Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2022

Upravljanje tveganj

  • Skupina Triglav je v letu 2022 ohranila dobro kapitalsko moč in likvidnost, kar potrjujeta tudi ponovno prejeti bonitetni oceni »A«.
  • Skrbeli smo za uspešno upravljanje tveganj, ki so nastala ali se povečala zaradi rusko-ukrajinske vojne, sankcij Evropske unije (EU), povečane inflacije in stanja na finančnih trgih. 
  • Nadaljevali smo začrtano preudarno prevzemanje zavarovalnih tveganj, ohranjali tržna tveganja na ciljnih ravneh, sledili zastavljeni usklajenosti sredstev in obveznosti ter ustrezni razpršenosti naložb. 
  • Razvojne aktivnosti smo usmerili tudi v nadgrajevanje trajnostnih tveganj in tveganj informacijske varnosti.

Proces upravljanja tveganj

tveganjaproces up.tveganj

Profil tveganj

Profil tveganj prikazuje vrste tveganj, ki jim je Skupina Triglav najbolj izpostavljena. Glede na preteklo leto so zavarovalna tveganja narasla, tržna tveganja pa so se nekoliko znižala. Najbolj izpostavljeni ostajamo zavarovalnim tveganjem, sledijo jim tržna, kreditna in operativna tveganja.

Ocena profila tveganja* Skupine Triglav na 31. 12. 2022

profil tveganj3x* Profil tveganja je določen na podlagi ocene tveganj z uporabo standardne formule, brez upoštevanja učinkov razpršenosti med posameznimi kategorijami tveganj.

Upravljanje kapitala

Cilj upravljanja kapitala je zagotavljanje varnosti in dobičkonosnosti poslovanja ter dolgoročne in stabilne donosnosti naložbe tudi z višino dividend, ki ustreza vnaprej opredeljenim merilom dividendne politike. Skupina Triglav je bila na zadnji dan leta 2022 dobro kapitalizirana. 

Kapitalska ustreznost Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav


Skupina TriglavZavarovalnica Triglav

 

 31. 12. 2022

31. 12. 2021

31. 12. 2022

31. 12. 2021

Razpoložljiva lastna sredstva (v milijonih EUR)

932,9

1.007,1

927,4

1.022,2

Kapitalska zahteva/SCR (v milijonih EUR)

466,5

459,3

377,1

374,3

Kapitalska ustreznost (v %)

200

219

246

273

Strateški cilji upravljanja kapitala in merila dividendne politike

strateski cilji upravljanja kapitala 3ciljiPodrobneje v Letnem poročilu in Poročilih o solventnosti in finančnem položaju: