v EURSkupina Triglav

Zavarovalnica Triglav

31. 12. 2018

31. 12. 2017

31. 12. 2018

31. 12. 2017

SREDSTVA

3.645.277.487

3.674.676.193

2.730.187.525

2.786.489.540

Neopredmetena sredstva

84.060.048

78.840.612

62.162.502

59.786.283

Opredmetena osnovna sredstva

113.296.053

111.210.437

67.986.100

67.526.775

Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo

2.067.399

2.278.440

0

0

Odložene terjatve za davek

12.893.732

13.769.115

0

0

Naložbene nepremičnine

89.840.456

94.007.483

45.270.540

48.214.401

Finančne naložbe v odvisnih družbah

0

0

131.938.667

118.167.937

Finančne naložbe v pridruženih družbah

14.125.973

6.449.324

16.959.355

10.002.047

–  obračunane z uporabo kapitalske metode

14.125.973

6.449.324

0

0

–  vrednotene po pošteni vrednosti

0

0

16.959.355

10.002.047

 Finančne naložbe

2.588.904.297

2.587.850.704

1.840.036.950

1.860.998.156

– v posojila in depozite

138.857.972

125.251.487

92.670.309

91.428.595

– v posesti do zapadlosti

196.773.185

221.390.576

159.463.950

166.993.807

– razpoložljive za prodajo

1.802.568.767

1.815.323.900

1.383.855.505

1.400.652.988

– vrednotene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

450.704.373

425.884.741

204.047.186

201.922.766

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

402.515.770

450.236.044

366.664.078

417.607.959

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem

85.920.499

83.815.576

87.893.306

85.327.645

Terjatve

178.654.878

163.878.354

89.980.951

81.350.417

– terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

96.601.328

85.722.492

62.635.337

54.731.853

– terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja

51.299.903

44.939.702

18.157.611

13.889.792

– terjatve za odmerjeni davek

579.645

32.211

0

0

– druge terjatve

30.174.002

33.183.949

9.188.003

12.728.772

Druga sredstva

5.396.722

3.922.257

3.296.589

1.993.174

Denar in denarni ustrezniki

67.601.660

78.417.847

17.998.487

35.514.746

Zunajbilančne postavke

251.429.127

240.363.102

178.359.227

174.448.801KAPITAL IN OBVEZNOSTI

3.645.277.487

3.674.676.193

2.730.187.525

2.786.489.540

Kapital

746.862.805

756.645.683

560.120.736

571.412.305

Kapital lastnikov obvladujoče družbe

744.566.806

749.838.244

560.120.736

571.412.305

– osnovni kapital

73.701.392

73.701.392

73.701.392

73.701.392

– kapitalske rezerve

50.206.540

50.403.656

53.412.884

53.412.884

– rezerve iz dobička

334.121.464

333.407.073

318.962.643

318.962.643

– rezerve za lastne delnice

364.680

364.680

0

0

– lastne delnice

-364.680

-364.680

0

0

– presežek iz prevrednotenja

66.237.889

95.398.236

47.260.189

67.250.264

– zadržani čisti poslovni izid

142.483.579

160.647.992

1.239.764

25.563.172

– čisti poslovni izid poslovnega leta

80.533.643

39.133.955

65.543.864

32.521.950

– prevedbeni popravek kapitala

-2.717.701

-2.854.060

0

0

– rezerve iz nekratkoročnih sredstev, namenjenih za prodajo

0

0

0

0

Neobvladujoči deleži kapitala

2.295.999

6.807.439

0

0

Podrejene obveznosti

15.462.711

15.459.132

20.612.951

20.608.180

Zavarovalno-tehnične rezervacije

2.310.503.061

2.282.701.026

1.696.143.475

1.687.109.267

– prenosne premije

300.166.946

278.112.719

213.919.937

196.528.185

– matematične rezervacije

1.357.233.017

1.333.055.389

1.009.712.605

994.737.498

– škodne rezervacije

614.943.915

638.473.713

442.560.188

469.230.900

– druge zavarovalno-tehnične rezervacije

38.159.183

33.059.205

29.950.745

26.612.684

Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

402.598.039

449.544.565

365.238.075

416.250.767

Rezervacije za zaposlence

14.804.574

13.979.843

11.167.156

10.700.463

Druge rezervacije

1.919.555

3.794.647

758.435

724.961

Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo

0

0

0

0

Odložene obveznosti za davek

17.203.576

26.396.579

2.813.736

9.301.053

Druge finančne obveznosti

5.620.904

5.589.381

1.587.443

1.845.184

Obveznosti iz poslovanja

54.792.055

49.381.602

28.523.572

27.740.050

– obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

19.717.929

18.875.323

11.306.835

11.354.265

– obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja

30.465.655

28.758.158

13.819.946

15.249.797

– obveznosti za odmerjeni davek

4.608.471

1.748.121

3.396.791

1.135.988

Ostale obveznosti

75.510.207

71.183.735

43.221.946

40.797.310

Zunajbilančne postavke

251.429.127

240.363.102

178.359.227

174.448.801

  Prenesi celotno Računovodsko poročilo