Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2021

Strategija in načrti Skupine Triglav

  • V novelirani strategiji do leta 2025 smo ohranili njene bistvene usmeritve in jo razvojno nadgradili, pri tem pa tudi poudarili ambicije na področju trajnostnega razvoja.
  • Poglabljamo našo osredotočenost na stranko in nadaljujemo proces digitalne transformacije ter razvoj storitveno naravnanih poslovnih modelov in ekosistemov.
  • S trajnostno usmerjenim delovanjem ostajamo razvojno naravnano okolje za zaposlene, povezani z našimi partnerji ter stabilna, varna in donosna naložba za vlagatelje.
  • V obdobju do 2025 načrtujemo 10-odstotno dobičkonosnost kapitala (ROE) in v letu 2025 celotne prihodke, ki bodo presegali 1,6 milijarde evrov.

Strateške usmeritve

Poslujemo varno in dobičkonosno

Skupina Triglav je z visoko bonitetno oceno ocenjena in samostojna zavarovalno-finančna skupina, ki ima vodilni tržni položaj v regiji Adria. Strateško smo usmerjeni v doseganje visoke donosnosti poslovanja z dobičkonosno rastjo.

Izjemna uporabniška izkušnja strank
  • Ustvarjamo enotno izkušnjo strank po vseh poteh, procesih in produktih.
  • V potrebe strank osredotočena ponudba naših zavarovalnih in finančnih produktov ter storitev.
  • Usmerjeni smo v asistenčne in povezane storitve z ambicijo razvoja medsebojno povezanih ekosistemov.
Digitalna transformacija

Nadaljujemo s procesom digitalne transformacije, s ciljem, da postanemo vodilna digitalizirana zavarovalna-finančna skupina v regiji Adria. Z razvojem digitalnih storitev, avtomatizacijo procesov ter uvajanjem sodobnih digitalnih tehnologij omogočamo strankam najboljšo digitalno uporabniško izkušnjo.

Razvoj storitveno naravnanih poslovnih modelov

Izvajamo postopen prehod iz zavarovalniško osredotočenega poslovnega modela v pretežno storitveni poslovni model in ekosistem, ki naslavlja številne, a medsebojno povezane potrebe strank s področja zavarovanj ter asistenčnih in povezanih storitev.

Razvoj organizacijske kultureNadaljujemo oblikovanje visoko uspešne in storitveno usmerjene organizacijske kulture, ki podpira strateške poslovne usmeritve, in organizacijskega okolja, ki omogoča pridobivanje, razvoj in zadržanje kompetentnih, zavzetih, zdravih in zadovoljnih zaposlenih.

Pomembnejši načrtovani podatki o poslovanju Skupine Triglav za leto 2022 (v milijonih evrov)

 

2019

2020

2021

Načrt 2022

Poslovni izid pred obdavčitvijo

100,9

90,9

132,6

120–130

Obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija

1.184,2

1.233,8

1.353,0

več kot 1.400

Kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj

91,5 %

91,2 %

88,9 %

pod 93 %

Strateška kazalnika Skupine Triglav v obdobju 2022–2025