• Skupina Triglav ostaja kapitalsko in likvidnostno močna. Kapitalsko moč potrjujeta višina in sestava kapitala.
  • Vzpostavljeni procesi in sistem upravljanja tveganj zagotavljajo nadzorovano prevzemanje tveganj in varno poslovanje.
  • Regulatorna metoda merjenja tveganj se je v okviru letne kontrole izkazala za primerno metodo merjenja.
  • Skupina izkazuje primerno odpornost kapitalske ustreznosti proti zunanjim vplivom, tudi za primer izjemnih dogodkov.

Skupina ostaja dobro kapitalizirana. Njeno kapitalsko moč potrjuje sestava kapitala; tega skoraj v celoti predstavlja najkakovostnejši kapital, sestavljen iz osnovnega kapitala in uskladitvene rezerve. V manjšem delu se v razpoložljivi kapital uvrščajo tudi podrejene obveznosti. Tudi v letu 2018 je kakovost razpoložljivega kapitala na ravni Skupine glede na preteklo leto v večji meri ostala nespremenjena. 

Organi odločanja, ki so vključeni v proces integriranega korporativnega upravljanja tveganj, in tri obrambne linije»Risk Dashboard« Zavarovalnice Triglav in Skupine Triglav na dan 31. 12. 2018 Ocena profila tveganja Skupine Triglav na dan 31. 12. 2018

 


 

Prenesi celotno poglavje Upravljanje tveganj