v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Skupina Triglav

Zavarovalnica Triglav

2018

2017 preračunano*

2018

2017

preračunano

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

951.762.862

891.197.369

551.940.868

522.057.353

– obračunane kosmate zavarovalne premije

1.068.394.407

999.916.626

660.210.432

621.971.336

– obračunana premija, oddana v pozavarovanje in sozavarovanje

-106.624.908

-97.550.733

-101.297.110

-93.522.581

– sprememba prenosnih premij

-10.006.637

-11.168.524

-6.972.454

-6.391.402

Prihodki od naložb v povezanih družbah

1.021.159

224.605

5.305.545

7.106.829

– dobiček iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb,   obračunan z uporabo kapitalske metode

1.021.159

224.605

0

0

– drugi prihodki od naložb v povezane družbe

0

0

5.305.545

7.106.829

Prihodki od naložb

88.889.077

132.944.438

61.755.135

99.243.902

– prihodki od obresti, izračunani z uporabo metode efektivnih obrestnih mer

55.573.242

58.196.582

36.890.019

38.861.704

– dobički pri odtujitvah naložb

23.777.837

29.790.480

18.521.649

25.370.295

– drugi prihodki od naložb

9.537.998

44.957.376

6.343.467

35.011.903

Drugi zavarovalni prihodki

29.837.981

29.237.231

27.448.384

27.732.584

– prihodki od provizij

15.806.181

16.487.470

17.004.132

18.011.729

– drugi prihodki od zavarovalnih poslov

14.031.800

12.749.762

10.444.252

9.720.855

Drugi prihodki

36.149.533

34.033.116

12.491.979

10.951.423

 Čisti odhodki za škode

626.560.398

619.958.781

359.941.674

376.292.830

– obračunani kosmati zneski škod

679.600.218

642.162.569

421.002.582

411.305.524

– obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev

-39.988.966

-24.573.610

-37.767.613

-24.624.035

– sprememba škodnih rezervacij

-19.248.552

-3.915.964

-23.293.295

-10.388.659

– odhodki iz izravnalne sheme dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj

6.197.698

6.285.786

0

0

Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij (brez NT)

39.860.373

60.281.190

29.499.390

35.366.975

Sprememba zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

-46.889.547

-8.250.712

-50.884.979

-14.678.837

Odhodki za bonuse in popuste

11.417.685

9.342.891

10.571.287

8.073.088

Sprememba obveznosti iz finančnih pogodb

0

0

0

0

Obratovalni stroški

233.637.425

220.762.633

153.008.918

145.922.909

– stroški pridobivanja zavarovanj

159.245.093

147.942.412

110.230.112

105.301.136

– drugi obratovalni stroški

74.392.332

72.820.221

42.778.806

40.621.773

Odhodki od naložb v povezane družbe   

137.092

3.126.853

4.759

4.435

– izguba iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunana z uporabo kapitalske metode

137.092

1.981.853

0

0

– drugi finančni odhodki

0

1.145.000

4.759

4.435

Odhodki naložb

67.118.486

27.651.058

50.929.727

20.438.978

– oslabitve naložb

1.497.483

335.255

1.248.877

200.000

– izgube pri odtujitvah naložb

13.128.928

11.083.596

12.566.364

10.588.356

– drugi odhodki naložb

52.492.075

16.232.207

37.114.486

9.650.622

Drugi zavarovalni odhodki

33.744.135

28.058.062

11.819.639

6.980.751

Drugi odhodki

44.618.763

42.260.921

15.594.244

14.868.646

– odhodki iz financiranja

1.384.361

1.631.023

1.507.022

1.549.066

– drugi odhodki

43.234.402

40.629.898

14.087.222

13.319.580


Poslovni izid pred obdavčitvijo

97.455.802

84.445.082

78.457.252

73.822.316

Odhodek za davek

16.629.557

14.737.130

12.913.388

11.300.366

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

80.826.245

69.707.952

65.543.864

62.521.950

Dobiček na delnico (čisti in popravljeni)

3,56

3,07

-

-

Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe

80.662.754

69.256.560

-

-

Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev

163.491

451.391

-

-

* Podatki za primerljivo leto so prerazvrščeni zaradi spremenjene sheme izkaza poslovnega izida. 

  Pretoči celotno Računovodsko poročilo