Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2021

Pogovor z Urošem Ivancem, članom Uprave

Član Uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc se je o poslovanju Skupine Triglav v letu 2021 ter njenih prihodnjih načrtih pogovarjal s Heleno Ulago Kitek, Vodjo oddelka Odnosi z vlagatelji v Zavarovalnici Triglav

Prisluhni pogovoru (potekal je v angleškem jeziku)

Objavljen je bil 31. 3. 2022, sočasno z objavo Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2021.

00:00:00 / 00:00:00

Transkript (prevod iz angleščine)

Helena Ulaga Kitek: Pozdravljeni! Sem Helena Ulaga Kitek, vodja oddelka Odnosi z vlagatelji v Skupini Triglav. Hvala, da ste se pridružili pogovoru o poslovanju Skupine Triglav v letu 2021 in naših načrtih. Z menoj je Uroš Ivanc, član Uprave Zavarovalnice Triglav.

Uroš, hvala, da boš z nami delil svoje poglede na poslovanje Skupine Triglav v letu 2021. Naj začnem s splošnim vprašanjem: je bilo leto 2021 zahtevno?

Uroš Ivanc: Pozdravljena in hvala za povabilo. Da, bilo je težko, vendar ne toliko z vidika rezultatov, temveč bolj z vidika tekočega poslovanja. Še vedno smo morali delovati v zaostrenih razmerah zaradi COVID-19, vključno z zaustavitvami javnega življenja, zlasti v prvi polovici leta. Nadaljevale so se tudi zahtevne razmere na trgu z agresivno cenovno konkurenco na vseh naših zavarovalniških trgih. Naslednja okoliščina, vplivi gibanj na kapitalskih trgih so še vedno ostali neugodni z vidika prihodkov od obresti.

Kljub tem razmeram smo uspeli doseči zelo močne rezultate. Naš dobiček pred obdavčitvijo je dosegel skoraj 133 milijonov evrov, kar je 46 % več kot v letu 2020. S tem smo presegli naš načrtovani letni dobiček. Ustvarili smo 1,46 milijarde evrov skupnih prihodkov, kar je 10-odstotna rast v primerjavi z letom prej. Rast je bila opazna v vseh segmentih. Kosmata obračunana premija se je povečala za 10 %, drugi zavarovalni prihodki za skoraj 20 % in drugi prihodki za 22 %, znotraj slednjih so se prihodki od sredstev v upravljanju povečali za 27 %.

Zdaj še, kar se tiče našega tržnega položaja. Ta je ostal stabilen, na nekaterih trgih se je celo nekoliko povečal, kar je skladno s smernicami našega delovanja v zadnjih letih.

Naše poslovanje je pokazalo prilagodljivost in odpornost. Ob koncu leta smo ohranili finančno trdnost s kapitalsko ustreznostjo v ciljnem območju. Ponovno smo prejeli tudi bonitetno oceno "A" obeh bonitetnih agencij, S&P in AM Best.

In za konec še nekaj, kar je za nas zelo pomembno. Z veseljem lahko povem, da sta se v letu 2021 zadovoljstvo zaposlenih in strank, ki ju nenehno spremljamo, oboje se je ne le povečalo, ampak doseglo tudi najvišjo raven, ki smo jo kadar koli izmerili.

Ulaga Kitek: Kljub zahtevnosti, kaže, da je bilo leto uspešno. Kako je Skupina Triglav dosegla tako dobre rezultate?

Ivanc: Na kratko, dobri rezultati izvirajo tako iz zavarovalne dejavnosti kot iz poslovanja z upravljanjem premoženja. K njim je prispevalo več dejavnikov.

Prvič, povečali smo obseg poslovanja. Naša obračunana kosmata premija je rasla v vseh zavarovalnih segmentih in na vseh naših trgih.

Drugič, dosegli smo visoko dobičkonosnost zavarovalnih poslov, predvsem pri premoženjskih in zdravstvenih zavarovanjih, in to kljub stalnim zelo konservativnim rezervacijam v segmentu zdravstvenih zavarovanj, saj pričakujemo višje nadaljnje terjatve po koncu pandemije.

Naštetemu sledi vpliv rezervacij za nizke obrestne mere v našem segmentu življenjskih in pokojninskih zavarovanj z zajamčenimi izplačili. Ko so obrestne mere dosegle dno, ni bilo potrebno oblikovati novih rezervacij za te namene, kot v predhodnih obdobjih. Nekatere rezervacije smo celo sprostili.

In končno, pri poslovanju na področju upravljanja premoženja smo dosegli dobre rezultate. Naše upravljanje premoženja v najširšem pomenu vključuje upravljanje zavarovalnih portfeljev, lastnega premoženja in neposredno upravljanje premoženja strank. Naj najprej komentiram prva dva dejavnika. Dosegli smo precej nižje čiste realizirane dobičke od naložb v primerjavi s preteklim letom, po drugi strani pa so vsi testi zadostnosti pripoznanih obveznosti in drugi preizkusi pokazali ne le zadostnost naših rezervacij z vidika zagotavljanja jamstev v prihodnosti, temveč v nekaterih primerih celo nekaj presežkov. Tako smo, kot sem že omenil, izvedli nekaj sprostitev rezervacij, kar je imelo relativno velik vpliv na dobiček od naložb, predvsem v segmentu življenjskih in pokojninskih zavarovanj, če naredimo primerjavo z letom 2020. To je tudi glavni razlog za povečanje dobička iz naložbenih dejavnosti na letni ravni. Ob tem se je nadaljeval trend nižjih prihodkov od obresti zaradi nizkih obrestnih mer.

Pri upravljanju premoženja naših strank smo dosegli močno rast obsega in s tem provizij, zato se je povečal tudi dobiček v segmentu upravljanja premoženja. Dodaten dobiček je bil posledica sinergij zaradi združitve z družbo Alta pred nekaj leti. Verjamemo, da se bo pomen tega segmenta še povečal, predvsem zaradi potrebe po dodatnem varčevanju in zagotavljanju virov dohodka v kasnejših življenjskih obdobjih.

Še o naših stroških. Naš pristop k njihovemu upravljanju je ostal strog. Stroški so se povečali zaradi rasti obsega našega poslovanja, seveda. V njihovi rasti se odražata tudi vpliv pandemije in zaustavitev javnega življenja na stroške predhodnih let. Kljub temu so stroški rasli počasneje, kot se je povečevala prodaja. Rast stroškov se je večinoma nanašala na dejavnosti pridobivanja premij, digitalizacijo in naložbe v informacijsko tehnologijo.

Če povzamem, z relativno visokimi dobički in preudarno politiko rezervacij smo ohranili tudi našo finančno moč.

Ulaga Kitek: Hvala, Uroš. Ravnokar si omenil rast poslovanja skupine. Bi lahko podrobneje pojasnil, kako je bila dosežena?

Ivanc: Seveda. Naše dosledno uresničevanje prodajne strategije in osredotočenost na stranke sta se v osnovi odrazila v rasti premije v vseh treh zavarovalnih segmentih in na vseh trgih. Premija premoženjskih zavarovanj se je povečala za 12 %, premija življenjskih in pokojninskih zavarovanj pa za 8 %, tako smo v obeh segmentih dosegli precej močno rast. Hkrati ostajamo osredotočeni na disciplinirano prevzemanje zavarovalnih tveganj.

Rast je bila dosežena tudi pri zdravstvenih zavarovanjih, kjer je segment dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zaradi pandemije stagniral. Že nekaj let vlagamo v drugi segment našega zdravstvenega zavarovanja, v dodatno zavarovanje, in tam beležimo visoke stopnje rasti. Ta del naše dejavnosti je začel celo izkazovati vpliv na naše skupne rezultate.

Zdaj, če se osredotočimo na naše trge: v Sloveniji smo dosegli 4 % rast, kar je eno odstotno točko nad povprečjem trga, na ostalih trgih v regiji Adria pa okoli 15 % in v mednarodnem poslovanju 40 %. S tem mislim na premijo, zbrano po načelu prostega pretoka storitev v EU, in na premijo aktivnih pozavarovalnih poslov.

Pri diverzifikaciji naše zavarovalniške dejavnosti smo ostali osredotočeni na uravnoteženo sestavo naših trgov, zavarovalnih segmentov, prodajnih poti in strank. Smo dobro uravnoteženi, kar daje odpornost dobičkonosnosti našega zavarovalno-tehničnega dela poslovanja.

Ulaga Kitek: O prodaji sva že govorila. Kakšne pa so bile škode v letu 2021?

Ivanc: Celotno škodno dogajanje je bilo v letu 2021 ostal nekoliko izkrivljeno zaradi pandemije covid-19. Nekaj dodatnih pojasnil o tem. Torej, v nekaterih segmentih je bila pogostost škod nižja, škode iz naslova premoženjskih zavarovanj so, na primer, kljub precej višji rasti prodaje zrasle za samo 3 %. Na nekaterih trgih so škode celo stagnirale.

Zatem, v segmentu življenjskih in pokojninskih zavarovanj so škode narasle, a ne zaradi rasti umrljivosti, temveč zaradi aktivnega upravljanja starih zavarovalnih polic z višjimi jamstvi. Ta pristop uspešno izvajamo že nekaj let. Upoštevati je potrebno, da se v okviru zavarovalniškega računovodstva vsa izplačila, odkupi ali odkupi naložbenih polic štejejo za kosmate škode.

Kot naslednje bi komentiral škode iz naslova zdravstvenih zavarovanj. Glede na to, da so bile v letu 2020 škode zelo nizke, smo v letu 2021 doživeli rast, vendar moram pri tem dodati, da je bila raven škod v letu 2021 še vedno nižja, kot bi običajno pričakovali glede na obseg našega poslovanja.

In končno, kar po navadi vsakogar zanima: glede naravnih množičnih škodnih dogodkov lahko povem, da leto 2021 ni bilo intenzivno z vidika naravnih katastrof.

Ulaga Kitek: Kombinirani količnik pri premoženjskih in zdravstvenih zavarovanjih je bil zelo nizek, celo nižji od 90 %. Lahko to komentiraš?

Ivanc: Da, kombinirani količnik pri premoženjskih in zdravstvenih zavarovanjih je dosegel 88,9 %, kar je zelo ugodna vrednost. Njegovo izboljšanje je posledica izboljšanja tako škodnega kot odhodkovnega količnika.

Pri odhodkovnem količniku smo, preprosto povedano, kljub relativno visoki rasti obsega poslovanja uspeli obdržati stroške pod nadzorom. Po drugi strani pa je na kombinirani količnik še bolj vplival nižji čisti škodni količnik. Zakaj? Prvič zato, ker smo še naprej preudarno ravnali v zavarovalno-tehničnem delu poslovanja. Poleg tega je bila pogostost škod še vedno nižja, kot bi lahko pričakovali glede na obseg našega poslovanja. In nenazadnje, zaradi pozitivnega učinka sprostitve rezervacij, oblikovanih v preteklih letih. Med Triglavovimi prednostmi je vedno bilo preudarno oblikovanje rezervacij in v prvem letu pandemije smo bili zaradi izjemne negotovosti celo še nekoliko bolj konservativni.

Ulaga Kitek: Kaj pa sestava naložbenega portfelja? So bile kakšne večje spremembe?

Ivanc: Strukturno lahko v našem naložbenem portfelju opazite rahel premik iz dolžniških instrumentov v delnice. Ta premik je bil predvsem posledica dejstva, da so se v letu 2021 cene delniških vrednostnih papirjev na splošno zvišale, cene dolžniških vrednostnih papirjev pa znižale zaradi rahlega dviga obrestnih mer. Ta sprememba v sestavi glavnih naložbenih razredov v našem celotnem naložbenem portfelju je bila torej predvsem posledica gibanj na kapitalskih trgih in ne naših naložbenih odločitev. Razporeditev naših strateških sredstev ostaja podobna prejšnjim letom.

Bolj dejavni smo bili znotraj naložbenih razredov. Povečali smo delež alternativnih naložb v vrednostne papirje s stalnim donosom in delnice. Znotraj dolžniških vrednostnih papirjev smo predvsem proti koncu leta povečali delež obveznic višjih bonitetnih razredov. Na kratko povedano, 68 % našega naložbenega portfelja predstavljajo obveznice, vložene na razvitih trgih, od tega jih ima 91 % bonitetno oceno najmanj »BBB« in 59 % najmanj »A« bonitetno oceno.

Ulaga Kitek: Preidiva k dividendni politiki. Kako je bila izvajana v letu 2021?

Ivanc: Svoji dividendni politiki sledimo že od njene vzpostavitve in zadovoljni smo, da smo jo v letu 2021 ponovno lahko izvajali z izplačilom dividend . Kljub določenim pretresom na trgih in pomislekom regulatorjev zaradi stalnih negotovosti smo se odločili, da nadaljujemo s predlogom izplačila dividend. Kot je bilo zahtevano, smo to stališče pred regulatorji zagovarjali in pri tem smo bili uspešni. Višina izplačanih dividend je predstavljala 53-odstotkov konsolidiranega čistega dobička, kar je 5-odstotni dividendni donos.

Ulaga Kitek: V letu 2021 je bila Skupina Triglav aktivna tudi na ESG področju. Ali nam lahko poveš več o dejavnostih Skupine v tem letu?

Ivanc: Trajnost je že od nekdaj vtkana v naše poslovanje in izražena v našem poslanstvu, da ustvarjamo varnejšo prihodnost. S prenovljeno strategijo je ESG področje tudi formalno pridobilo pomen kot samostojno poglavje, čutili smo namreč potrebo po njegovi večji strukturiranosti in preglednosti. Svoje ESG ambicije in cilje smo začrtali do leta 2025. Vse aktivnosti na ravni Skupine zdaj usklajuje koordinator za trajnostni razvoj, ki sodeluje z Odborom za skladnost in trajnostni razvoj ter seveda z Upravo.

Verjamemo, da z uresničevanjem trajnostnega razvoja ustvarjamo dolgoročno stabilno podlago za dobičkonosno in varno poslovanje Skupine Triglav, spodbujamo prehod v trajnostno družbo in zmanjšujemo naš vpliv na podnebne spremembe. Naša ambicija je imeti vodilno vlogo v regiji pri vključevanju najboljših globalnih ESG praks v poslovanje. Procese, ki obvladujejo tveganja in priložnosti, povezane z ESG, vključujemo v vsakodnevno poslovanje. V naš naložbeni proces, na primer, vključujemo ESG dejavnike. Svoje ESG poročanje smo še nekoliko izboljšali z uporabo ne le standardov GRI, temveč tudi SASB, razmišljamo pa še o dodatnih razkritjih v skladu s CDP in TCFD. Vse to je izredno pomembno za naše vlagatelje.

Svojo zavezanost smo izrazili tudi javno s podpisom načel Združenih narodov za trajnostno zavarovalništvo in pristopom k pobudi Partnership for Carbon Accounting Financials (op. prev. Partnerstvo za finančno obračunavanje ogljika).

Ulaga Kitek: Sedaj še moje zadnje vprašanje. Ne morem zaključiti pogovora, ne da bi te vprašala o pričakovanjih Skupine v letu 2022 in strateškem obdobju do leta 2025. Torej?

Ivanc: Na kratko, v letu 2022 načrtujemo, da bomo nadaljevali varno in dobičkonosno poslovanje v skladu z našimi strateškimi usmeritvami. Načrtujemo povečanje obračunane premije na več kot 1,4 milijarde evrov, dobiček pred obdavčitvijo v višini med 120 in 130 milijoni ter doseganje ugodnega kombiniranega količnika pod 93 %.

Osredotočenost na stranko je ena naših ključnih strateških smernic. Kot sem že omenil, se bomo v celotnem strateškem obdobju osredotočali na stabilno in dobičkonosno poslovanje. Prizadevali si bomo, da do konca leta 2025 naši skupni prihodki presežejo 1,6 milijarde evrov in da dobičkonosnost kapitala v celotnem strateškem obdobju znaša 10 %.

Torej, Triglav želi biti sinonim za izjemno izkušnjo strank in na tem bomo gradili svojo konkurenčno prednost. Osredotočili se bomo na nadaljevanje digitalne preobrazbe in razvoja storitveno naravnanih poslovnih modelov. Po tržnem položaju bomo ostali tržni vodja v svoji regiji.

Do sedaj smo izpolnjevali svoje strateške cilje in trdno verjamemo, da jih bomo tudi v prihodnje.

Ulaga Kitek: Uroš, hvala, da si delil svoje poglede z nami. 

Ivanc: Z veseljem. Hvala tudi tebi.