Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2023

Išči po poročilu

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2023

Slovar strokovnih izrazov

Aktivno pozavarovanje

Dejavnost pozavarovalnice, da od drugih zavarovalnic in pozavarovalnic prevzema nase tisti del nevarnosti, ki presega njihove samopridržaje.

Bilančni dobiček

Pravno utemeljeni znesek čistega dobička tekočega leta, prenesenega čistega dobička iz preteklih let in rezerv iz dobička je po sklepu uprave zavarovalnice najprej porabljen za povečanje rezerv (zakonskih rezerv, rezerv za lastne delnice in lastne deleže ter statutarnih rezerv) ter po odločitvi nadzornega sveta še drugih rezerv. Ostanek je bilančni dobiček, ki ga skupščina delničarjev zavarovalnice razporedi na dividende, druge rezerve, za prenos v naslednje leto in za druge namene.

Cedent

Stranka v pozavarovalni pogodbi, ki del svojih prevzetih rizikov predaja v pozavarovanje. Praviloma je to zavarovalnica. Cedirati pomeni odstopiti delež prevzetega zavarovanja pozavarovatelju. 

Celotna donosnost delnice

Vsota rasti tečaja delnice v opazovanem obdobju in dividendne donosnosti na dan izračuna.

Celotni obseg poslovanja

Sestavljajo ga obračunana kosmata zavarovalna premija in drugi prihodki.

Celotni prihodki

Sestavljajo jih prihodki iz zavarovalnih storitev, prihodki iz upravljanja premoženja, drugi poslovni prihodki in drugi prihodki (po MSRP 17).

Čisti poslovni izid na delnico

Razmerje med čistim poslovnim izidom v obravnavanem obdobju, ki se nanaša na navadne delničarje obvladujočega podjetja, in tehtanim povprečnim številom navadnih delnic, pri čemer se odštejejo navadne delnice v lasti Zavarovalnice Triglav ali družb v Skupini Triglav.

Čista dobičkonosnost kapitala (ROE)

Razmerje med čistim poslovnim izidom obdobja in povprečnim stanjem kapitala v obdobju. 

Čista dobičkonosnost kapitala lastnikov obvladujoče družbe

Razmerje med čistim poslovnim izidom in povprečnim stanjem kapitala lastnikov obvladujoče družbe v opazovanem obdobju. 

Delnice v prostem prometu

Delnice v lasti delničarjev s 5-odstotnim ali manjšim lastniškim deležem. 

Distribuirana ekonomska vrednost

Obsega obračunane škode, čisti pozavarovalni rezultat, finančne odhodke iz finančnih in zavarovalnih pogodb, druge odhodke, izplačila dividend, stroške dela, odhodek za davek in naložbe v družbeno skupnost (preventiva, donacije in sponzorstva). 

Dividendna donosnost

Razmerje med vrednostjo bruto dividende na delnico in tečajem delnice na določen dan. 

Dodatno zavarovanje

Zavarovanje, ki je sklenjeno kot dodatek drugemu (natančno določenemu) zavarovanju in ga ni mogoče skleniti samostojno.

Donos finančnih naložb oz. rezultat iz naložbenja

Razlika med prihodki in odhodki od finančnih naložb. Prihodke od finančnih naložb sestavljajo prihodki od naložb v povezanih družbah in prihodki od naložb (prihodki od obresti, dobički pri odtujitvah naložb in drugi prihodki od naložb). Odhodke finančnih naložb sestavljajo odhodki od naložb v povezane družbe in odhodki od naložb (oslabitve naložb, izgube pri odtujitvah naložb in drugi odhodki naložb). Donos lastnega finančnega naložbenega portfelja ne vključuje naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje in finančnih naložb iz finančnih pogodb.

Donosnost finančnih naložb

Razmerje med donosom finančnih naložb in povprečnim stanjem finančnih naložb. Lasten finančni naložbeni portfelj vključuje finančne naložbe, naložbe v pridružene družbe, dana posojila, depozite pri bankah in ostale finančne naložbe, ne vključuje pa naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, finančnih naložb iz finančnih pogodb in naložbenih nepremičnin. 

Donosnost novega posla življenjskih in pokojninskih zavarovanj

Razmerje med vsoto novoustvarjene pogodbeno storitvene marže (CSM) in izgubo kočljivih pogodb ter sedanjo vrednostjo novih premij.

Doživetje (pri življenjskih zavarovanjih z varčevanjem)

Zavarovalni primer, pri katerem zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto, skupaj s pripisanimi dobički, ko zavarovanec preživi dogovorjeno zavarovalno dobo. 

Finančne pogodbe 

Pogodbe, ki imajo obliko zavarovalne pogodbe, vendar ne ustrezajo definiciji zavarovalne pogodbe v skladu z MSRP 17. Kot finančne pogodbe se obravnavajo razločljive naložbene sestavine pogodb pokojninskih zavarovanj, saj te pogodbe v času varčevanja ne nosijo zavarovalnega tveganja.

Finančne naložbe

Ob začetnem pripoznanju je finančna naložba razvrščena v eno izmed naslednjih kategorij merjenja:

  • finančne naložbe, vrednotene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida (FVTPL – angl. Fair Value through Profit or Loss),
  • finančne naložbe, vrednotene po odplačni vrednosti (AC – angl. Amortized costs),
  • finančna sredstva, vrednotena po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa (FVOCI – ang. Fair Value through Other Comprehensive Income).

Rezervacija za nastale neprijavljene škode (angl. Incurred But Not Reported – IBNR)

Rezervacije za nastale škode, ki še niso prijavljene. 

Kapitalizacija

Znižanje zavarovalnih vsot pri življenjskem zavarovanju z varčevalno komponento, ki se izvede, če zavarovalec preneha plačevati premijo. Višina zavarovalne vsote je, poleg standardnih kriterijev za določitev premije (spol in starost zavarovanca), odvisna predvsem od števila vplačanih premij in preostale dobe trajanja zavarovanja.

Knjigovodska vrednost delnice

Razmerje med stanjem kapitala in številom delnic na dan izračuna. 

Kočljive pogodbe

Nedobičkonosne zavarovalne pogodbe, pri katerih vsi denarni tokovi, ki izhajajo iz zavarovalne pogodbe, skupaj predstavljajo negativno neto sedanjo vrednost denarnega toka. 

Količnik kapitalske ustreznosti

Razmerje med razpoložljivimi lastnimi sredstvi, primernimi za pokrivanje zahtevanega solventnostnega kapitala, in zahtevanim solventnostnim kapitalom.

Kombinirani količnik

Vsota odhodkovnega in škodnega količnika. Vrednost pod 100 odstotkov odraža pozitivno poslovanje določenega segmenta, brez donosov od naložb. Izkazuje dobičkonosnost poslovanja segmenta Premoženje, Zdravje ali obeh skupaj.

Kompozitna (ali univerzalna, splošna) zavarovalnica

Zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne posle premoženjskih in življenjskih zavarovanj.  

Kosmat oz. čist

V zavarovalstvu se izraza kosmat in čist običajno nanašata na količine ali kazalnike pred odbitkom pozavarovanja in po njem. 

Lastna ocena tveganj in solventnosti (angl. Own Risk and Solvency Assessment – ORSA)

Lastna ocena tveganj, ki jim je zavarovalnica izpostavljena pri svojem poslovanju, vključno s tveganji, ki jim bo lahko izpostavljena v prihodnosti, ter ocena ustreznosti razpoložljivih lastnih sredstev za njihovo pokrivanje.

Merjenje zavarovalnih pogodb po MSRP 17

Pri merjenju zavarovalnih pogodb se uporabljajo naslednje metode:

  • splošni model oz. pristop gradnikov (Building Block Approach oz. BBA) je privzeti model, ki se uporablja za vse dolgoročne zavarovalne pogodbe;
  • poenostavljeni pristop oz. premijskoalokacijski pristop (Premium Allocation Approach oz. PAA) se uporablja za merjenje zavarovalnih pogodb s kratkoročnim kritjem (običajno velja za police premoženjskega zavarovanja s kratkoročnim kritjem);
  • pristop prilagodljivega zaslužka (Variable Fee Approach oz. VFA) običajno velja za življenjsko zavarovanje z udeležbo pri dobičku (pogodbe, vezane na enoto premoženja).

Obračunana kosmata zavarovalna premija

Vsota vseh premij, ki jih je zavarovalnica zaračunala zavarovalcem po sklenjenih in obnovljenih policah v obračunskem obdobju. 

Obračunani kosmati zneski škod

Zavarovalnine in odškodnine, obračunane za v celoti ali delno rešene škode v obravnavanem obdobju, vključno s stroški reševanja škodnih zahtevkov. 

Obračunane škode (angl. Claims inncured)

Vključujejo zavarovalne odhodke za škode, spremembo prihodnjih denarnih tokov, spremembo izkustvenega popravka, izgubo kočljivih pogodb, alokacijo na kočljive pogodbe in ostale zavarovalne odhodke. 

Obratovalni stroški

Obratovalni stroški so pripoznani kot izvirni stroški po naravnih vrstah. Delijo se na zavarovalnim pogodbam pripisljive in nepripisljive stroške. Pripisljivi stroški so stroški pridobivanja zavarovanj, cenilni stroški, stroški upravljanja in drugi administrativni stroški ter se kot taki pripisujejo na posameznim skupinam zavarovalnih pogodb. 

Odhodkovni količnik

Razmerje med vsoto pripisljivih in nepripisljivih stroškov, neto drugih zavarovalnih odhodkov, ki so zmanjšani za druge zavarovalne prihodke, ter prihodki iz zavarovalnih storitev.

Odkup zavarovanja

Prekinitev življenjskega zavarovanja, ki ima za posledico izplačilo vrednosti zavarovalne police (privarčevanih sredstev oz. matematične rezervacije, znižanih za stroške zavarovalnice).

Pogodbeno storitvena marža (Angl. Contractual Service Margin – CSM)

Predstavlja še nerealiziran dobiček, za katerega podjetje pričakuje, da ga bo zaslužilo iz naslova zavarovalnih pogodb. Izračuna se na podlagi pričakovanih prihodnjih denarnih tokov (prilivov in odlivov), ob upoštevanju časovne vrednosti denarja in prilagoditve za nefinančna tveganja.

Poslovni izid iz naložbenega dela

Vključuje rezultat iz naložbenja, finančni rezultat iz zavarovalnih pogodb, pripadajoče dobičke in izgube naložb v povezane družbe ter spremembo rezervacij za nedoseganje donosa prostovoljnih dopolnilnih pokojninskih zavarovanj. 

Poslovni izid iz zavarovanja / zavarovalne dejavnosti

Vključuje prihodke iz zavarovalnih storitev, zmanjšane za obračunane škode ter stroške pridobivanja in administrativne stroške, vključno z nepripisljivimi stroški, čisti rezultat iz pozavarovalnih pogodb in čiste druge zavarovalne prihodke oz. odhodke. 

Povprečni dnevni promet z delnico

Razmerje med skupno vrednostjo prometa z delnico v opazovanem obdobju in številom trgovalnih dni v tem obdobju.

Pozavarovanje

Pozavarovanje je dejavnost sprejemanja tveganj, ki jih odstopi zavarovalnica oziroma pozavarovalnica.

Preventiva

Del premije premoženjskih zavarovanj, ki ga zavarovalnica nameni za preventivne dejavnosti za zmanjšanje tveganj v prihodnosti. 

Pridružena družba

Družba, v kateri ima druga družba neposredno ali posredno med 20 in 50 odstotki glasovalnih pravic in ima tako v njej pomemben kapitalski vpliv, vendar je ne obvladuje.

Prihodki iz zavarovalnih storitev

Prihodki od izdanih zavarovalnih pogodb po MSRP 17, ki ne vključujejo varčevalne komponente.

Prilagoditev za nefinančna tveganja (angl. Risk Adjustment – RA) 

Nanaša se na nadomestilo, ki ga zavarovalnica oblikuje, ker nosi negotovost glede višine in časovne dinamike denarnih tokov, ki izhajajo iz nefinančnih tveganj. 

Profil tveganja

Profil tveganja je kvantitativna ocena tveganj, ki jim je zavarovalnica izpostavljena. Za ustrezno ugotavljanje profila tveganj so za vsako vrsto tveganj vzpostavljeni procesi in definirane izpostavljenosti ter mere tveganj, s katerimi se presoja velikost tveganj.

Razmejeni stroški pridobivanja zavarovanj (angl. Deferred Acquisition Costs – DAC)

Računovodska razmejitev stroškov, ki jih ima zavarovalnica s pridobitvijo novega zavarovanja, enakomerno na celotno trajanje pridobljenega zavarovanja. Tako je enkratni strošek, ki je nastal ob sklenitvi zavarovanja, enakomerno razporejen skozi celotno zavarovalno obdobje.

Razpoložljiva lastna sredstva

Razpoložljiva lastna sredstva za pokrivanje zahtevanega solventnostnega kapitala predstavljajo presežek sredstev nad obveznostmi, povečan za podrejene obveznosti, upoštevajoč druge zakonodajno določene zavarovalnici specifične prilagoditve. 

Rezerve iz dobička

Obsegajo druge rezerve iz dobička, zakonske in statutarne rezerve, varnostne rezerve in rezerve za izravnavo kreditnih tveganj.

Solventnost II

Regulatorni okvir Evropske unije na področju zavarovalništva, ki opredeljuje izračun kapitalske ustreznosti, upravljanje in poročanje zavarovalnic. Razpoložljiva lastna sredstva zavarovalnice morajo biti najmanj enaka oceni prevzetih tveganj, kot jo določa regulatorni okvir.

Sozavarovanje

Oblika izravnave tveganj, pri kateri se v kritje prevzeto tveganje porazdeli na več zavarovalnic. Višina deleža prevzetega tveganja posamezne zavarovalnice je lahko različna in predstavlja podlago za določitev deleža posamezne zavarovalnice v premiji in morebitni škodi. Vsaka od zavarovalnic zavarovancu odgovarja solidarno, torej za popolno zavarovalnino oz. odškodnino iz zavarovalne pogodbe, ne glede na prevzeti delež tveganja.

Sredstva v upravljanju (angl. Assets Under Management – AUM)

Obsegajo lasten naložbeni portfelj, sredstva varčevalnih skladov pokojninskih zavarovanj, sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, sredstva v vzajemnih skladih in individualno upravljanje premoženja ter alternativne naložbe.

Stroškovni količnik – delež kosmatih obratovalnih stroškov zavarovalne dejavnosti v obračunani kosmati zavarovalni premiji

Razmerje med kosmatimi obratovalnimi stroški zavarovalne dejavnosti in obračunanimi kosmatimi zavarovalnimi premijami. 

Škodni količnik

Razmerje med vsoto škod, spremembo prihodnjih denarnih tokov, spremembo izkustvenega popravka, spremembo kočljivih pogodb in pozavarovalnega rezultata ter prihodki iz zavarovalnih storitev.

Trajnost pogodbeno storitvene marže

Trajnost pogodbeno storitvene marže prikazuje razmerje med novoustvarjeno pogodbeno storitveno maržo (CSM) in sproščanjem pogodbeno storitvene marže v poslovni izid.

Tržna kapitalizacija

Tržna vrednost družbe, izračunana kot zmnožek zaključnega tečaja delnice in števila delnic na dan izračuna.

Ustvarjena ekonomska vrednost

Sestavljajo jo celotni prihodki ter finančni prihodki iz finančnih in zavarovalnih pogodb.

Vseobsegajoči donos

Vseobsegajoči donos je sestavljen iz dveh delov. Prvi del je čisti poslovni izid obračunskega obdobja iz izkaza poslovnega izida. Drugi del je drugi vseobsegajoči donos, znotraj katerega so izkazani prihodki in odhodki, ki niso pripoznani v izkazu poslovnega izida, vplivajo pa na velikost lastniškega kapitala. Ti prihodki in odhodki v pretežni meri izhajajo iz prevrednotenja sredstev na pošteno vrednost in iz finančnih učinkov vrednotenja zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb.  

Zadržana ekonomska vrednost

Razlika med ustvarjeno in distribuirano ekonomsko vrednostjo.

Zahtevani solventnostni kapital (angl. Solvency Capital Requirement – SCR)

Skladno s Solventnostjo II izračunana višina kapitala zavarovalnice, ki ga ta potrebuje, da bo z 99,5- odstotno verjetnostjo ostala solventna vsaj eno leto. Izračuna se po zakonsko določeni standardni formuli, ki upošteva vsa pomembna merljiva tveganja: zavarovalna, tržna, kreditna in operativna. 

Zavarovalna gostota (premija na prebivalca)

Razmerje med obračunano kosmato zavarovalno premijo in številom prebivalcev posamezne države. 

Zavarovalna penetracija

Delež zavarovalne premije v bruto domačem proizvodu (BDP).

Zavarovalna premija

Znesek, ki ga zavarovalec plača zavarovalnici in je določen v zavarovalni pogodbi. Iz zavarovalne premije se plačujejo sedanje in prihodnje škode, pokrivajo stroški preventivnih dejavnosti ter stroški poslovanja zavarovalnice.

Zavarovalna vrsta

Različna zavarovanja, ki so v skladu z Zakonom o zavarovalništvu združena na osnovi glavnih vrst nevarnosti, ki jih krijejo. Zakon o zavarovalništvu kategorizira 24 različnih zavarovalnih vrst.

Zavarovalna pogodba

Sklenjena pogodba se opredeli kot zavarovalna pogodba takrat, ko zavarovalnica ob sklenitvi od imetnika zavarovalne police prevzame pomembno zavarovalno tveganje.