EN

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2021

Tri vrednote.
Eno zaupanje.

Odzivno.

+10 %
1.455,1 mio. EUR

Celotni prihodki
Skupine Triglav

+46 %
132,6 mio. EUR

Poslovni izid Skupine Triglav pred obdavčitvijo

»A«

Bonitetna ocena Skupine Triglav s stabilno dolgoročno napovedjo

Enostavno.

72

Še izboljšan indeks zadovoljstva strank Zavarovalnice Triglav (NPS)

Več kot 1.700

Pogodbenih prodajnih partnerjev in dobro razvita lastna prodajna mreža Skupine Triglav

1 > 17

Novo zavarovanje doma
17 zavarovalnih produktov združenih in poenostavljenih v enem

Zanesljivo.

+10 %
1.353,0 mio. EUR

Obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija Skupine Triglav

88,9 %

Kombinirani količnik Skupine Triglav

+33 %
1.539,3 mio. EUR

Sredstva v upravljanju strank v vzajemnih skladih in v individualnem upravljanju

Dobri rezultati,
nad pričakovanimi.

O uspešnem poslovanju v zavarovalništvu in upravljanju premoženja strank ter načrtih v nagovoru predsednika.

Ustvarjamo vrednost.

Novelirana
strategija
do 2025

1,70 EUR

Bruto dividenda na delnico

219 %

Kapitalska ustreznost Skupine Triglav

Rastemo trajnostno.

95 %

Porabljena električna energija v Zavarovalnici Triglav iz obnovljivih virov

42 %

Delež žensk na I. in II. menedžerski ravni v Skupini Triglav pod Upravo

8 %

Delež obveznic z družbenim učinkom, zelenih in trajnostih obveznic v dolžniških vrednostnih papirjih

Že danes za jutri.

Prisluhni pogovoru

Uroš Ivanc, član Uprave Zavarovalnice Triglav, o poslovanju in načrtih Skupine Triglav

Kako rasteta Gozd srčnosti in zaupanje?

Izvedi, kje raste Gozd srčnosti in kako smo dosegli visoko zadovoljstvo strank