Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2022

Skupina Triglav in Zavarovalnica Triglav v letu 2022

  • Skupina Triglav je poslovala dobičkonosno in uspešno na vseh trgih, na ustvarjen dobiček pa so vplivali tudi enkratni dogodki.   
  • Dosledno je izvajala strateške aktivnosti za nadaljnjo rast in razvoj ter uresničevala zastavljene trajnostne ambicije.
  • Ohranila je finančno čvrstost s kapitalsko ustreznostjo, ki ostaja okrog spodnjega roba ciljnega razpona, ter ponovno prejela bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo.
  • Ima vodilno vlogo v zavarovalništvu v regiji Adria, kjer je povečala tržni delež, in znotraj nje na najbolj razvitem, slovenskem zavarovalnem trgu. 
  • V sestavi Skupine, njenih trgov in dejavnosti ni bilo bistvenih sprememb.

Ključni podatki o poslovanju Skupine Triglav

 


 


 

 

 

v milijonih EUR2022

2021

2020

2019

2018

Indeks

 


 


 

 

 

2022/2021

2021/2020

Celotni prihodki


1.599,3

1.455,1

1.318,4

1.260,9

1.134,4

110

110

Obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija


1.479,6

1.353,0

1.233,8

1.184,2

1.068,4

109

110

Čisti prihodki od zavarovalnih premij


1.189,9

1.119,8

1.066,8

1.027,6

951,8

106

105

Obračunani kosmati zneski škod


832,2

736,6

697,4

716,7

679,6

113

106

Čisti odhodki za škode


746,7

715,0

683,6

684,1

626,6

104

105

Kosmati obratovalni stroški


374,9

333,4

306,7

305,3

288,8

112

109

Poslovni izid pred obdavčitvijo


134,5

132,6

90,9

100,9

97,5

101

146

Čisti poslovni izid


110,2

113,0

73,7

83,9

80,8

98

153

Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe


110,5

112,8

73,5

83,7

80,7

98

153

Kombinirani količnik


88,1 %

88,9 %

91,2 %

91,5 %

91,8 %

99

98

Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan leta


3.100,0

3.198,7

3.033,2

2.878,9

2.713,1

97

105

Kapital na zadnji dan leta


752,8

933,0

870,2

792,0

746,9

81

107

Kapital lastnikov obvladujoče družbe na zadnji dan leta


749,4

930,5

867,6

789,5

744,6

81

107

Čista dobičkonosnost kapitala


13,1 %

12,5 %

8,9 %

10,9 %

10,8 %

104

141

Čista dobičkonosnost kapitala lastnikov obvladujoče družbe


13,2 %

12,5 %

8,9 %

10,9 %

10,8 %

105

141

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)


32,96

40,93

38,16

34,73

32,75

81

107

Čisti dobiček na delnico (v EUR)


4,85

4,97

3,24

3,69

3,56

98

153

Število zaposlenih na zadnji dan leta


5.306

5.264

5.316

5.281

5.166

101

99

Ključni podatki o poslovanju Zavarovalnice Triglav

 


 


 

 

 

v milijonih EUR2022

2021

2020

2019

2018

Indeks

 

 

 


 

 

 

2022/2021

2021/2020

Celotni prihodki


938,4

848,6

765,2

743,2

700,2

111

111

Obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija


868,9

794,4

719,3

702,1

660,2

109

110

Čisti prihodki od zavarovalnih premij


627,7

598,8

583,9

573,6

551,9

105

103

Obračunani kosmati zneski škod


452,5

408,9

408,3

425,2

421,0

111

100

Čisti odhodki za škode


346,4

365,1

375,3

376,8

359,9

95

97

Kosmati obratovalni stroški


221,4

195,0

180,0

180,5

174,4

113

108

Poslovni izid pred obdavčitvijo


140,4

85,7

71,1

84,6

78,5

164

121

Čisti poslovni izid


120,5

73,4

58,0

70,6

65,5

164

127

Kombinirani količnik


77,2 %

81,8 %

86,1 %

85,6 %

86,1 %

94

95

Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan leta


2.173,4

2.280,5

2.199,0

2.149,0

2.061,4

95

104

Kapital na zadnji dan leta


552,1

675,2

644,0

580,5

560,1

82

105

Čista dobičkonosnost kapitala


19,6 %

11,1 %

9,5 %

12,4 %

11,6 %

176

117

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)


24,28

29,70

28,33

25,53

24,64

82

105

Čisti dobiček na delnico (v EUR)


5,30

3,23

2,55

3,11

2,88

164

127

Število zaposlenih na zadnji dan leta


2.243

2.246

2.244

2.253

2.290

100

100

Okoljski, družbeni in upravljavski (ESG) vidiki poslovanja Skupine Triglav

 

2022

2021

2020

Indeks

 

 

 

 

2022/2021

2021/2020

1. Okoljski vidiki

 

 

 

 

 

Ogljični odtis (v tonah ekvivalenta CO2)*

9.857

11.299

10.602

87

107

Ogljični odtis Obseg 1-2 na zaposlenega (v tonah ekvivalenta CO2)*

1,86

2,09

1,95

89

107

Poraba električne energije (v MWh)

13.354

14.087

12.841

95

110

Delež porabe električne energije iz obnovljivih virov (v %)

63,3

60,1

2,7

105

2.234

Skupna količina odpadkov v Skupini Triglav na zaposlenega (v kg)

116

124

125

94

99

Povprečna dnevna poraba pisarniškega papirja na zaposlenega**

19

20

45

95

44

Zavarovalna premija zavarovalnih produktov, ki spodbujajo družbeno in okoljsko korist (v milijonih EUR)

20,8

16,3

13,5

127

121

Sredstva v upravljanju sklada Triglav Zeleni (v milijonih EUR)

49,2

41,8

24,6

118

170

Naložbe v obveznice z družbenim učinkom, zelene in trajnostne obveznice (v milijonih EUR)

222,9

204,5

104,3

109

196

2. Družbeni vidiki

 

 

 

 

 

Zadovoljstvo zaposlenih (ORVI)

4,00

4,00

3,99

100

100

Povprečna starost zaposlenih

44,80

44,67

44,38

100

101

Delež žensk med zaposlenimi (v %)

54,7

53,9

53,5

102

101

Delež žensk na 1. in 2. menedžerski ravni pod Upravo (v %)

41,2

42,0

42,1

98

100

Fluktuacija zaposlenih (število odhodov zaposlenih/povprečno število zaposlenih; v %)

11,6

13,2

11,7

88

113

Povprečno število ur izobraževanja na zaposlenega

33

31

24

107

130

Delež izgubljenih ur zaradi nesreč pri delu – LTIR (število nesreč pri delu/število ur vseh zaposlenih*200.000)

0,37

0,24

0,21

155

117

Zadovoljstvo strank Skupine Triglav (NPS)***

77

73

 

106

 

Število zavarovanj (produktov, storitev), ki jih je mogoče skleniti po spletu

22

21

20

105

105

Število zavarovalnih produktov, s katerimi spodbujamo preventivno ravnanje

62

61

62

102

98

Delež zaposlenih, ki jim je bilo omogočeno delo od doma (v %)

33

28

n.p.

 119

 

Število dobaviteljev, preverjenih po merilih ESG

419

375

311

112

121

Naložbe v družbeno skupnost (preventiva, donacije, sponzorstva) (v milijonih EUR)

10,2

8,8

8,0

116

111

3. Upravljavski vidiki

 

 

 

 

 

Delež žensk v Upravi/Nadzornem svetu matične družbe (v %)

25,0/0

33,3/0

33,3/0

 

 

Delež žensk na 1. menedžerski ravni (v %)

45,1

45,3

45,8

100

99

Delež žensk v organih vodenja in nadzora (v %)

23,6

20,9

21,0

113

101

Povprečna starost članov Uprave Zavarovalnice Triglav

48,5

48,7

47,7

100

102

Neodvisnost članov Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, predstavnikov delničarjev (% članov)

78

100

100

78

100

Razmerje plača predsednika Uprave/povprečna plača zaposlenega (x-kratnik)****

5

5

5

100

100

Obdobje opravljanja funkcije sedanjega predsednika Uprave (v letih)

9

8

7

113

114

Sprejete politike: politika enakih možnosti, protikorupcijska politika, zaščita zaposlenih/politika zaščite žvižgačev

DA

DA

DA

 

 

Prakse poštenega ravnanja (število raziskanih primerov prevar)

1.651

1.517

1.134

109

134

Mednarodno priznana revizijska družba (t. i. Big 4)

DA

DA

DA

 

 

Obdobje sodelovanja z obstoječim revizorjem (v letih)

4

3

2

133

150

Stiki z investitorji ob objavi rezultatov

DA

DA

DA

 

 

Ustvarjena ekonomska vrednost (v milijonih EUR)

1.403,1

1.378,8

1.274,9

102

108

Distribuirana ekonomska vrednost (v milijonih EUR)

1.351,1

1.281,8

1.179,2

105

109

Zadržana ekonomska vrednost (v milijonih EUR)

52,0

96,9

95,7

54

101

 * Vključeni so izpusti Obsega 1 in 2 po lokacijski metodi. Podrobnejši izračun izpustov TGP Obsega 1, 2 in 3 je prikazan v točki 12.3.2 Letnega poročila.
** Vključena poraba papirja formata A4 in A3 za interne namene.
*** NPS prikazuje delež promotorjev, ki bi zavarovalnico priporočili znancem, prijateljem … na podlagi izkušnje.
**** ZPPOGD določa, da se osnovno plačilo predsednika Uprave določi kot razmerje povprečne bruto plače v družbah Skupine, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in katerih podatki so vključeni v konsolidirano letno poročilo, v preteklem poslovnem letu.

Podatki za stik za vprašanja o vsebini pričujočega poročila

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Blaž Kmetec, Izvršni direktor za finance in kontroling
Elektronski naslov: blaz.kmetec@triglav.si