Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2023

Išči po poročilu

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2023

Skupina Triglav in Zavarovalnica Triglav v letu 2023

  • Na poslovanje Skupine Triglav so negativno vplivali enkratni dogodki, zlasti regulirane cene dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj in ekstremni množični škodni dogodki. 
  • Skupina je dosledno izvajala strateške aktivnosti za nadaljnjo rast in razvoj ter uresničevala zastavljene ambicije na področju trajnostnega delovanja.
  • Povečala je obseg poslovanja, ohranila svojo finančno čvrstost ter visoko bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo.
  • Vodilni položaj v zavarovalništvu je okrepila tako v Sloveniji kot v regiji Adria.

Ključni podatki o poslovanju Skupine Triglav* 

v milijonih EUR

 

2023

2022

Indeks

Celotni obseg poslovanja

1.780,2

1.594,3

112

Obračunana kosmata zavarovalna premija

1.653,7

1.479,6

112

Drugi prihodki

126,5

114,8

110

Celotni prihodki

1.425,2

1.279,3

111

Poslovni izid iz zavarovanja

-9,4

-12,6

 

Prihodki iz zavarovalnih storitev

1.351,2

1.206,6

112

Obračunane škode

1.021,2

767,7

133

Stroški pridobivanja in administrativni stroški, vključno z nepripisljivimi 

363,0

325,1

112

Čisti rezultat iz pozavarovalnih pogodb

31,6

-104,5

 

Čisti drugi zavarovalni prihodki/odhodki

-7,9

-21,9

 

Poslovni izid iz naložbenega dela

22,0

-14,3

 

Rezultat iz naložbenja

83,6

-88,6

 

Finančni rezultat iz zavarovalnih pogodb

-69,7

82,2

 

Sprememba rezervacij za nedoseganje zajamčenega donosa

8,1

-9,8

 

Pripadajoči dobički/izgube naložb v povezane družbe
0,0
1,8

Poslovni izid nezavarovalne dejavnosti

8,4

16,9

50

Poslovni izid pred obdavčitvijo

21,1

-10,0

 

Čisti poslovni izid

16,3

-7,0

 

Drugi vseobsegajoči donos

34,7

-50,9

 

Kombinirani količnik Premoženje in Zdravje

101,6 %

99,7 %

1,9 o.t.

Škodni količnik Premoženje in Zdravje

76,3 %

74,6 %

1,7 o.t.

Odhodkovni količnik Premoženje in Zdravje

25,3 %

25,1 %

0,2 o.t.

Donosnost novega posla Življenje in pokojnine

14,6 %

11,4 %

3,2 o.t.

Čista dobičkonosnost kapitala

1,8 %

-0,7 %

2,5 o.t.

Donosnost finančnih naložb

1,8 %

-0,4 %

2,2 o.t.

 

31. 12. 2023

31. 12. 2022

Indeks

Bilančna vsota

4.099,0

3.802,3

108

Kapital

891,1

897,0

99

Pogodbena storitvena marža (CSM)

238,4

186,4

128

Sredstva v upravljanju (AUM)

4.851,4

4.379,8

111

Število zaposlenih

5.318

5.306

100

Število zaposlenih (ekvivalent polnega delovnega časa)

5.190

5.177

100

* Pojasnila glede učinkov prehoda na uporabo računovodskih standardov MSRP 17 in MSRP 9 so prikazani v računovodskem delu letnega poročila v točki 2.6. Prikazana struktura poslovnega izida v poslovnem delu poročila (poslovni izid iz zavarovanja, poslovni izid iz naložbenega dela, poslovni izid iz nezavarovalne dejavnosti) odstopa od strukture izkaza poslovnega izida v računovodskem delu poročila (rezultat iz zavarovalnih poslov, rezultat iz naložbenja, finančni rezultat iz zavarovalnih poslov ter ostale kategorije poslovnega izida) na način, da v prikazu poslovnega izida iz zavarovanja upošteva tudi nepripisljive stroške, prihodke in odhodke zavarovalne dejavnosti ter čiste druge zavarovalne prihodke in odhodke, med poslovnim izidom iz naložbenega dela pa poleg rezultata iz naložbenja tudi finančni rezultat iz zavarovalnih pogodb, spremembo rezervacij za nedoseganje zajamčenega donosa ter pripadajoče dobičke/izgube in oslabitve naložb v povezane družbe, medtem ko so ostale kategorije vključene v poslovni izid iz nezavarovalne dejavnosti. Podrobnejši opis prikazanih kategorij je v Slovarju strokovnih izrazov.

Ključni podatki o poslovanju Zavarovalnice Triglav*

v milijonih EUR

 

2023

2022

Indeks

Celotni obseg poslovanja

1.060,7

934,8

113

Obračunana kosmata zavarovalna premija

982,8

868,9

113

Drugi prihodki

78,0

66,0

118

Celotni prihodki

794,7

708,0

112

Poslovni izid iz zavarovanja

17,6

-20,0

 

Prihodki iz zavarovalnih storitev

775,6

690,2

112

Obračunane škode

554,2

406,0

136

Stroški pridobivanja in administrativni stroški, vključno z nepripisljivimi 

239,1

212,4

113

Čisti rezultat iz pozavarovalnih pogodb

39,4

-75,4

 

Čisti drugi zavarovalni prihodki/odhodki

-4,3

-16,4

 

Poslovni izid iz naložbenega dela

28,0

21,4

131

Poslovni izid iz naložbenja

70,1

-81,6

 

Finančni rezultat iz zavarovalnih pogodb

-62,8

77,0


Sprememba rezervacij za nedoseganje zajamčenega donosa

4,3

-4,6

 

Pripadajoči dobički/izgube in oslabitve naložb v povezane družbe

16,3

30,6

53

Poslovni izid pred obdavčitvijo

45,6

1,4

3.271

Čisti poslovni izid

38,7

8,9

433

Drugi vseobsegajoči donos

28,4

-36,5

 

Kombinirani količnik Premoženje

99,2 %

101,8 %

-2,6 o.t.

Škodni količnik Premoženje

70,2 %

73,3 %

-3,0 o.t.

Odhodkovni količnik Premoženje

29,0 %

28,5 %

0,5 o.t.

Donosnost novega posla Življenje in pokojnine

13,9 %

13,2 %

0,7 o.t.

Čista dobičkonosnost kapitala

5,8 %

1,2 %

4,6 o.t.

Donosnost finančnih naložb

2,4 %

1,4 %

1,0 o.t.

 

31. 12. 2023

31. 12. 2022

Indeks

Bilančna vsota

2.945,4

2.730,8

108

Kapital

669,2

658,9

102

Pogodbena storitvena marža (CSM)

225,4

175,6

128

Število zaposlenih

2.243

2.243

100

Število zaposlenih (ekvivalent polnega delovnega časa)

2.215

2.213

100

* Pojasnila glede učinkov prehoda na uporabo računovodskih standardov MSRP 17 in MSRP 9 so prikazani v računovodskem delu letnega poročila v točki 2.6.

Okoljski, družbeni in upravljavski (ESG) vidiki poslovanja Skupine Triglav

 

2023

2022

Indeks

1. Okoljski vidiki

 

 

 

Ogljični odtis (v tonah ekvivalenta CO2)*

8.131

8.649

94

Ogljični odtis obseg 1-2 na zaposlenega (v tonah ekvivalenta CO2)*

1,54

1,63

94

Poraba električne energije (v MWh)

10.342

11.015

94

Delež porabe električne energije iz obnovljivih virov (v %)

61,6

59,0

104

Skupna količina odpadkov v Skupini Triglav na zaposlenega (v kg)

118

125

94

Povprečna dnevna poraba pisarniškega papirja na zaposlenega**

13

19

68

Zavarovalna premija zavarovalnih produktov, ki spodbujajo družbeno in okoljsko korist (v milijonih EUR)

24,8

20,8

119

Sredstva v upravljanju skladov, ki upoštevajo trajnostni vidik (v milijonih EUR)

1.139,0

49,2

2.313

Naložbe v obveznice z družbenim učinkom, zelene in trajnostne obveznice (v milijonih EUR)

262,5

222,9

118

2. Družbeni vidiki

 

 

 

Zadovoljstvo zaposlenih (ORVI)

3,94

4,00

99

Povprečna starost zaposlenih

45,1

44,8

101

Delež žensk med zaposlenimi (v %)

55,0

54,7

101

Delež žensk na 1. in 2. menedžerski ravni pod Upravo (v %)

42,6

41,2

103

Fluktuacija zaposlenih (število odhodov zaposlenih/povprečno število zaposlenih; v %)

12,0

11,6

103

Povprečno število ur izobraževanja na zaposlenega

32

33

96

Delež izgubljenih ur zaradi nesreč pri delu – LTIR (število nesreč pri delu/število ur vseh zaposlenih*200.000)

0,38

0,37

101

Zadovoljstvo strank Skupine Triglav (NPS)***

73

77

95

Število zavarovanj (produktov, storitev), ki jih je mogoče skleniti po spletu

 23

22

105

Število zavarovalnih produktov, s katerimi spodbujamo preventivno ravnanje

 62

62

100

Delež zaposlenih, ki jim je bilo omogočeno delo od doma (v %)

36

33

110

Število dobaviteljev, preverjenih po merilih ESG

865

419

206

Naložbe v družbeno skupnost (preventiva, donacije, sponzorstva) (v milijonih EUR)

8,9

10,2

87

3. Upravljavski vidiki

 

 

 

Delež žensk v Upravi/Nadzornem svetu matične družbe (v %)

20,0/25,0

25,0/0

 

Delež žensk na 1. menedžerski ravni (v %)

46,5

45,1

103

Delež žensk v organih vodenja in nadzora (v %)

25,5

23,6

108

Povprečna starost članov Uprave Zavarovalnice Triglav

47,8

48,5

99

Neodvisnost članov Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, predstavnikov delničarjev (% članov)

100

78

129

Razmerje plača predsednika Uprave/povprečna plača zaposlenega (x-kratnik)****

5

5

100

Obdobje opravljanja funkcije sedanjega predsednika Uprave (v letih)

10

9

111

Sprejete politike: politika enakih možnosti, protikorupcijska politika, zaščita zaposlenih/politika zaščite žvižgačev

DA

DA

 

Prakse poštenega ravnanja (število raziskanih primerov prevar)

1.771

1.651

107

Mednarodno priznana revizijska družba (t. i. Big 4)

DA

DA

 

Obdobje sodelovanja z obstoječim revizorjem (v letih)

5

4

125

Stiki z investitorji ob objavi rezultatov

DA

DA

 

Ustvarjena ekonomska vrednost (v milijonih EUR)

1.642,4 

1.318,9

125

Distribuirana ekonomska vrednost (v milijonih EUR)

1.682,9 

1.409,9

119

Zadržana ekonomska vrednost (v milijonih EUR)

-40,5 

-91,0 


* Vključeni so izpusti obsega 1 in 2 po lokacijski metodi. Podrobnejši izračun izpustov TGP obsega 1, 2 in 3 je prikazan v točki 11.2.2 Letnega poročila.
** Vključena poraba papirja formata A4 in A3 za interne namene.
*** NPS prikazuje delež promotorjev, ki bi zavarovalnico na podlagi izkušnje priporočili znancem in prijateljem.
**** ZPPOGD določa, da se osnovno plačilo predsednika Uprave določi kot razmerje povprečne bruto plače v družbah Skupine, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in katerih podatki so vključeni v konsolidirano letno poročilo, v preteklem poslovnem letu.