Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2023

Išči po poročilu

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2023

Upravljanje tveganj

  • Skupina Triglav je ohranila svojo kapitalsko moč in likvidnost, kar potrjujeta tudi ponovno prejeti bonitetni oceni »A« s stabilno srednjeročno napovedjo.
  • Dejavno smo upravljali povečana tveganja zaradi ujm, makroekonomskih razmer z inflacijskimi gibanji in razmer na finančnih trgih. Posebno pozornost smo namenjali dopolnilnemu zdravstvenemu zavarovanju in njegovi državni regulaciji.
  • Nadaljevali smo preudarno prevzemanje zavarovalnih tveganj. Tržna tveganja smo ohranjali znotraj ciljnih ravni. Sledili smo načrtovani usklajenosti sredstev in obveznosti ter ustrezni razpršenosti naložb. 
  • Razvojne aktivnosti smo usmerili tudi v nadgrajevanje sistemov za upravljanje trajnostnih tveganj in tveganj informacijske varnosti.


Kapitalska ustreznost Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav

 

Skupina Triglav

Zavarovalnica Triglav

 

 31. 12. 2023

 31. 12. 2022

31. 12. 2023

31. 12. 2022

Razpoložljiva lastna sredstva (v milijonih EUR)

943,2

932,9

964,0

930,1

Zahtevani solventnostni kapital (v milijonih EUR)

471,5

466,5

396,7

374,5

Kapitalska ustreznost (v %)

200

200

243

248


»Risk Dashboard« Zavarovalnice Triglav in Skupine Triglav* na 31. 12. 2023

Tveganje

Ocena tveganja
(trenutno)

Trend tveganja
(v prihodnje)

Pojasnilo

Kapitalska ustreznost in kapitalsko tveganje

Nizko

Stabilno

V zahtevnem poslovnem okolju je Skupina Triglav ohranila dobro kapitaliziranost. Ta temelji na učinkovitem upravljanju tveganj in kakovostni sestavi kapitala, ki v manjši meri obsega tudi podrejene obveznosti. Ustrezno kapitalsko in finančno moč Skupine Triglav sta dodatno potrdili dolgoročna kreditna bonitetna ocena »A« in bonitetna ocena finančne moči »A«, ki sta ji jo ponovno dodelili agenciji S&P Global Ratings in AM Best.

Zavarovalna tveganja

Srednje

Stabilno

Na zavarovalna tveganja Skupine so najpomembneje vplivale vremenske ujme v Sloveniji in bližnji okolici ob hkratni škodni inflaciji, ki predvsem v Sloveniji še vedno vztraja. Vpliv inflacije na zavarovalna tveganja pri premoženjskih zavarovanjih ustrezno obvladujemo s prilagajanjem kritij in cen produktov ter z doslednim obvladovanjem stroškov. Skupina ohranja premijsko rast in na strateških trgih dosega ciljne vrednosti kazalnikov.

Tržna tveganja

SrednjeStabilno

Še vedno povišana inflacija se je prenesla v dodatne dvige obrestnih mer centralnih bank, kar je pomembno vplivalo na finančne trge. Skupina kljub temu ohranja tržna tveganja na opredeljenih ravneh. Posebno pozorno usklajuje sredstva in obveznosti ter na tej podlagi opredeljuje optimalne naložbene politike.

Kreditna tveganja

Nizko

Stabilno

Kljub povečani izpostavljenosti ostajajo kreditna tveganja na nizki ravni. To zagotavljamo z rednim in sistematičnim upravljanjem posameznih izpostavljenosti v vseh segmentih, pregledom ustreznosti in kakovosti pozavarovalnih partnerjev in z dobro razpršenim portfeljem partnerjev. Na oceno kreditnih tveganj so v letu 2023 vplivale predvsem vremenske ujme v Sloveniji, kar se odraža v pozavarovalnem delu kreditnih tveganj.

Likvidnostno tveganje

Nizko

Stabilno

Z rednim spremljanjem likvidnosti Zavarovalnice ohranjamo njen močni likvidnostni položaj, ustrezno operativno likvidnost imajo tudi odvisne družbe v Skupini. S procesom ORSA smo likvidnost preverjali s stresnimi testi in potrdili dobro pripravljenost zavarovalnih družb v Skupini na izjemne dogodke.

Operativna tveganja

Srednje

Stabilno

V Skupini proaktivno upravljamo operativna tveganja. Največ pozornosti namenjamo rednemu vzdrževanju ter nadgrajevanju upravljanja zunanjega izvajanja storitev in sistema upravljanja informacijske varnosti, saj kibernetska tveganja ostajajo med najaktualnejšimi. Ob tem raven operativnega tveganja povečujejo predvsem obsežne regulatorne spremembe in splošno kadrovsko tveganje zaposlovanja deficitarnih poklicev. Aktivno se posvečamo tudi internim medprocesnim tveganjem.

* Podana je splošna ocena temeljnih kategorij tveganj na podlagi obravnavanih rednih četrtletnih poročil o tveganjih. Gibanje tveganja prikazuje potencialno oceno tveganj v prihodnosti glede na zadnje napovedi.

 

Več v Letnem poročilu in Poročilih o solventnosti in finančnem položaju:

Prenesi poglavje