Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2021

Delnica in delničarji

  • Delnica Zavarovalnice, ki je v decembru zaokrožila 10 let od uvrstitve v Prvo kotacijo Ljubljanske borze, je na letni ravni dosegla 27,3-odstotno celotno donosnost in 4,6-odstotni dividendni donos.
  • Skupščina delničarjev je potrdila predlog Uprave in Nadzornega sveta za izplačilo dividende v višini 1,7 evra bruto na delnico, kar je predstavljalo 53 odstotkov konsolidiranega čistega dobička predhodnega leta 2020. 
  • Skupina Triglav je bila ponovno ocenjena z visoko bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo. 
  • V lastniški sestavi Zavarovalnice ni bilo bistvenih sprememb.

Osnovni podatki o delnici Zavarovalnice Triglav

Postavke

31. 12. 2021

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Najvišji zaključni tečaj v letu

37,20

36,00

35,40

Najnižji zaključni tečaj v letu

29,80

23,20

29,50

Zaključni tečaj 

36,80

30,00

33,30

Knjigovodska vrednost delnice (matična družba)

29,70

28,33

25,53

Knjigovodska vrednost delnice (konsolidirani podatki)

40,93

38,16

34,73

Čisti dobiček na delnico (konsolidirani podatki)

4,97

3,24

3,69

Tržna kapitalizacija 

836.653.446

682.054.440

757.080.428

Povprečni dnevni promet (brez svežnjev)

80.554

131.945

135.518

Dividenda na delnico za preteklo leto 

Še ni določeno

1,70

0,00

Število delnic

22.735.148

22.735.148

22.735.148

Odstotek delnic v prostem prometu

30,73 %

30,73 %

30,87 %

Borza trgovanja

Ljubljanska borza - LJSE

ISIN-koda

SI0021111651

Oznaka delnice

ZVTG

Bloomberg

ZVTG SV

Reuters

ZVTG.LJ

Bonitetna ocena (S&P Global Ratings, AM Best)

»A«, stabilna srednjeročna napoved

»A«, stabilna srednjeročna napoved

»A«, stabilna srednjeročna napoved

Deset vpisnikov v delniško knjigo Zavarovalnice Triglav z največjim številom delnic na 31. 12. 2021

Vir: Centralna klirinško depotna družba

Bruto izplačana dividenda na delnico po letih (v evrih) in njen delež konsolidiranega čistega dobička preteklega leta v letih 2013–2021


Informacije za delničarje:

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Strokovna vodja odnosov z vlagatelji, Helena Ulaga Kitek
Telefon: ++386 (1) 47 47 331
Elektronski naslov: investor.relations@triglav.si