Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2021

Skupina Triglav in Zavarovalnica Triglav v letu 2021

  • Skupina Triglav in njena matična družba sta poslovali uspešno in dosegli visoko stopnjo rasti dobička.
  • Okrepila je vodilni položaj v regiji Adria in na slovenskem zavarovalnem trgu.
  • Rast premije je Skupina Triglav dosegla na vseh zavarovalnih trgih in v vseh segmentih zavarovalne dejavnosti ter povečala vrednost premoženja v upravljanju.
  • Skupina ostaja finančno čvrsta, njena kapitalska ustreznost se giblje v ciljnem razponu, bonitetna ocena »A« ima stabilno srednjeročno napoved.
  • Z novelirano strategijo do leta 2025 je Skupina Triglav začrtala nadaljnjo smer rasti in razvoja.

Ključni podatki o poslovanju Skupine Triglav

 


 

 

 

 

 

v milijonih EUR2021

2020

2019

2018

2017

Indeks

 


 

 

 

 

 

2021/2020

2020/2019

Celotni prihodki


1.455,1

1.318,4

1.260,9

1.134,4

1.063,2

110

105

Obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija


1.353,0

1.233,8

1.184,2

1.068,4

999,9

110

104

Čisti prihodki od zavarovalnih premij


1.119,8

1.066,8

1.027,6

951,8

891,2

105

104

Obračunani kosmati zneski škod


736,6

697,4

716,7

679,6

642,2

106

97

Čisti odhodki za škode


715,0

683,6

684,1

626,6

620,0

105

100

Kosmati obratovalni stroški


333,4

306,7

305,3

288,8

274,0

109

100

Poslovni izid pred obdavčitvijo


132,6

90,9

100,9

97,5

84,4

146

90

Čisti poslovni izid


113,0

73,7

83,9

80,8

69,7

153

88

Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe


112,8

73,5

83,7

80,7

69,3

153

88

Kombinirani količnik


88,9 %

91,2 %

91,5 %

91,8 %

93,1 %

98

100

Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan leta


3.198,7

3.033,2

2.878,9

2.713,1

2.732,2

105

105

Kapital na zadnji dan leta


933,0

870,2

792,0

746,9

756,6

107

110

Kapital lastnikov obvladujoče družbe na zadnji dan leta


930,5

867,6

789,5

744,6

749,8

107

110

Čista dobičkonosnost kapitala


12,5 %

8,9 %

10,9 %

10,8 %

9,3 %

141

81

Čista dobičkonosnost kapitala lastnikov obvladujoče družbe


12,5 %

8,9 %

10,9 %

10,8 %

9,3 %

141

81

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)


40,93

38,16

34,73

32,75

32,98

107

110

Čisti dobiček na delnico (v EUR)


4,97

3,24

3,69

3,56

3,07

153

88

Število zaposlenih na zadnji dan leta


5.264

5.316

5.281

5.166

5.151

99

101

Ključni podatki o poslovanju Zavarovalnice Triglav

 


 

 

 

 

 

v milijonih EUR2021

2020

2019

2018

2017

Indeks

 


 

 

 

 

 

2021/2020

2020/2019

Celotni prihodki


848,6

765,2

743,2

700,2

660,7

111

103

Obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija


794,4

719,3

702,1

660,2

622,0

110

102

Čisti prihodki od zavarovalnih premij


598,8

583,9

573,6

551,9

522,1

103

102

Obračunani kosmati zneski škod


408,9

408,3

425,2

421,0

411,3

100

96

Čisti odhodki za škode


365,1

375,3

376,8

359,9

376,3

97

100

Kosmati obratovalni stroški


195,0

180,0

180,5

174,4

167,7

108

100

Poslovni izid pred obdavčitvijo


85,7

71,1

84,6

78,5

73,8

121

84

Čisti poslovni izid


73,4

58,0

70,6

65,5

62,5

127

82

Kombinirani količnik


81,8 %

86,1 %

85,6 %

86,1 %

87,9 %

95

101

Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan leta


2.280,5

2.199,0

2.149,0

2.061,4

2.103,4

104

102

Kapital na zadnji dan leta


675,2

644,0

580,5

560,1

571,4

105

111

Čista dobičkonosnost kapitala


11,1 %

9,5 %

12,4 %

11,6 %

11,0 %

117

77

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)


29,70

28,33

25,53

24,64

25,13

105

111

Čisti dobiček na delnico (v EUR)


3,23

2,55

3,11

2,88

2,75

127

82

Število zaposlenih na zadnji dan leta


2.246

2.244

2.253

2.290

2.285

100

100

Okoljski, družbeni in upravljavski (ESG) vidiki poslovanja Skupine Triglav

 

2021

2020

2019

Indeks

 

 

 

 

2021/2020

2020/2019

1. Okoljski vidiki

 

 

 

 

 

Ogljični odtis Obseg 1-2 (v tonah ekvivalenta CO2)*

10.997

10.258

11.127

107

92

Ogljični odtis Obseg 1-2 na zaposlenega (v tonah ekvivalenta CO2)*

2,09

1,93

2,11

108

91

Poraba električne energije (v MWh)

14.087

12.841

13.382

110

96

Delež porabe električne energije iz obnovljivih virov (v %)

60,1

2,7

0,9

2.234

306

Skupna količina odpadkov na zaposlenega (v tonah)

0,12

0,12

0,11

99

114

Povprečna dnevna poraba pisarniškega papirja na zaposlenega**

14

45

53

31

85

Število zavarovanj, ki spodbujajo okoljsko odgovornost

5

4

2

125

200

Naložbe v obveznice z družbenim učinkom, zelene in trajnostne obveznice (v milijonih EUR)

204,5

104,3

n.p.

196

 

2. Družbeni vidiki

 

 

 

 

 

Zadovoljstvo zaposlenih (ORVI)

4,00

3,99

3,88

100

103

Povprečna starost zaposlenih

44,67

44,38

44,06

101

101

Delež žensk med zaposlenimi (v %)

53,9

53,5

53,5

101

100

Delež žensk na 1. in 2. menedžerski ravni pod Upravo (v %)

42,0

42,1

43,5

100

97

Fluktuacija zaposlenih (število odhodov zaposlenih/povprečno število zaposlenih; v %)

13,2

11,7

14,4

113

81

Povprečno število ur izobraževanja na zaposlenega

31

24

31

130

77

Delež izgubljenih ur zaradi nesreč pri delu – LTIR (število nesreč pri delu/število ur vseh zaposlenih*200.000)

0,24

0,21

0,38

117

54

Zadovoljstvo strank Zavarovalnice Triglav (NPS)***

72

68

60

106

113

Število zavarovanj (produktov, storitev), ki jih je mogoče skleniti po spletu

21

20

18

105

111

Število zavarovalnih produktov, s katerimi spodbujamo preventivno ravnanje

61

62

62

98

100

Delež zaposlenih, ki jim je bilo omogočeno delo od doma (v %)

58,3

n.p.

n.p.

 

 

Število dobaviteljev, preverjenih po merilih ESG

375

311

140

121

222

Naložbe v družbeno skupnost (preventiva, donacije, sponzorstva) (v milijonih EUR)

8,7

7,8

7,4

111

105

3. Upravljavski vidiki

 

 

 

 

 

Delež žensk v Upravi/Nadzornem svetu/1. menedžerski ravni pod Upravo (v %)

33,3/0/45,3

33,3/0/45,8

33,3/11,1/46,9

 

 

Povprečna starost članov Uprave Zavarovalnice Triglav

48,7

47,7

46,7

102

102

Neodvisnost članov Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, predstavnikov delničarjev (% članov)

100

100

100

100

100

Razmerje plača predsednika Uprave/povprečna plača zaposlenega (x-kratnik)****

5

5

5

100

100

Obdobje opravljanja funkcije sedanjega predsednika Uprave (v letih)

8

7

6

114

117

Sprejete politike: politika enakih možnosti, protikorupcijska politika, zaščita zaposlenih/politika zaščite žvižgačev

DA

DA

DA

 

 

Prakse poštenega ravnanja (število raziskanih primerov prevar)

1.517

1.134

1.040

134

109

Mednarodno priznana revizijska družba (t. i. Big 4)

DA

DA

DA

 

 

Obdobje sodelovanja z obstoječim revizorjem (v letih)

3

2

1

150

200

Stiki z investitorji ob objavi rezultatov

DA

DA

DA

 

 

Ustvarjena ekonomska vrednost (v milijonih EUR)

1.378,8

1.274,9

1.292,4

108

99

Distribuirana ekonomska vrednost (v milijonih EUR)

1.281,8

1.179,2

1.245,6

109

95

Zadržana ekonomska vrednost (v milijonih EUR)

96,9

95,7

46,8

101

204

* Vključene so emisije Obsega 1 in 2 po lokacijski metodi. Podrobnejši izračun emisij TGP Obsega 1, 2 in 3 je prikazan v točki 12.3.2 Letnega poročila.

** Vključena poraba A4 papirja za interne namene.

*** NPS prikazuje delež promotorjev, ki bi zavarovalnico priporočili znancem, prijateljem … na podlagi izkušnje.

**** ZPPOGD določa, da se osnovno plačilo predsednika Uprave določi v razmerju s povprečno bruto plačo v družbah Skupine, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in katerih podatki so vključeni v konsolidirano letno poročilo, v preteklem poslovnem letu.

Poslovni izid pred obdavčitvijo v milijonih EUR

* Medletna objava ocene poslovnega izida pred obdavčitvijo med 115 in 125 milijoni evrov.

Podatki za stik za vprašanja o vsebini pričujočega poročila:

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Tomaž Žust, direktor Službe za strateško načrtovanje in kontroling
Telefon: ++386 (1) 47 47 449
Faks: ++386 (1) 23 16 456
Elektronski naslov: tomaz.zust@triglav.si