v EURSkupina Triglav

Zavarovalnica Triglav2018

2017

2018

2017

A.DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJUa.Postavke izkaza poslovnega izida

63.558.277

47.763.405

27.298.196

2.402.118


Obračunane čiste zavarovalne premije v obdobju

992.822.784

931.192.941

558.913.322

528.448.755


Prihodki naložb (razen finančnih prihodkov)

21.545.047

21.583.243

11.916.643

12.038.000


Drugi poslovni prihodki (razen za prevrednotenje in brez zmanjšanja rezervacij) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev

39.089.344

34.492.062

10.868.255

10.097.825


Obračunani čisti zneski škod v obdobju

-658.958.408

-626.345.459

-383.234.969

-386.681.490


Obračunani stroški bonusov in popustov

-10.350.140

-9.258.381

-9.374.088

-8.218.663


Čisti obratovalni stroški brez stroškov amortizacije in brez spremembe v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj

-240.531.743

-220.091.770

-129.555.100

-120.912.122


Odhodki naložb (brez amortizacije in finančnih odhodkov)

-11.076.031

-10.115.412

-5.595.378

-7.077.627


Drugi poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotovanje in brez povečanja rezervacij)

-54.675.615

-59.658.304

-16.773.686

-15.161.832


Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih

-14.306.961

-14.035.515

-9.866.802

-10.130.728b.Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja

-19.565.937

1.918.944

-14.036.824

4.592.420


Začetne manj končne terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

-10.439.344

2.408.225

-8.151.580

4.875.196


Začetne manj končne terjatve iz pozavarovanj

-10.452.845

-8.946.527

-4.267.819

-6.351.696


Začetne manj končne druge terjatve iz (po)zavarovalnih poslov

2.614.724

-2.058.178

-1.264.031

1.147.648


Začetne manj končne druge terjatve in sredstva

-2.998.138

-352.320

-1.302.382

-585.626


Začetne manj končne odložene terjatve za davek

-1.444.446

54.034

0

0


Začetne manj končne zaloge

27.655

170.131

-2.973

-24.706


Končni manj začetni dolgovi iz neposrednih zavarovanj

843.066

2.519.871

-47.430

151.923


Končni manj začetni dolgovi iz pozavarovanj

4.012.279

1.738.719

-1.429.852

3.742.212


Končni manj začetni drugi poslovni dolgovi

5.751.510

1.921.919

-2.718

-494.928


Končne manj začetne ostale obveznosti (razen prenosnih premij)

-6.159.491

2.972.253

2.431.959

2.132.397


Končne manj začetne odložene obveznosti za davek

-1.320.907

1.490.817

0

0c.Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)

43.992.340

49.682.349

13.261.372

6.994.538B.DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJUa.Prejemki pri naložbenju

999.778.200

1.295.036.003

796.648.223

1.077.968.813


Prejemki od obresti, ki se nanašajo na naložbenje

53.035.031

56.592.362

36.970.864

39.336.018


Prejemki od dividend in deležev iz dobička drugih

3.828.099

4.900.674

7.557.132

8.868.008


Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev

3.094

0

3.094

0


Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev

8.715.584

2.947.661

8.181.979

952.716


Prejemki od odtujitve finančnih naložb

934.196.392

1.230.595.306

743.935.154

1.028.812.072


 - Prejemki od odtujitve odvisnih družb ali drugih družb

0

14.505.290

0

14.505.290


- Drugi prejemki od otujitve finančnih naložb

934.196.392

1.216.090.016

743.935.154

1.014.306.782b.Izdatki pri naložbenju

-996.334.697

-1.271.700.986

-769.343.650

-1.018.983.429


Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

-6.223.811

-7.013.310

-2.948.864

-5.164.016


Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

-14.669.708

-11.294.823

-10.003.879

-4.285.331


Izdatki za pridobitev finančnih naložb

-975.441.178

-1.253.392.853

-756.390.907

-1.009.534.083


- Izdatki za pridobitev odvisnih družb ali drugih družb

11.617.277

-11.567.163

-17.060.388

-6.124.150


- Drugi izdatki za pridobitev finančnih naložb

-987.058.455

-1.241.825.690

-739.330.519

-1.003.409.933c.Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)

3.443.503

23.335.017

27.304.573

58.985.384


 C.DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJUa.Prejemki pri financiranju

0

0

0

0


Prejemki od vplačanega kapitala

0

0

0

0


Prejemki od dobljenih dolgoročnih posojil in izdaje obveznic

0

0

0

0


Prejemki od dobljenih kratkoročnih posojil

0

0

0

0b.Izdatki pri financiranju

-58.256.189

-60.407.207

-58.082.203

-58.118.823


Izdatki za dane obresti

-1.227.366

-1.227.366

-1.227.366

-1.227.366


Izdatki za nakup lastnih delnic

0

-2.349.109

0

0


Izdatki za vračila kapitala

-133.062

0

0

0


Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti

0

0

0

0


Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti

0

0

0

0


Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku

-56.895.761

-56.830.732

-56.854.837

-56.891.457c.Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)

-58.256.189

-60.407.207

-58.082.203

-58.118.823Č.Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

67.601.660

78.417.847

17.998.487

35.514.746

D1.Denarni izid v obdobju

-10.820.346

12.610.159

-17.516.258

7.861.100

D2.Tečajne razlike

4.159

93.214

0

0

E.Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

78.417.847

65.714.474

35.514.746

27.653.646


  Pretoči celotno Računovodsko poročilo