v EUR


Skupina Triglav

Zavarovalnica Triglav

 

2018

2017

2018

2017

Čisti dobiček obdobja po obdavčitvi

80.826.245

69.707.952

65.543.864

62.521.950

Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi

-28.931.958

9.018.012

-19.997.563

2.339.106

Postavke, ki v kasnejših obdobjih ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

-303.425

391.597

-266.153

350.717

Aktuarski čisti dobički ali izgube v zvezi s pokojninskimi načrti z določenimi zaslužki

-303.550

391.597

-266.153

350.717

Davek od postavk, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

125

0


0

Postavke, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene v poslovni izid

-28.628.533

8.626.415

-19.731.410

1.988.389

Čisti dobički ali izgube iz ponovne izmere finančnega sredstva, razpoložljivega za prodajo

-50.091.501

7.982.377

-39.514.888

2.935.382

– dobički ali izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja

-32.052.599

32.023.082

-25.811.542

24.405.582

– prenos dobičkov ali izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid

-18.038.902

-24.040.705

-13.703.346

-21.470.200

Čisti dobički ali izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi za prodajo

0

204.793

0

0

Čisti dobički ali izgube, pripoznani v PIP v zvezi z varovanjem denarnih tokov

0

0

0

0

Pripadajoči čisti dobički ali izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja – kapitalska metoda

-310.367

603.255

0

0

Obveznosti iz zavarovalnih pogodb z diskrecijsko pravico

12.510.378

-487.190

12.510.379

-487.190

Prevedbeni popravek kapitala

127.483

1.080.805

0

0

Davek od postavk, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene v poslovni izid

9.135.474

-757.625

7.273.099

-459.803

VSEOBSEGAJOČI DONOS OBDOBJA PO OBDAVČITVI

51.894.287

78.725.963

45.546.301

64.861.056

Delež obvladujočih lastnikov

51.702.769

78.173.753

-

Neobvladujoči delež

191.518

552.210

-


  Pretoči celotno Računovodsko poročilo