja in prodajo na daljavo. Nekatere stranke kljub vsemu potrebujejo osebno srečanje, seveda ob spoštovanju napotkov kriznega štaba in epidemiološke stroke.

Hrvaška je bila močno prizadeta, saj sta nas poleg epidemije covid-19 prizadela še dva potresa. Položaj je bil zato težak, a je hkrati nesebična pomoč prizadetim, ki so čez noč ostali brez strehe nad glavo, še bolj zbližala ljudi. V Triglav Osiguranju, Zagreb, so se hitro odzvale na razmere tudi strokovne službe z ocenami in izplačilom škod strankam.

Jožefa Mlinar
Jožefa Mlinar, zavarovalna zastopnica, Zavarovalnica Triglav

Presenetilo in razveselilo me je, kako odprto so naše stranke sprejele spremembe in nove možnosti poslovanja. Zastopniki, a tudi drugi sodelavci smo jim pri tem pomagali, ob njih smo bili, ko so potrebovale pomoč ali nasvet. Odzivno, enostavno, zanesljivo, kot so naše vrednote. Nove razmere so nas marsikdaj tako, kljub varnostnim ukrepom še bolj povezale. Nekatere nove digitalne rešitve je bilo potrebno le še vključiti v sklepalne in škodne postopke. Zdaj podpirajo celoten proces in z njimi smo vsi veliko pridobili.

Tomaž Intihar
Tomaž Intihar, sodelavec za podporo strankam, Zavarovalnica Triglav

Epidemiološke razmere niso spremenile naše razpoložljivosti, strankam smo ves čas na voljo, tu smo 24 ur. Za različne oblike pomoči doma in na poti smo povezani s široko mrežo kakovostnih partnerjev, omogočamo pa tudi informacije o zavarovanjih. Delo ostaja izredno dinamično in zame ni večje motivacije, kot je hvaležnost v glasu na drugi strani. Po avtomobilskih asistenčnih storitvah je sicer v obdobjih, ko so državne in občinske meje zaprte, povpraševanje nekoliko manjše, a so potrebe po pomoči, ki jih sprejemamo, še vedno zelo raznolike, od napačno natočenega goriva do težav s streho, ki pušča. Med 100 vprašanji je 80 različnih. Občutiti je seveda več previdnosti pri osebnih stikih. Poslovanje na daljavo so stranke zato dobro sprejele, večkrat z olajšanjem in s pohvalo, enako kontakte in napotila po pomoč k zastopnikom v različnih postopkih.

Katja Goričan
Katja Goričan, samostojna poslovna analitičarka, Zavarovalnica Triglav

Število sodelujočih v raziskavah je sočasno z obsegom poslovanja na daljavo močno naraslo, kar nam ponuja boljši vpogled v izkušnje in zadovoljstvo naših strank. Ugotovitve namreč predstavljamo strokovnim službam, ki jih upoštevajo pri razvoju procesov in produktov.

Več tednov smo prejemali izključno pohvale. Tudi izmerjeni kazalnik NPS, s katerim ocenjujemo uporabniško izkušnjo, se je med prvim valom epidemije izrazito povečal, občutno nad vrednostmi preteklega leta pa je ostal vse leto.

Biljana Mihajlovska
Biljana Mihajlovska, služba za kadrovske in splošne zadeve, Triglav Osiguruvanje, Skopje

Nihče si ni mogel predstavljati, da bo spremenjeno stanje tako dolgo trajalo. Največji izziv zato najverjetneje ostaja tako imenovana nova normalnost.

Koordinatorjem v matični družbi smo zelo hvaležni za stalno podporo, smernice in usklajevanje. Zagotovo pa sem najbolj ponosna, da smo kot Skupina živeli in potrdili naše vrednote. Z mojega vidika sta bili najmočnejša stran našega odzivanja agilnost in prilagodljivost. Vse poslovne procese smo nadaljevali. Izjeme so bile izredno redke in samo v posamičnih primerih, kjer to nikakor ni bilo možno zaradi posebnosti postopkov in spoštovanja zaščitnih ukrepov. Uspešno smo presegali tudi izzive raznovrstne digitalne pismenosti in dosegli primerno raven. Ob vseh spremembah smo z neprekinjenim izvajanjem zaščitnih ukrepov uspeli ohraniti varno okolje za naše sodelavce in stranke.