Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2021

Trajnostni razvoj v Skupini Triglav

 • Sprejeli smo Strateške ambicije Skupine Triglav na področju trajnostnega razvoja (ESG).
 • V naložbene procese kritnih skladov vključujemo trajnostne dejavnike s ciljem dolgoročno donosnega vlaganja.
 • Triglav Zeleni investira v delnice podjetij, ki so med vodilnimi na področju družbene odgovornosti znotraj svoje panoge.
 • Organizacijska kultura Skupine Triglav je bolj sodelovalna, vključevalna, razvojno naravnana, odkrita, odprta in ustvarjalna. Doseženi napredek je eden največjih v regiji. 
 • Širjenje bolezni covid-19 smo omejevali s številnimi ukrepi za varovanje zdravja strank in zaposlenih, tudi z delom od doma, okrepili smo preventivne zdravstvene dejavnosti.
 • Z nadgrajevanjem mobilnih aplikacij in uvajanjem novih digitalnih rešitev smo povečali dostopnost naših storitev, poenostavili procese reševanja škod in upravljanja premoženja. 
 • Izračuna in spremljanja ogljičnega odtisa Skupine Triglav smo se lotili celoviteje. Električna energija za matično družbo je bila v 95 odstotkih pridobljena iz obnovljivih virov energije.
 • Prenovili smo Kodeks Skupine Triglav.

Uresničevanje poslanstva Skupine Triglav smo čvrsto povezali s skrbjo za trajnostni razvoj, s katero ustvarjamo dolgoročno stabilno podlago za dobičkonosno in varno poslovanje Skupine Triglav, spodbujamo prehod v trajnostno družbo in zmanjšujemo naš vpliv na podnebne spremembe. V letu 2021 smo trajnostno usmerjenost na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju nadgradili in sprejeli Strateške ambicije na področju trajnostnega razvoja (ESG)

Trajnostne vidike poslovanja na ravni Skupine usmerja koordinator razvoja trajnostnega poslovanja, spremlja jih Odbor za skladnost in trajnostni razvoj, odločanje pa poteka na ravni Uprave matične družbe. 

Ambicije glede ciljev ESG do leta 2025 smo oblikovali na štirih ključnih področjih:

 • Zavarovalništvo in upravljanje premoženja 
 • Poslovni procesi Skupine Triglav 
 • Odgovoren odnos do deležnikov 
 • Učinkovito korporativno upravljanje

Zavarovalnica Triglav je v februarju 2022 postala podpisnica načel Združenih narodov za trajnostno zavarovalništvo (UN PSI) in s tem članica globalne skupnosti bank, zavarovalnic in vlagateljev, ki so pristopili k Finančni pobudi Združenih narodov za okolje (UNEP FI). Hkrati je Zavarovalnica postala podpisnica Partnerstva med finančnimi institucijami za obračunavanje emisij toplogrednih plinov (PCAF). Poslanstvo partnerstva PCAF je omogočiti finančnim institucijam merjenje vpliva njihovih posojil in naložb na podnebne spremembe. Partnerstvo je ustanovilo delovno skupino, ki razvija metodologijo za merjenje emisij toplogrednih plinov, povezanih z zavarovanji.

Prikaz pomembnosti tem ESG za deležnike in Skupino Triglav

Pri določanju vsebine in obsega nefinančnih razkritij vselej vključujemo naše ključne deležnike. V letu 2021 smo tako ponovno izvedli proces analize deležnikov in bistvenosti vsebin zanje. Rezultat analize ter obseg bistvenih tem ESG so razvidni iz posodobljene dvojne matrike bistvenosti.


Prikaz ključnih dejavnikov ESG Skupine Triglav in uresničevanje osrednjih ciljev SDG


Področje

Aktivnosti 

Bistveni cilji SDG 

Okoljski vidik (E: Environment)

 • Raba energije in ogljični odtis
 • Brezpapirno poslovanje
 • Dejavnosti za čistejše okolje
 • Okoljska odgovornost z zavarovalnimi produkti
 • Odpadki GRI GS 302, 305, 306, G4 FS8

SASB: FN-IN-410b.1, FN-IN-410b.2

 • Celovitejše spremljanje ogljičnega odtisa v Skupini Triglav. Na zaposlenega je znašal 2,09 tCO2 (obseg 1 in 2).
 • 18 % voznega parka Zavarovalnice Triglav so električna vozila. Zaposleni lahko uporabljajo službena kolesa in električne skiroje.
 • Spodbujanje k zmanjšanju uporabe embalaže in doslednemu ločevanju odpadkov. 
 • Zmanjšanje povprečne dnevne porabe papirja na zaposlenega v Skupini Triglav s 45 v letu 2020 na 14 listov na dan v 2021.
 • Odzivno in poenostavljeno reševanje množičnih škod z mobilnimi aplikacijami in mobilnimi cenilnimi enotami na terenu ob naravnih katastrofah.
 • Brezplačna mobilna aplikacija Triglav Vreme za vremenska opozorila.
 • Podpora projektom, kot sta City as a Lab, ki vzpostavlja in razvija sodobne ter ekološke oblike mobilnosti, ter projekt Trajnostna mobilnost.
 • Brezpapirno poslovanje v Triglav Labu. Zmanjševanje števila in obsega naklad in usmerjanje v digitalne oblike pri pripravi marketinških gradiv (brošure, letaki, mape, operativne tiskovine itd.). 
 • Izbor in nakup izdelkov iz okolju prijaznih materialov pri promocijskih izdelkih. 
 • Stimulativna premijska politika za manj intenzivno rejo živali, ki je manj obremenjujoča za okolje.
 • Krepitev digitalne komunikacije s strankami.
 • Spodbujanje nizkoogljične družbe s ponudbo zavarovalnih rešitev, ki podpirajo obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost (zavarovanje sončnih elektrarn).
 • Zmanjševanje onesnaženosti planinskega sveta in ozaveščanje o odgovorni hoji v hribe/gore in ravnanju z odpadki v gorah s projektom Očistimo naše gore. 
 • Spodbujanje planinske paše z zavarovanjem gospodarskih živali med pašo na visokogorskih pašnikih, kar pripomore k ohranjanju gorskih ekosistemov.

 

Družbeni vidik (S: Social)

 • Preventivne dejavnosti za zmanjševanje tveganj v družbenem okolju 
 • Odgovornost do strank
 • Varnost, zdravje in zadovoljstvo zaposlenih
 • Odgovornost do dobaviteljev in pogodbenih partnerjev
 • Vlaganje v lokalno skupnost ter podpora športu, kulturi, izobraževanju in zdravju
 • Raznolikost in enake možnostiGRI GS 203, 204, 401–405, 413, 414, 417, 418, G4 FS7, FS13, FS14 

SASB: FN-IN-270a.4, FN-AC-270a.3

 • 140 prikazovalnikov hitrosti in svetlobnih signalizacijskih sistemov na nevarnih cestnih in železniških odsekih, ki jih je sofinancirala Zavarovalnica Triglav. 
 • Aplikacija ter simulator vožnje DRAJV za spodbujanje varne vožnje.
 • Globalna asistenca za stranke brez prekinitve (24/7), brezplačne mobilne aplikacije za prijavo škode in naročilo asistenčnih storitev. Alternativne prodajne poti, kot so prodaja zavarovalniških storitev prek bank in lizinških hiš.
 • Spodbujanje vlaganja v pokojninske sklade, zdravstvena zavarovanja in zdravstvene sisteme.
 • Prodajna mesta, opremljena s pripomočki za slabovidne in naglušne, večina prodajnih mest samostojen dostop omogoča tudi osebam z različnimi oblikami invalidnosti.
 • Mikrozdravstveno zavarovanje, s katerim je laže priti do zdravniškega nasveta, ter celovita ponudba zdravstvenih in življenjskih storitev in produktov.
 • Izboljšanje indeksa NPS (Net Promoter Score).
 • Projekt Mladi upi za podporo nadarjenim mladim športnikom in poustvarjalcem.
 • Izboljšanje organizacijske klime.
 • V osmih letih se je 1.600 motoristov in motociklistov udeležilo delavnic varne vožnje v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. V letu 2021 smo izvedli dve brezplačni delavnici. Načrtno izobraževanje zaposlenih. Pridobivanje znanja tudi o informacijski varnosti, varstvu osebnih podatkov ter preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma na spletnih izobraževanjih.
 • Delež žensk med zaposlenimi v Skupini je 53,9 %. Enako nagrajevanje zaposlenih za enako delo, ne glede na spol.
 • Polni certifikat Družini prijazno podjetje v Zavarovalnici Triglav.
 • Aktivno prepoznavanje, zmanjševanje in obvladovanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu. Vzpostavljen program za ozaveščanje zaposlenih o zdravem življenjskem slogu in omogočeni preventivni zdravstveni pregledi.
 • Sodelovanje z lokalnimi dobavitelji v regiji Adria. 
 • Širok spekter zavarovalnih produktov za mikro- ter mala in srednje velika podjetja.
 • Stimulativna premijska politika za mlade prevzemnike kmetij, ki prispeva k pomladitvi nosilcev kmetijskega gospodarstva, ohranitvi poseljenosti in večji obdelanosti podeželja. 
 • Širši populaciji kmetovalcev dostopna ponudba kmetijskih zavarovanj z občinskim in državnim sofinanciranjem dela premije.
 • Razvojna partnerstva z zagonskim okoljem in podjetniki.
 • Povečevanje stopnje zavarovanosti na razvijajočih se zavarovalniških trgih v regiji Adria.

Vidik vodenja (G: Governance)

 • Stabilno in dobičkonosno poslovanje
 • Visoki standardi korporativnega upravljanja
 • Raznolikost in trajnostni vidik politike prejemkov
 • Učinkovito upravljanje tveganj
 • Aktivna politika odnosov z vlagatelji
 • Poštene poslovne prakse
 • Nediskriminacija in spoštovanje človekovih pravic pri poslovanju


    

GRI GS 201, 202, 205, 206, 406, 412, 419 

SASB: FN-IN-270a.2

 • Sistem in politika upravljanja Zavarovalnice Triglav ter Politika upravljanja odvisnih družb v Skupini Triglav.
 • Politika raznolikosti, ki pri sestavi Uprave zagotavlja, poleg ustreznih kvalifikacij, izkušenj in znanja, tudi zastopanost obeh spolov in več starostnih skupin.
 • Trajnostni vidik politike prejemkov v Zavarovalnici Triglav, ki omogoča trden in zanesljiv sistem upravljanja ter zagotavlja integriteto in transparentnost poslovanja.
 • Kodeks korporativnega upravljanja s kapitalsko naložbo države.
 • Dosledno izvajanje Protikorupcijske politike in prenovljenega Kodeksa Skupine Triglav za uresničevanje načel poštenega in etičnega ravnanja, preprečevanje koruptivnih dejanj, obvladovanje nasprotij interesov in zavarovalniških prevar, preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter zagotavljanje varstva potrošnikov in konkurence.
 • Transparentno, aktivno, enakovredno in odprto sodelovanje z vlagatelji na organiziranih dogodkih za institucionalne vlagatelje v Evropi in ZDA, na srečanjih, s konferenčnimi klici in drugimi stiki.