Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2023

Išči po poročilu

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2023

Strategija in načrti Skupine Triglav

 • Strateška tveganja in poslovne priložnosti redno presojamo na osnovi izzivov in priložnosti, ki jih prepoznavamo v hitro spreminjajočem poslovnem in družbenem okolju.
 • Vizijo Skupine Triglav, usmerjeno v ustvarjanje izjemne uporabniške izkušnje, udejanjamo z razvojnimi aktivnostmi. V ospredju sta prehajanje iz zavarovalniškega v storitveni poslovni model z več ekosistemi ter nadaljevanje digitalne transformacije. 
 • S prilagajanjem poslovanja in naložbenih strategij ter novimi produkti naslavljamo izzive prehoda v nizkoogljično družbo. 
 • Poslovanje Skupine je bilo v letu 2023 močno pod vplivom enkratnih dogodkov. 
 • V letu 2024 načrtujemo dobičkonosno poslovanje in njegovo nadaljnjo širitev.

V Skupini Triglav ustvarjanje vrednosti za deležnike temelji na doseganju skladnosti našega poslanstva, poslovne strategije in politike trajnostnega razvoja. Vključevanje pomembnih trajnostnih vidikov v vse ravni načrtovanja in izvajanja poslovanja je gradnik naše dolgoročne uspešnosti in nadgrajevanja upravljanja tveganj ter prav tako razvoja notranje kulture in odnosov s strankami ter drugimi deležniki.

Poslanstvo, vizija in vrednote

Poslanstvo

Ustvarjamo varnejšo prihodnost.

 • Osredotočeni smo na stranko.
 • Podpiramo razvoj naših partnerjev.
 • Smo razvojno naravnano okolje za zaposlene.
 • Smo stabilna, varna in donosna naložba za vlagatelje.

 

Vizija

Postavljamo standard izjemne uporabniške izkušnje – vedno in povsod.

Skupina Triglav je vodilna zavarovalno-finančna skupina v regiji Adria in sinonim za najboljšo uporabniško izkušnjo. S svojim delovanjem ustvarjamo nadpovprečno vrednost za ključne deležnike in spodbujamo prehod v trajnostno družbo.

Vrednote

Odzivnost,
enostavnost,
zanesljivost
se vsak dan zrcalijo v našem načinu delovanja.

 

Strateški dejavnosti

Zavarovalništvo

 • Premoženje
 • Življenje
 • Pokojnine
 • Zdravje
 • Pozavarovanje

Upravljanje premoženja

 • Lastni zavarovalni portfelj (kritno premoženje in kritni skladi)
 • Vzajemni skladi in individualno upravljanje premoženja strank
 • Pokojninski skladi

Skupina Triglav ostaja vodilna v regiji Adria v obeh svojih temeljnih dejavnostih.

Strateške usmeritve

Poslujemo varno in dobičkonosno

Skupina Triglav je ocenjena z visoko bonitetno oceno in je samostojna zavarovalno-finančna skupina, ki ima vodilni tržni položaj v regiji Adria. Strateško smo usmerjeni v doseganje visoke donosnosti poslovanja in dobičkonosno rast.

Izjemna uporabniška izkušnja

 • Ustvarjamo enotno izkušnjo strank, ne glede na pot, proces ali produkt.
 • Na potrebe strank je osredotočena ponudba naših zavarovalnih in finančnih produktov ter storitev.
 • Usmerjeni smo v asistenčne in povezane storitve z ambicijo razvoja medsebojno povezanih ekosistemov.

Digitalna transformacija 

Nadaljujemo proces digitalne transformacije s ciljem, da postanemo vodilna digitalizirana zavarovalno-finančna skupina v regiji Adria. Z razvojem digitalnih storitev, avtomatizacijo procesov ter uvajanjem sodobnih digitalnih tehnologij strankam omogočamo najboljšo digitalno uporabniško izkušnjo.

Razvoj storitveno naravnanih poslovnih modelov

Izvajamo postopen prehod z zavarovalniško osredotočenega poslovnega modela na pretežno storitveni poslovni model in ekosistem, ki omogoča zadovoljitev številnih, a medsebojno povezanih potreb strank s področja zavarovanj ter asistenčnih in povezanih storitev.

Razvoj organizacijske kulture

Nadaljujemo oblikovanje nadvse uspešne in storitveno usmerjene organizacijske kulture, ki podpira strateške poslovne usmeritve, in organizacijskega okolja, ki omogoča pridobivanje, razvoj in zadržanje kompetentnih, zavzetih, zdravih in zadovoljnih zaposlenih.

Uresničevanje načrtov poslovanja Skupine Triglav v letu 2023 

V zahtevnem letu, ki so ga zaznamovale ekstremne množične škode, spremembe v zdravstvenem sistemu in inflacija, smo v Skupini Triglav dosegli 21,1 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 80 odstotkov manj od načrtovanega. 

Obseg obračunanih zavarovalnih premij smo povečali za 12 odstotkov in dosegli 1.653,7 milijona evrov, kar nekoliko presega načrtovano vrednost med 1,5 in 1,6 milijarde evrov. Kljub ostri konkurenci je povečanje razvidno na vseh zavarovalnih trgih z izjemo hrvaškega in v vseh zavarovalnih segmentih. Na slovenskem trgu je bila rast premije 9-odstotna, na preostalih trgih regije Adria je bila 7-odstotna, na mednarodnem trgu pa 28-odstotna. 

Kombinirani količnik premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj Skupine Triglav je dosegel 101,6 odstotka. V primerjavi z letom prej se je povečal za 1,9 odstotne točke, kar je posledica negativnih učinkov zaradi sprememb na področju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in poslabšanja škodnega količnika.

Bonitetni agenciji S&P Global Ratings in AM Best sta Skupini Triglav znova podelili bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo ter potrdili njeno čvrsto finančno stabilnost, kapitalsko ustreznost in dobičkonosnost poslovanja. Doseganje bonitetne ocene v območju »A« zagotavlja Skupini ustrezen konkurenčni položaj na zavarovalnih, pozavarovalnih in finančnih trgih ter potrjuje njeno finančno moč in uspešnost poslovanja. 

Načrti Skupine Triglav za leto 2024

V letu 2024 v Skupini Triglav pričakujemo zmerno ugodne makroekonomske razmere. Na poslovanje bodo vplivala gibanja finančnih trgov, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji, pozavarovalna kritja in razvoj potencialov trgov, kjer smo prisotni. 

Načrtovani poslovni izid pred obdavčitvijo znaša med 100 in 120 milijoni evrov, saj pričakujemo normalizacijo pogojev poslovanja glede na leto 2023. V zavarovalni dejavnosti načrtujemo dobičkonosno poslovanje in celotni obseg poslovanja v višini okoli 1,6 milijarde evrov ter kombinirani količnik premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj v vrednosti okoli 95 odstotkov. V segmentu zdravstva pričakujemo prenehanje izvajanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, še naprej pa bomo razvijali in ponujali dodatna zdravstvena zavarovanja. 

Strateške usmeritve bomo dosledno uresničevali. Nadaljevali bomo digitalno transformacijo in razvoj storitveno naravnanih poslovnih ekosistemov ter sledili osrednjemu strateškemu cilju: izjemni in enotni uporabniški izkušnji. Kot vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria bomo utrjevali svoj tržni položaj in iskali priložnosti po načelu prostega pretoka storitev in preko partnerskih povezav. 

Stremeli bomo k stroškovni racionalizaciji poslovanja in učinkovitosti (povečanje produktivnosti, avtomatizacija, digitalizacija in centralizacija). Med prednostnimi cilji ohranjamo uspešno obvladovanje tveganj, finančno stabilnost in ohranitev visokih bonitetnih ocen priznanih bonitetnih agencij. Naša dividendna politika ostaja nespremenjena. Prizadevali si bomo, da bo delnica Zavarovalnice Triglav ostala donosna, varna in stabilna naložba za vlagatelje. Uresničevali bomo strategijo trajnostnega razvoja, začrtano s politikami in ambicijami Skupine.