Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2021

Nagovor predsednika Uprave Zavarovalnice Triglav

Spoštovane delničarke in delničarji, cenjeni partnerji in zaposleni!

V 2021 smo poslovali v okolju še vedno trajajoče pandemije covid-19 in zaostrene konkurence ter pod vplivom gibanj na kapitalskih trgih, ki so z vidika obrestnih prihodkov ostali neugodni. V takih razmerah smo dosegli zelo dobre rezultate, ki so nad pričakovanimi. Na večini trgov smo utrdili naš položaj, ohranili finančno moč ter od agencij S&P Global Ratings in AM Best ponovno prejeli visoke bonitetne ocene »A« s stabilno srednjeročno napovedjo. 

  • Konsolidirani dobiček pred obdavčitvijo v višini 132,6 milijona evrov je za 46 odstotkov večji kot leto prej.

Konsolidirani dobiček pred obdavčitvijo v višini 132,6 milijona evrov je za 46 odstotkov večji kot leto prej. Čista dobičkonosnost kapitala je znašala 12,5 odstotka. Na podlagi preudarnega upravljanja stroškov so se povečali predvsem stroški pridobivanja zavarovanj, digitalizacije ter investicij v informacijsko tehnologijo. Zelo dobre rezultate smo dosegli v zavarovalno-tehničnem delu poslovanja in pri upravljanju premoženja strank, medtem ko so donose naložbenega portfelja krojile še vedno nizke obrestne mere. Zavarovalno-tehnične rezultate je sooblikovalo več dejavnikov. Ob rasti obsega poslovanja sta nanje pozitivno vplivala razmeroma nižja škodna pogostnost in ugoden razvoj škodnih rezervacij, ki smo jih oblikovali v preteklih letih. Dodatno je nanje učinkovalo tudi oblikovanje zavarovalno-tehničnih rezervacij v letu 2021, ki je bilo tako kot vedno preudarno konservativno. V manjši meri smo jih dodatno oblikovali v segmentu zdravstvenih, življenjskih in pokojninskih zavarovanj.

Dobri rezultati v zavarovalništvu in upravljanju premoženja strank

Celotne prihodke Skupine Triglav smo povečali za 10 odstotkov na 1.455,1 milijona evrov, v njihovi sestavi pa se je z enako stopnjo rasti povečal tudi obseg obračunane kosmate zavarovalne premije (1.353,0 milijona evrov). Z discipliniranim prevzemanjem zavarovalnih tveganj in z osredotočenostjo na stranke smo premijsko rast dosegli v vseh treh zavarovalnih segmentih in na vseh naših trgih. V Sloveniji je rast znašala 4 odstotke, kar je za odstotno točko nad gibanjem trga, na trgih zunaj Slovenije pa 15 odstotkov. Na mednarodnem trgu smo s premijo, zbrano po načelu prostega pretoka storitev, ter s premijo aktivnih pozavarovalnih poslov dosegli 40-odstotno rast. Premija premoženjskih zavarovanj je bila večja za 12 odstotkov, premija življenjskih in pokojninskih zavarovanj za 8 odstotkov in premija zdravstvenih zavarovanj za odstotek.

  • Z discipliniranim prevzemanjem zavarovalnih tveganj in z osredotočenostjo na stranke smo premijsko rast dosegli v vseh treh zavarovalnih segmentih in na vseh naših trgih.

Obseg kosmatih škod v višini 736,6 milijona evrov ni bistveno odstopal od preteklih dveh let. Nanje so vplivali večletna rast zavarovalnega portfelja ter naravni množični škodni dogodki, ki pa so bili celo nižji kot leto prej. Kot smo opažali že med letom, so na dinamiko v škodnem delu našega poslovanja vplivale razmere pandemije covid-19, zato sta bila pri nekaterih zavarovalnih vrstah še vedno opazna nižja škodna pogostnost, pri drugih pa povečan obseg škod zaradi izpada nekaterih storitev v letu prej. Kombinirani količnik premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj je dosegel zelo ugodno vrednost 88,9 odstotka. Njegovo izboljšanje je posledica izboljšanega škodnega količnika, kot tudi odhodkovnega količnika oz. višje rasti čistih premijskih prihodkov od rasti čistih odhodkov za škode, ob tem pa tudi povišanja drugih zavarovalnih prihodkov in znižanja čistih odhodkov za bonuse in popuste.

Naložbeni portfelj Skupine Triglav je – skupaj z naložbenimi nepremičninami in naložbami v pridružene družbe – znašal 3.668,5 milijona evrov, kar je 5 odstotkov več kot leto prej. Njegove sestave nismo bistveno spreminjali, pri naložbenju pa smo ohranili cilj doseganja visoke bonitetne ocene celotnega portfelja. V svoje naložbene procese smo začeli vključevati tudi okoljske, družbene in upravljavske dejavnike. Zadovoljni smo lahko s poslovanjem v dejavnosti upravljanja premoženja strank, v kateri se je zaradi razmer na finančnih trgih in neto prilivov obseg premoženja strank v vzajemnih skladih in individualnem upravljanju povečal za 33 odstotkov na 1.529,3 milijona evrov. Skupina Triglav je v Sloveniji z 31,8-odstotnim tržnim deležem eden vodilnih upravljavcev premoženja v vzajemnih skladih. 

Izvajanje dividendne politike z izplačilom dividend

Prizadevamo si, da je delnica Triglava donosna, varna in stabilna naložba za vlagatelje. Naša dividendna politika je vzdržna z vidika finančne stabilnosti Skupine, njene rasti in razvoja ter zanimiva z vidika izplačila privlačnih dividend delničarjem. Kot tako jo želimo izvajati, a tudi v letu 2021 so na to vplivale razmere pandemije covid-19 in z njimi povezane zahteve zavarovalniškega regulatorja. Zadovoljni smo, da smo izpolnili njegove zahteve in v 2021 lahko izplačali dividende. Zanje smo namenili 53 odstotkov konsolidiranega čistega dobička Zavarovalnice Triglav za leto 2020, kar je predstavljalo 5-odstotni dividendni donos.

Količnik kapitalske ustreznosti Skupine Triglav na 31. 12. 2021

Usmerjeni v rast in razvoj

Tudi v 2021 smo v svojem delovanju ohranili izrazit razvojni naboj. V obeh dejavnostih, zavarovalništvu in upravljanju premoženja, smo okrepili osredotočenost na stranko in njeno uporabniško izkušnjo, za katero želimo, da je izjemna in enotna po vseh poteh in pri vseh procesih, produktih in družbah Skupine Triglav. To ostaja naša osrednja strateška usmeritev tudi v prihodnje. 

Dolgoročna konkurenčna prednost Skupine je nadgrajevanje zavarovalno-finančnih produktov z asistenčnimi in povezanimi storitvami, ki so podprte s sodobnimi informacijskimi in digitalnimi rešitvami. V tovrstnih poslovnih ekosistemih delujemo skupaj s partnersko mrežo izvajalcev in jih za celovito reševanje potreb stranke dograjujemo še na več področjih (zdravstvene storitve, skrb za zdravje hišnih ljubljenčkov, varna in trajnostno naravnana mobilnost, brezskrbno in varno bivanje oz. dom ter finančne storitve). V 2021 smo uvedli nove, enostavne in prilagodljive produkte (npr. modularna zavarovanja), s katerimi smo strankam omogočili širšo izbiro obsega zavarovanja in zavarovalnih kritij, ter še razširili ponudbo asistenčnih storitev. 

Nadaljevali smo razvojne procese za lažje sklepanje zavarovanj, enostavnejše prijave škodnih zahtevkov in digitalizacijo zalednih procesov. Skladno z našim vsekanalnim pristopom smo povezovali tradicionalne distribucijske kanale z novimi (digitalna prodaja, krepitev bančne poti, mobilni operaterji) in uvedli hibridni način prodaje (hkratna možnost prodaje na daljavo in z osebnim stikom). Prodajno mrežo, našo osrednjo prodajno pot, smo zaradi nestabilnih razmer pandemije covid-19 usmerjali v prodajo na daljavo.

Funkcijsko in podatkovno smo nadgradili informacijski sistem za upravljanje odnosov s strankami ter razširili funkcionalnosti spletne poslovalnice i.triglav in spletnih aplikacij, namenjenih strankam v obeh dejavnostih. Naši stiki s strankami so potekali po raznovrstnih komunikacijskih poteh (tudi s spletnim klepetom v živo in klepetom, ki ga upravlja digitalni pomočnik, t. i. chatbot), kar nadgrajujemo s projektom centralne vstopne komunikacijske točke. 

Skladno z začrtano geografsko razpršitvijo poslovanja smo sklepali nova strateška partnerstva in prek njih začeli poslovati še na Poljskem in Danskem ter razširili dosedanjo prisotnost v Grčiji, Italiji, na Norveškem in Nizozemskem. Te oblike poslovanja, ki so z vidika premijskega obsega zaenkrat še nematerialne, so pomembne z razvojnega vidika.

Trajnostna usmerjenost (ESG) je del nas

  • Pri vključevanju najboljših globalnih praks ESG v poslovanje želimo imeti v naši regiji vodilno vlogo.

Trajnostna usmerjenost je vtkana v naše poslovanje in izražena v našem poslanstvu, da ustvarjamo varnejšo prihodnost. S skrbjo za trajnostni razvoj ustvarjamo dolgoročno stabilno podlago za dobičkonosno in varno poslovanje, spodbujamo prehod v trajnostno družbo in zmanjšujemo naš vpliv na podnebne spremembe. Pri vključevanju najboljših globalnih praks ESG v poslovanje želimo imeti v naši regiji vodilno vlogo. Trajnostne (ESG) ambicije do leta 2025 smo začrtali na štirih ključnih področjih delovanja in vključujejo tudi izboljšave obveščanja o našem trajnostnem poslovanju. Tako smo v tem letnem poročilu na željo investitorjev in delničarjev dolgoletni uporabi meril in standarda globalne pobude za poročanje (GRI) dodali razkritja po trajnostnih računovodskih standardih (SASB). 

Razvojno novelirana strategija do leta 2025

Novo poslovno leto začenjamo z osveženo strategijo do 2025, s katero na trdnih temeljih postavljamo ambiciozne strateške cilje. Ti so razvojno nadgrajeni in poudarjajo naše nadaljnje prizadevanje za osredotočenost na stranko. Nadaljevali bomo digitalno transformacijo ter skupaj s partnerji razvijali storitveno naravnane poslovne modele in ekosisteme. Naše načrtovano poslovanje ostaja dobičkonosno in varno, Skupina Triglav pa s svojim trajnostno usmerjenim delovanjem razvojno naravnano in prijetno okolje za našo ekipo zaposlenih.

  • Novo poslovno leto začenjamo z osveženo strategijo do 2025, s katero na trdnih temeljih postavljamo ambiciozne strateške cilje.

Veliko nam pomeni, da so z našim delom zadovoljne naše stranke, kar so potrdile z do sedaj najvišjimi ocenami. Visoko stopnjo zadovoljstva je izrazila tudi naša ekipa sodelavk in sodelavcev, ki je temelj naše uspešnosti. Za njihov trud se jim v imenu Uprave iskreno zahvaljujem. 


Andrej Slapar
predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav