Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2023

Išči po poročilu

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2023

Nagovor predsednika Uprave


Spoštovane delničarke in delničarji, cenjeni bralci

Posledice naravnih ujm, predvsem neurij s točo in vetrom ter avgustovskih poplav, so se odrazile v povečani potrebi po podpori našim zavarovancem in v zgodovinsko visokih škodah. Njihove učinke smo omejevali z ustrezno pozavarovalno zaščito. Pomembno je na poslovanje vplivala vladna regulacija cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji, ki nam je povzročila izgubo v tem poslovnem segmentu in znižala celoten poslovni izid Skupine. Dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj v letu 2024 ne bomo več izvajali, še naprej pa bomo razvijali in tržili komercialna zdravstvena zavarovanja na trgih regije Adria, saj verjamemo, da imajo velik dolgoročni potencial. Ne nazadnje so naše poslovanje že drugo leto zaznamovali tudi inflacijski pritiski na škode in stroške.

20230308 triglav03205lowresv1V teh zahtevnih razmerah smo dokazali prilagodljivost in odpornost, ki ju omogoča naš robustni poslovni model z učinkovitim sistemom upravljanja tveganj. Ohranili smo vodilni tržni položaj v regiji in dobičkonosno ter varno poslovanje. Podrobne podatke o njem, skupaj z medletno primerjavo, prikazujemo v tem poročilu skladno z novimi MSRP. Pod vplivom enkratnih dogodkov smo ustvarili 21 milijonov evrov poslovnega izida pred obdavčitvijo, kar je pod načrtovanim. Zadovoljni smo s prihodkovno stranjo poslovanja, saj smo z rastjo v višini dvomestnih številk povečali obseg poslovanja in pogodbeno storitveno maržo. Zaradi izgube v segmentu Zdravje, ekstremnih množičnih škod in škodne inflacije se je povečal škodni količnik in posledično kombinirani količnik, ki je znašal 101,6 odstotka. Ugodne razmere na finančnih trgih so nam omogočile, da smo dosegli dober naložbeni rezultat, pozitiven drugi vseobsegajoči donos in uspešno poslovanje na področju upravljanja premoženja.

Uspešno smo skrbeli za finančno stabilnost in ustrezno kapitaliziranost Skupine, kar potrjujeta ponovno prejeti visoki bonitetni oceni »A« s srednjeročno stabilno napovedjo. Bonitetni agenciji S&P Global Ratings in AM Best sta nam ju podelili že osmo leto zapored. 

Poslovanje v zavarovalništvu in upravljanju premoženja

Celotni obseg poslovanja smo povečali za 12 odstotkov na 1.780 milijonov evrov, enako stopnjo rasti je dosegla obračunana kosmata zavarovalna premija, ki je znašala 1.654 milijonov evrov. Na slovenskem trgu, kjer smo zbrali 63 odstotkov zavarovalne premije Skupine, je bila njena rast 9-odstotna in skladna z gibanjem trga. Na preostalih trgih regije Adria je bilo povečanje 7-odstotno, medtem ko je bilo na mednarodnem trgu, kjer delujemo predvsem po načelu prostega pretoka storitev in z aktivnimi pozavarovalnimi posli, 28-odstotno. 

Obseg poslovanja smo razširili s strateškim in celovitim osredotočanjem našega poslovanja na stranko, ob tem pa smo izvajali ustrezne prilagoditve cenovnih politik inflaciji. Učinki slednjih so se deloma že odrazili v povišanju prihodkov iz zavarovalnih storitev, v celoti pa se bodo v prihodnjih poslovnih obdobjih. Na inflacijske pritiske smo se odzvali tudi s številnimi ukrepi na področju likvidacij škod in upravljanja stroškov poslovanja. 

V ugodnih razmerah na finančnih trgih smo uspešno poslovali v naložbenem delu ter na področju upravljanja premoženja strank v vzajemnih skladih in preko individualnega upravljanja, kjer smo na podlagi neto prilivov in ugodnih razmer na trgih povečali obseg sredstev v upravljanju za 29 odstotkov. Skupina Triglav je v Sloveniji z 31-odstotnim tržnim deležem eden vodilnih upravljavcev premoženja v vzajemnih skladih. V zavarovalnem delu poslovanja smo v segmentu Življenje in pokojnine dosegli dober rezultat. Pozitivno smo poslovali v zavarovalnem delu segmenta Premoženje, v segmentu Zdravje pa smo beležili izgubo. Rezultati teh dveh segmentov so bili izrazito pod vplivom že omenjenih enkratnih dogodkov.  Skladno z naložbenimi politikami nismo bistveno spremenili konservativne sestave in kakovosti naložbenega portfelja, katerega vrednost se je povečala za 4 odstotke na 3.399 milijonov evrov. 

Izvajanje dividendne politike

Prizadevamo si, da je delnica Triglava za vlagatelje donosna, varna in stabilna naložba. Našo atraktivno in vzdržno dividendno politiko smo izvajali, kot smo jo začrtali – delničarjem smo v letu 2023 izplačali dividende v višini 51 odstotkov konsolidiranega čistega dobička za leto 2022 oziroma 2,50 evra bruto na delnico. Celotna donosnost delnice je znašala 8 odstotkov, od tega je bil dividendni donos 7-odstoten. 

Strateško usmerjeni v razvoj in s poudarkom na trajnosti

Pri delovanju sledimo našemu poslanstvu, da ustvarjamo varnejšo prihodnost strank, zaposlenih in vas, delničarjev. Za nas to niso besede, temveč zaveza, ki nas vodi pri naših strateških aktivnostih. 

Ponudbo produktov in storitev še naprej širimo in dopolnjujemo, da se čim bolj prilagaja potrebam strank in posebnostim posameznih trgov Skupine Triglav. Izboljšujemo procese in komuniciranje s strankami. V letu 2023 smo reorganizirali prodajno mrežo ter izvedli številne aktivnosti v sklopu nadaljnje digitalizacije celotne Skupine in doseganja vitkejše organizacijske sestave. Stranke prepoznavajo naš trud in kot kaže kazalnik NPS, je njihovo zadovoljstvo z nami na visoki ravni. Na to smo še posebej ponosni v tem letu, ki je bilo zahtevno zaradi izrazito povečanega obsega škodnih obravnav kot posledice naravnih ujm in tudi prilagoditev višine premij škodni inflaciji. Zavedamo se, da naša uspešnost temelji na naših sodelavkah in sodelavcih. Veseli nas, da so meritve njihovega zadovoljstva potrdile njihovo zavzetost, povezanost in pripadnost. V imenu Uprave se jim iskreno zahvaljujem za njihovo požrtvovalno delo.

V obeh strateških dejavnostih predano uresničujemo naše strateške trajnostne ambicije ter spodbujamo prehod v podnebno nevtralno in proti podnebnim spremembam odporno gospodarstvo. Ogljični odtis Skupine obsegov 1 in 2 ter porabo električne energije smo znižali za 6 odstotkov. Prizadevamo si, da pri svojem delovanju sledimo visokim standardom korporativnega upravljanja ter negujemo kulturo raznolikosti, enakosti in vključenosti. V naših vrstah je 55 odstotkov žensk, med menedžerji višje ravni pa je njihov delež 47-odstoten. Delujemo povezano z družbenim okoljem in skupaj z mnogimi partnerji smo ponovno prispevali k izvedbi številnih družbeno in okoljsko odgovornih projektov.

V več kot 120-letni zgodovini Skupine Triglav smo ob številnih preizkušnjah našim strankam stali ob strani in uspešno prebrodili različne izzive. Enako smo tudi te, ki nam jih je prineslo leto 2023. Verjamem, da smo na prihodnost dobro pripravljeni. V imenu Uprave in vseh sodelavk in sodelavcev Skupine Triglav se vam zahvaljujem za zaupanje.

Andrej Slapar
predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav