Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2021

Razvojne in prodajne aktivnosti

V obeh dejavnostih, zavarovalništvu in upravljanju premoženja, smo okrepili osredotočenost na stranko in njeno uporabniško izkušnjo, za katero želimo, da je izjemna in enotna po vseh prodajnih poteh in pri vseh procesih, produktih in družbah Skupine Triglav. To ostaja naša osrednja strateška usmeritev tudi v prihodnje in izvajamo jo s širokim in prepletenim naborom dejavnosti.

Usmerjenost k izjemni uporabniški izkušnji strank

S prilagodljivimi produkti, kot so modularna zavarovanja, si prizadevamo stranki ponuditi široke možnosti izbire obsega zavarovanja in zavarovalnih kritij, z digitalizacijo procesov ter usmerjenostjo k enotni in obenem izjemni uporabniški izkušnji pa ji omogočiti, da bo lahko v vsaki fazi izbrala sebi najprimernejšo obliko medsebojnega sodelovanja. 

Načrtovane razvojne projekte smo uspešno izvedli. Naša prizadevanja ostajajo usmerjena v prilagodljive produkte in storitve, ki temeljijo na proaktivnem prepoznavanju in celovitem obvladovanju tveganj. Z njimi izboljšujemo finančno varnost strank v vseh obdobjih življenja ali razvoja poslovanja, prilagajamo se trendom v družbi, zlasti demografskim in tehnološkim, ter podpiramo spremembe za zmanjšanje vplivov na podnebje. 

Razvoj prodajnih procesov in poti

Prodajne in poprodajne procese nadgrajujemo s preoblikovanjem klasičnega načina prodaje zavarovanj v hibridnega, kar omogoča tako prodajo na daljavo kot z osebnim stikom. Prodajno mrežo, našo osrednjo prodajno pot, smo zaradi nestabilnih epidemičnih razmer usmerjali v prodajo na daljavo. Stike s strankami smo ohranjali po raznovrstnih komunikacijskih poteh, glede na možnosti tudi z osebnim stikom. 

Nove oblike partnerstev 

Obseg poslovanja Skupine povečujemo tudi s sklepanjem strateških zvez oziroma s partnerskim povezovanjem s podjetji in drugimi partnerji na naših trgih in izven njih. Tako zmanjšujemo negotovosti poslovanja, presegamo njegove geografske omejitve ter dopolnjujemo znanje in vsebine storitev, ki jih lahko zagotovimo strankam. V letu 2021 smo na ta način partnerjem in strankam ponudili vrsto novih oblik zavarovalnih zaščit. Po zaslugi visoke stopnje avtomatizacije in digitalizacije sodelovanja so pri tem doživeli tudi obogateno in prijaznejšo prodajno izkušnjo. 

Poslovni ekosistemi 

Produkte in storitve, ki prinašajo novo vrednost ‒ za stranke in druge deležnike ‒ ustvarjamo tudi z razvijanjem poslovnih ekosistemov ter tako širimo svojo tržno prisotnost in oblikujemo nove prodajne priložnosti. Naša osrednja dolgoročna konkurenčna prednost je nadgrajevanje zavarovalno-finančnih produktov z asistenčnimi in povezanimi storitvami, ki jih izvajamo skupaj s partnersko mrežo izvajalcev. Strankam s tem, poleg finančne varnosti zagotavljamo tudi celovito reševanje potreb, s katerimi se soočajo. Osnovni gradnik vsakega ekosistema so tako s povezanimi storitvami razširjene asistenčne storitve, podprte s sodobnimi informacijskimi in digitalnimi rešitvami.

Razvoj zavarovalnih produktov in storitev

Prepoznavanje potreb strank in pričakovanj posameznih trgov se je odražalo v razvoju in prenovi zavarovalnih produktov in storitev. Kot v preteklih letih smo bili tudi v letu 2021 pri tem osredotočeni na njihovo enostavnost, celovitost in transparentnost ter dosledno upoštevanje zakonskih in drugih regulatornih zahtev. Redno prilagajanje zavarovalnih podlag, kot so ceniki, pogoji in smernice za prevzemanje tveganj, ostaja ključnega pomena za izboljšanje zavarovalno-tehničnih rezultatov.

Digitalizacija poslovanja 

Nadaljevali smo razvojne procese za lažje sklepanje zavarovanj in enostavnejše prijave škodnih zahtevkov ter digitalizacijo zalednih procesov. Osredotočeni smo bili na krepitev brezpapirnega poslovanja. Funkcijsko in podatkovno smo nadgradili informacijski sistem za upravljanje odnosov s strankami ter razširili funkcionalnosti spletne poslovalnice i.triglav in spletnih aplikacij, namenjenih strankam v obeh temeljnih dejavnostih.

Razvojne dejavnosti na področju upravljanja premoženja

Osredotočenost Skupine Triglav na stranko ima v dejavnosti upravljanja premoženja prav tako osrednjo vlogo pri doseganju konkurenčnih prednosti pred preostalimi ponudniki naložbenih rešitev. Zaradi tržne koncentracije storitev upravljanja premoženja v okviru večjih bančno-zavarovalnih skupin je več pozornosti namenjene tudi grajenju prepoznavne blagovne znamke. Dejavno in ciljno smo prilagajali ponudbo, povečali centralizacijo upravljanja premoženja in v naložbeni proces umestili analizo vidikov ESG.