Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2023

Išči po poročilu

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2023

Trajnostni razvoj v Skupini Triglav

  • Integriranje poslovne in ESG strategije smo nadgradili s Politiko trajnostnega razvoja Zavarovalnice Triglav in Skupine Triglav ter s Trajnostno politiko investiranja Zavarovalnice Triglav in Skupine Triglav.
  • V okviru uresničevanja strateških ambicij ESG smo sklenili partnerstvo s platformo Chapter Zero Slovenija, pridružili smo se podpisnikom Načel Združenih narodov za odgovorno investiranje (Principles for Responsible Investing, UN PRI) ter postali člani CER, slovenskega partnerstva za trajnostno gospodarstvo.
  • S preoblikovanjem dvanajstih vzajemnih skladov in uresničevanjem trajnostne strategije v segmentu individualnega upravljanja premoženja smo občutno povečali vrednost sredstev v upravljanju, ki upoštevajo trajnostne vidike; ob koncu leta je vrednost teh sredstev dosegla 1,1 milijarde evrov.
  • Sistematično smo vlagali v izobraževanje in usposabljanje ter izvajali številne aktivnosti za zagotavljanje zdravega in varnega okolja za zaposlene.
  • Ogljični odtis obsegov 1 in 2 ter porabo električne energije smo znižali za 6 odstotkov.

V Strateških ambicijah Skupine Triglav na področju trajnostnega razvoja (ESG) za obdobje 2021–2025 smo opredelili, da s skrbjo za trajnostni razvoj ustvarjamo dolgoročno stabilno podlago za dobičkonosno in varno poslovanje Skupine Triglav, spodbujamo prehod v trajnostno družbo in zmanjšujemo naš vpliv na podnebne spremembe. Takšni naravnanosti sledimo na vseh štirih ključnih področjih: zavarovalništvo in upravljanje premoženja, lastni poslovni procesi, odgovornost do deležnikov ter učinkovito korporativno upravljanje.

V letu 2023 smo strateške ambicije nadgradili s Politiko trajnostnega razvoja Skupine Triglav. V tem, krovnem dokumentu za naše aktivnosti na trajnostnem področju smo opredelili način uresničevanja strateških ambicij, sistem upravljanja vidikov in tveganj ESG, ključne politike korporativnega upravljanja ter usmeritve glede občutljivih gospodarskih dejavnosti.

Uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja

Prehod v podnebno nevtralno in odporno krožno gospodarstvo

↓ 1,54 t CO2e ogljični odtis na zaposlenega v Skupini, 1,46 t CO2e v Zavarovalnici Triglav (obsega 1 in 2).

99 % delež porabljene električne energije v Zavarovalnici Triglav iz obnovljivih virov (62 % v Skupini).

 19 % povečanje obračunane zavarovalne premije Skupine iz produktov z okoljskimi in družbenimi učinki.

Vidike ESG vključujemo v razvoj produktov ter v izvajanje lastnih poslovnih procesov. Do leta 2025 bomo ogljični odtis (obsega 1 in 2) lastnih dejavnosti znižali po lokacijski metodi za 15 % na zaposlenega. Želimo uresničevati evropski zeleni dogovor za ogljično nevtralnost do leta 2050.


Odgovoren odnos do deležnikov in skupnosti

↓ 73 NPS Skupine Triglav, ↓ 69 NPS Zavarovalnice Triglav – ohranjanje visokega nivoja zadovoljstva strank.

↓ 3,94 indeks ORVI, visoko zadovoljstvo zaposlenih Skupine Triglav.

1,4 mrd. prevoženih km z aplikacijo za varno vožnjo DRAJV.

Vzdrževanje visokega zadovoljstva zaposlenih in strank. Razvijamo odprto kulturo raznolikosti in sodelovanja.
Spodbujamo projekte, ki prispevajo k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov (SDG).

 

Celostno korporativno upravljanje

 43 % delež žensk v Skupini na 1. in 2. menedžerski ravni pod Upravo, 25 % delež žensk v organih vodenja in nadzora.

Sprejeti politiki trajnostnega razvoja in investiranja Skupine Triglav.

Podpisniki Načel Združenih narodov za odgovorno investiranje (UN PRI), Načel Združenih narodov za trajnostno zavarovalništvo (UN PSI), člani Partnerstva finančnih ustanov za obračunavanje izpustov toplogrednih plinov (Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF).

Nadgrajujemo visoke standarde korporativnega upravljanja z vključevanjem vidikov ESG in učinkovito sistemsko upravljamo trajnostna tveganja.
Povečujemo obseg javnih razkritij, povezanimi z bistvenimi vidiki trajnostnega poslovanja (po metodologijah GRI, SASB, CDP/TCFD).

 

Trajnostni vidiki upravljanja premoženja

 11,1 % delež obveznic z družbenim učinkom, zelenih in trajnostnih obveznic v dolžniških vrednostnih papirjih v naložbenem portfelju Skupine Triglav.

12 vzajemnih skladov, preoblikovanih ob upoštevanju trajnostnih vidikov naložb. Vrednost teh sredstev v upravljanju se je povečala na 1,1 milijarde evrov.

Skupina Triglav nima naložb izdajateljev, pri katerih vsaj 20 odstotkov proizvodnje električne energije ali prihodkov izhaja iz premoga (Coal Exit List).

Do leta 2025 bomo delež obveznic z družbenim učinkom, zelenih in trajnostnih obveznic v dolžniških vrednostnih papirjih podvojili.