Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2021

Upravljanje tveganj

  • V letu 2021 je Skupina kljub nadaljevanju izrednih razmer zaradi covid-19 poslovala uspešno in neprekinjeno ter ohranjala dobro kapitalsko moč in likvidnost, kar potrjujeta tudi ponovno prejeti bonitetni oceni »A«.
  • Uresničevali smo začrtano preudarno prevzemanje zavarovalnih tveganj premoženjskih in življenjskih zavarovanj ter optimalno usklajenost sredstev in obveznosti, obenem smo izpostavljenost tveganjem zmanjševali z ustrezno razpršitvijo. 
  • Sistem upravljanja tveganj smo nadgrajevali na področjih strateških pobud in zunanjih potencialnih tveganj. Ključne razvojne aktivnosti so potekale na področju upravljanja trajnostnih tveganj.

Skupina Triglav je bila v letu 2021 dobro kapitalizirana. Njena kapitalska moč temelji na kakovostni sestavi kapitala, ki v manjšem delu obsega tudi podrejene obveznosti. Visoko kapitalsko ustreznost je Skupina dosegla kljub trajajočim negotovostim v poslovnem okolju in ob upoštevanju vzpostavljene dividendne politike. Potem ko je Agencija za zavarovalni nadzor v letu 2020 začasno zadržala izplačilo dividend, jih je Zavarovalnica v letu 2021 ponovno izplačala.

Ustrezno kapitalsko in finančno moč Skupine Triglav sta dodatno potrdili dolgoročna kreditna bonitetna ocena »A« in bonitetna ocena finančne moči »A«, ki sta jo Skupini ponovno dodelili agenciji S&P Global Ratings in AM Best. Obe oceni sta ohranili stabilno srednjeročno napoved. 

Ustrezno likvidnost Zavarovalnice smo ohranjali z rednim upravljanjem likvidnostnega tveganja.

Kapitalska ustreznost Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav

 

Skupina Triglav

Zavarovalnica Triglav 

 

31. 12. 2021

31. 12. 2020

31. 12. 2021

31. 12. 2020

Razpoložljiva lastna sredstva (v milijonih EUR)

1.007

968

1.022

983

Kapitalska zahteva/SCR (v milijonih EUR)

459

404

374

318

Kapitalska ustreznost (v %)

219

240

273

309

Strateški cilji upravljanja kapitala in merila dividendne politike


Upravljanje trajnostnih tveganj kot del celovitega upravljanja tveganj v Skupini Triglav

Po sprejetju Zaveze trajnosti Skupine Triglav v letu 2020 smo v letu 2021 vsebine, povezane s trajnostjo in trajnostnimi tveganji, nadgradili s strateškimi ambicijami Skupine Triglav na tem področju, skrb za trajnostni razvoj pa umestili v organiziranost družbe. Gradimo celovit sistem upravljanja trajnostnih tveganj, ki jih umeščamo med nefinančna tveganja. Za trajnostna tveganja smo opredelili apetit po tveganjih in notranja pravila upravljanja teh tveganj. Na ravni Skupine aktivnosti na področju trajnostnih vidikov poslovanja usklajeno usmerja Koordinator razvoja trajnostnega poslovanja. Za optimalno vključenost trajnostnih vidikov poslovanja v sistem upravljanja tveganj je odgovorna funkcija upravljanja tveganj Zavarovalnice, spremlja pa jih Odbor za skladnost in trajnostni razvoj. Ta poroča Odboru za upravljanje tveganj, ki je pristojen za celovito upravljanje najpomembnejših tveganj Skupine. Odločitve sprejema Uprava.