Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2022

Slovar zavarovalnih izrazov

Aktivno pozavarovanje

Dejavnost pozavarovalnice, da od drugih zavarovalnic in pozavarovalnic prevzema nase tisti del nevarnosti, ki presega njihove samopridržaje.

Bilančni dobiček

Pravno utemeljeni znesek čistega dobička tekočega leta, prenesenega čistega dobička iz preteklih let in rezerv iz dobička, je po sklepu uprave zavarovalnice najprej porabljen za povečanje rezerv (zakonskih rezerv, rezerv za lastne delnice in lastne deleže ter statutarnih rezerv) ter po odločitvi nadzornega sveta še drugih rezerv. Ostanek je bilančni dobiček, ki ga skupščina delničarjev zavarovalnice razporedi na dividende, v druge rezerve, za prenos v naslednje leto in za druge namene.

Cedent

Stranka v pozavarovalni pogodbi, ki del svojih prevzetih rizikov predaja v pozavarovanje. Praviloma je to zavarovalnica. Cedirati pomeni odstopiti delež prevzetega zavarovanja pozavarovatelju. 

Celotna donosnost delnice

Vsota rasti tečaja delnice v opazovanem obdobju in dividendne donosnosti na dan izračuna.

Celotni prihodki

Sestavljajo jih obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija, drugi zavarovalni prihodki in drugi prihodki.

Čisti dobiček na delnico

Razmerje med čistim dobičkom v obravnavanem obdobju, ki se nanaša na navadne delničarje obvladujočega podjetja, in tehtanim povprečnim številom navadnih delnic, pri čemer se odštejejo navadne delnice v lasti Zavarovalnice Triglav ali družb v Skupini Triglav.

Čista dobičkonosnost kapitala (ROE)

Razmerje med čistim poslovnim izidom obdobja in povprečnim stanjem kapitala v obdobju. 

Čista dobičkonosnost kapitala lastnikov obvladujoče družbe

Razmerje med čistim poslovnim izidom in povprečnim stanjem kapitala lastnikov obvladujoče družbe v opazovanem obdobju. 

Čisti odhodki za škode

Sestavljajo jih obračunani kosmati zneski škod (zavarovalnine, odškodnine in cenilni stroški), ki so zmanjšani za obračunane deleže pozavarovateljev in sozavarovateljev v kosmatih škodah, popravljeni za spremembo čistih škodnih rezervacij in višji za odhodke iz izravnalne sheme dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj.

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

Sestavljajo jih obračunane kosmate zavarovalne premije, zmanjšane za obračunano zavarovalno premijo, oddano v pozavarovanje in sozavarovanje, ter popravljene za spremembo čiste prenosne premije.

Delnice v prostem prometu

Delnice v lasti delničarjev s 5 ali manj odstotnim lastniškim deležem.

Distribuirana ekonomska vrednost

Obsega čiste odhodke za škode in druge zavarovalne odhodke, odhodke od finančnih sredstev, druge odhodke, operativne stroške poslovanja, izplačila dividend, odhodek za davek, naložbe v družbeno skupnost (preventiva, donacije in sponzorstva) ter plačila, nadomestila in bonitete zaposlenim.

Dividendna donosnost

Razmerje med vrednostjo bruto dividende na delnico in tečajem delnice na določen dan. 

Dodatno zavarovanje

Zavarovanje, ki je sklenjeno kot dodatek drugemu (natančno določenemu) zavarovanju in ga ni mogoče skleniti samostojno.

Donos od naložb

Razlika med prihodki in odhodki od finančnih sredstev. Prihodke od naložb sestavljajo prihodki od naložb v povezanih družbah in prihodki od naložb (prihodki od obresti, dobički pri odtujitvah naložb in drugi prihodki od naložb). Odhodke naložb sestavljajo odhodki od naložb v povezane družbe in odhodki od naložb (oslabitve naložb, izgube pri odtujitvah naložb in drugi odhodki naložb). Donos od naložb ne vključuje čistih neiztrženih dobičkov in izgub naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje. 

Doživetje (pri življenjskih zavarovanjih z varčevanjem)

Zavarovalni primer, pri katerem zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto, skupaj s pripisanimi dobički, ko zavarovanec preživi dogovorjeno zavarovalno dobo. 

IBNR (angl. Incurred But Not Reported)

Rezervacije za nastale škode, ki še niso prijavljene. 

Kapitalizacija

Znižanje zavarovalnih vsot pri življenjskem zavarovanju z varčevalno komponento, ki se izvede, če zavarovalec preneha plačevati premijo. Višina zavarovalne vsote je, poleg standardnih kriterijev za določitev premije (spol in starost zavarovanca), odvisna predvsem od števila vplačanih premij in preostale dobe trajanja zavarovanja.

Knjigovodska vrednost delnice

Razmerje med stanjem kapitala in številom delnic na dan izračuna. 

Količnik kapitalske ustreznosti

Razmerje med razpoložljivimi lastnimi sredstvi, primernimi za pokrivanje zahtevanega solventnostnega kapitala, in zahtevanim solventnostnim kapitalom.

Kombinirani količnik

Vsota odhodkovnega in škodnega količnika. Izkazuje dobičkonosnost poslovanja premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj. Vrednost pod 100 odstotkov odraža pozitivno poslovanje premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj, brez donosov od naložb. 

Kompozitna (ali univerzalna, splošna) zavarovalnica

Zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne posle premoženjskih in življenjskih zavarovanj.  

Kosmat oz. čist

V zavarovalstvu se izraza kosmat in čist običajno nanašata na količine ali kazalnike pred odbitkom pozavarovanja in po njem. 

Kosmati obratovalni stroški

Kosmati obratovalni stroški so pripoznani kot izvirni stroški po naravnih vrstah.

Lastna ocena tveganj in solventnosti (ORSA - angl. Own Risk and Solvency Assessment)

Lastna ocena tveganj, ki jim je zavarovalnica izpostavljena pri svojem poslovanju, vključno s tveganji, ki jim bo lahko izpostavljena v prihodnosti, ter ocena ustreznosti razpoložljivih lastnih sredstev za njihovo pokrivanje.

Obračunana kosmata zavarovalna premija

Vsota vseh premij, ki jih je zavarovalnica zaračunala zavarovalcem po sklenjenih in obnovljenih policah v obračunskem obdobju.

Obračunana kosmata zavarovalna premija na zaposlenega v zavarovalnici

Obračunana kosmata zavarovalna premija v opazovanem obdobju, deljena s številom zaposlenih v zavarovalnici na dan izračuna.

Obračunani kosmati zneski škod

Zavarovalnine in odškodnine, obračunane za v celoti ali delno rešene škode v obravnavanem obdobju, vključno s stroški reševanja škodnih zahtevkov. 

Odhodkovni količnik

Razmerje med vsoto obratovalnih stroškov, odhodkov za bonuse in popuste in drugih neto zavarovalnih odhodkov (izračunanih kot razlika med drugimi zavarovalnimi odhodki in drugimi zavarovalnimi prihodki) ter čistimi prihodki od zavarovalnih premij premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj.

Odkup zavarovanja

Prekinitev življenjskega zavarovanja, ki ima za posledico izplačilo vrednosti zavarovalne police (privarčevanih sredstev oz. matematične rezervacije, znižanih za stroške zavarovalnice).

Povprečni dnevni promet z delnico

Razmerje med skupno vrednostjo prometa z delnico v opazovanem obdobju in številom trgovalnih dni v tem obdobju.

Pozavarovanje

Pozavarovanje je zavarovanje presežkov nad stopnjo lastnega izravnavanja nevarnosti dane zavarovalnice pri drugi zavarovalnici, ki je registrirana za pozavarovanje.

Prenosne premije

So del zavarovalno-tehničnih rezervacij in predstavljajo tisti del kosmate obračunane premije, ki se nanaša na prihodnja oziroma naslednja obračunska obdobja. 

Preventiva

Del premije premoženjskih zavarovanj, ki ga zavarovalnica nameni za preventivne dejavnosti za zmanjšanje tveganj v prihodnosti. 

Pridružena družba

Družba, v kateri ima druga družba neposredno ali posredno med 20 in 50 odstotki glasovalnih pravic in ima tako v njej pomemben kapitalski vpliv, vendar je ne obvladuje.

Prihodki od uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev

Znesek regresnih zahtevkov, ki so bili v obravnavanem obdobju oblikovani kot regresna terjatev na podlagi sodbe pristojnega sodišča, dogovora z regresnim zavezancem, pri kreditnih zavarovanjih pa izplačila zavarovalnine.

Profil tveganja

Profil tveganja je kvantitativna ocena tveganj, ki jim je zavarovalnica izpostavljena. Za ustrezno ugotavljanje profila tveganj so za vsako vrsto tveganj vzpostavljeni procesi in definirane izpostavljenosti ter mere tveganj, s katerimi se presoja velikost tveganj.

Razmejeni stroški pridobivanja zavarovanj (angl. DAC – Deferred Acquisition costs)

Računovodska razmejitev stroškov, ki jih ima zavarovalnica s pridobitvijo novega zavarovanja, enakomerno na celotno trajanje pridobljenega zavarovanja. Tako je enkratni strošek, ki je nastal ob sklenitvi zavarovanja, enakomerno razporejen skozi celotno zavarovalno obdobje.

Razpoložljiva lastna sredstva

So razpoložljiva lastna sredstva za pokrivanje zahtevanega solventnostnega kapitala in predstavljajo presežek sredstev nad obveznostmi, povečan za podrejene obveznosti, upoštevajoč druge zakonodajno določene zavarovalnici specifične prilagoditve. 

RBNS (angl. Reported But Not Settled)

Rezervacije za nastale prijavljene, še ne poravnane škode (rezervacije po popisu). 

Rezerve iz dobička

Obsegajo druge rezerve iz dobička, zakonske in statutarne rezerve, varnostne rezerve in rezerve za izravnavo kreditnih tveganj.

Solventnost II

Regulatorni okvir Evropske unije na področju zavarovalništva, ki opredeljuje izračun kapitalske ustreznosti, upravljanje in poročanje zavarovalnic. Razpoložljiva lastna sredstva zavarovalnice morajo biti najmanj enaka oceni prevzetih tveganj, kot jo določa regulatorni okvir.

Sozavarovanje

Oblika izravnave tveganj, pri kateri se v kritje prevzeto tveganje porazdeli na več zavarovalnic. Višina deleža prevzetega tveganja posamezne zavarovalnice je lahko različna in predstavlja podlago za določitev deleža posamezne zavarovalnice v premiji in morebitni škodi. Vsaka od zavarovalnic zavarovancu odgovarja solidarno, torej za popolno zavarovalnino oz. odškodnino iz zavarovalne pogodbe, ne glede na prevzeti delež tveganja.

Stroškovni količnik – delež kosmatih obratovalnih stroškov zavarovalne dejavnosti v obračunani kosmati zavarovalni premiji

Razmerje med kosmatimi obratovalnimi stroški zavarovalne dejavnosti in obračunanimi kosmatimi zavarovalnimi premijami. 

Škodne rezervacije

Rezervacije, oblikovane za pokritje škod, ki so nastale v preteklosti in do konca obračunskega obdobja še niso bile rešene. Rezervacije se oblikujejo za že prijavljene škode in tudi za še neprijavljene oz. premalo prijavljene škode.

Škodni količnik

Razmerje med vsoto čistih odhodkov za škode in spremembo drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij ter čistimi prihodki od zavarovalnih premij premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj. 

Tržna kapitalizacija

Tržna vrednost družbe, izračunana kot zmnožek zaključnega tečaja delnice in števila delnic na dan izračuna.

Ustvarjena ekonomska vrednost

Sestavljajo jo čisti prihodki od zavarovalnih premij, drugi zavarovalni prihodki, prihodki od finančnih sredstev in drugi prihodki.

Vseobsegajoči donos

Vseobsegajoči donos je sestavljen iz dveh delov. Prvi del predstavlja čisti poslovni izid obračunskega obdobja iz izkaza poslovnega izida. Drugi del predstavlja drugi vseobsegajoči donos, kjer so izkazani učinki drugih postavk prihodkov in odhodkov, ki niso pripoznani v izkazu poslovnega izida, vplivajo pa na velikost lastniškega kapitala, pretežno zaradi spremembe presežka iz prevrednotenja. 

Zadržana ekonomska vrednost

Razlika med ustvarjeno in distribuirano ekonomsko vrednostjo.

Zahtevani solventnostni kapital (angl. SCR – Solvency Capital Requirement)

Skladno s Solventnost II izračunana višina kapitala zavarovalnice, ki ga ta potrebuje, da bo z 99,5- odstotno verjetnostjo ostala solventna vsaj eno leto. Izračuna se po zakonsko določeni standardni formuli, ki upošteva vsa pomembna merljiva tveganja: zavarovalna, tržna, kreditna in operativna. 

Zavarovalna gostota (premija na prebivalca)

Razmerje med obračunano kosmato zavarovalno premijo in številom prebivalcev posamezne države. 

Zavarovalna penetracija

Delež zavarovalne premije v bruto domačem proizvodu (BDP).

Zavarovalna premija

Znesek, ki ga zavarovalec plača zavarovalnici in je določen v zavarovalni pogodbi. Iz zavarovalne premije se plačujejo sedanje in prihodnje škode, pokrivajo stroški preventivnih dejavnosti ter stroški poslovanja zavarovalnice.

Zavarovalna skupina

Več sorodnih vrst zavarovanj, obravnavanih v skupini. Zakon o zavarovalništvu združuje zavarovalne vrste od 1 do 18 v skupino premoženjskih zavarovanj, zavarovalne vrste od 19 do 24 pa v skupino življenjskih zavarovanj.

Zavarovalna vrsta

Različna zavarovanja, ki so v skladu z Zakonom o zavarovalništvu združena na osnovi glavnih vrst nevarnosti, ki jih krijejo. Zakon o zavarovalništvu kategorizira 24 različnih zavarovalnih vrst.

Zavarovalno-tehnične rezervacije

Zavarovalnica mora v zvezi z vsemi zavarovalnimi posli, ki jih opravlja, oblikovati ustrezne zavarovalno-tehnične rezervacije. Namenjene so kritju prihodnjih obveznosti iz zavarovanj in morebitnih izgub zaradi tveganj, ki izhajajo iz opravljanih zavarovalnih poslov. Sestavljajo jih prenosne premije, škodne rezervacije, matematične rezervacije, rezervacije za bonuse in popuste ter druge zavarovalno-tehnične rezervacije.