• Osredotočenost na stranko je v ospredju osvežene Strategije Skupine Triglav do leta 2022, sprejete decembra 2018.
 • Skupino Triglav razvijamo v sodobno, inovativno in dinamično zavarovalno-finančno skupino, ki ostaja čvrsto na vodilnem mestu v Sloveniji in širše v regiji.
 • Presegli smo načrtovani poslovni izid za leto 2018.
 • Za leto 2019 načrtujemo poslovni izid Skupine Triglav pred obdavčitvijo v višini od 90 do 100 milijonov evrov in okoli 1,1 milijarde evrov obračunane kosmate zavarovalne premije.

V Skupini Triglav smo decembra 2018 sprejeli prenovljeno strategijo do leta 2022, s katero ohranjamo dosedanje bistvene elemente. V viziji poudarjamo osredotočenost na stranko, skladno s tem smo prenovili tudi svoje vrednote. S strategijo smo lastno pot začrtali v smeri sodobne, digitalne in dinamične zavarovalno-finančne skupine, ki ostaja vodilna v Sloveniji in širši regiji.

Strateški cilji

Strateške cilje smo razvrstili v štiri uravnotežene ravni strategije:

Finančno poslovanje
Stranke
 • Donosnost poslovanja
 • Rast obsega poslovanja (Skupina Triglav po obračunani premiji ostaja največja zavarovalnica v JVE)
 • Ohranitev pridobljene bonitetne ocene v območju »A«
 • Kapitalska ustreznost in optimalna alokacija kapitala po segmentih/ družbah Skupine
 • Celovito obvladovanje tveganj
 • Celovita in odgovorna obravnava strank ter vsekanalno komuniciranje z njimi
 • Zadovoljne in lojalne stranke
 • Rast števila aktivnih strank, povečevanje razumevanja naših storitev in obsega zavarovanosti posamezne stranke
 • Zavarovalni produkti z visoko stopnjo povezanih storitev
 • Novi poslovni modeli
Procesi in organiziranost
Zaposleni, znanje in učenje
 • Visoka stopnja avtomatizacije, optimizacija in stroškovna učinkovitost poslovnih procesov
 • Digitalni način poslovanja
 • Razvita multimatrična organiziranost in rast produktivnosti poslovanja
 • Učinkovita uporaba podatkov (notranjih in zunanjih) za sprejemanje pravih poslovnih odločitev
 • Inovativnost
 • Izkoriščenost sinergij v Skupini
 • Prenovljena organizacijska kultura
 • Primerno število, sestava in zavzetost zaposlenih za prenovljene in optimizirane procese
 • Primerne kompetence in digitalna usposobljenost zaposlenih
 • Stabilnost in primerna struktura ključnih in perspektivnih kadrov
 • Mobilnost zaposlenih

Izpolnjevanje strategije Skupine Triglav v letu 2018

Uspešno smo uresničevali zastavljeno strategijo in strateške usmeritve ter nadaljevali začrtano delo. Aktivnosti, naloge, projekti in procesi so potekali v okviru petih strateških usmeritev: donosnost poslovanja in povečevanje vrednosti Skupine Triglav, učinkovitoupravljanje premoženja, celoviti odnosi s strankami, transformacija poslovanja ter razvoj sodobne kulture in zavzetih kadrov. Izpolnjevanje strategije smo periodično preverjali. Aktivnosti smo dinamično prilagajali spremembam v notranjem in zunanjem okolju, kot predvidevajo najsodobnejše smernice strateškega managementa.

 1. Donosnost poslovanja in povečevanje vrednosti Skupine


Dosežen dobiček pred obdavčitvijo Skupine Triglav za leto 2018 v višini 97,5 milijona evrov.

Povečan obseg poslovanja Skupine Triglav v vseh segmentih zavarovalne dejavnosti.

Krepitev temeljnih dejavnosti (zavarovanje in upravljanje premoženja), tržnega položaja in deležev na obstoječih trgih ter iskanje in izkoriščanje priložnosti na novih ciljnih trgih.

Ohranjena bonitetna ocena »A«, povečevanje tržne vrednosti matične družbe, ohranjanje finančne stabilnosti in kapitalske ustreznosti. 

Gradnja partnerskih povezav, vzpostavljanje sodelovanj in aktivno sodelovanje z zagonskimi podjetji oz. pospeševalniki. 

Izvajanje številnih aktivnosti za doseganje sinergij na ravni Skupine Triglav in izboljševanje konkurenčnega položaja vsake posamezne družbe v Skupini Triglav.

Doseganje stroškovne optimizacije in zagotavljanje učinkovitega sistema upravljanja tveganj.

 1. Učinkovito upravljanje premoženja 


Krepitev upravljanja premoženja kot temeljne poslovne dejavnosti Skupine Triglav in uresničevanje njene razvojne vizije. 

Nadgrajevanje izvedbenega procesa ter informacijske podpore za učinkovitejše upravljanje kapitala in bilance na ravni Skupine Triglav.

Nadaljevanje postopne centralizacije upravljanja premoženja na ravni Skupine Triglav ter izboljševanje njegove stroškovne učinkovitosti. 

Razvijanje regijske platforme za vlaganje v alternativne naložbe (Trigal) in nadgrajevanje procesa za investiranje v alternativne naložbe.  

 1. Celoviti odnosi s strankami


Prilagajanje upravljanja in razvoja vseh segmentov poslovanja (premoženjska, življenjska, zdravstvena in pokojninska zavarovanja, pozavarovanje in upravljanje premoženja) tržnim potrebam in tehnološkim možnostim.

Nadaljevanje razvoja spletne in mobilne prodaje ter drugih alternativnih prodajnih potiki izkoriščajo tehnološki potencial ter krepijo (dolgoročne) odnose s strankami.

Izboljševanje merjenja zadovoljstva in zvestobe strank ter razvoj poglobljenih analiz o strankah in njihovih pričakovanjih. 

Posodabljanje obstoječih in razvoj novih, strankam bolj prilagodljivih in razumljivih produktov.

Nadaljnje dopolnjevanje produktov s povezanimi asistenčnimi storitvami, ki izboljšujejo uporabniško izkušnjo.

Uvajanje brezpapirnega, mobilnega in enostavnega poslovanja s strankami in partnerji, digitalizacija poslovnih procesov za lažje vsakodnevno poslovanje in delo. 

Prenašanje poslovnih rešitev in dobrih praks, prilagojenih posebnostim različnih trgov in osredotočenih na stranke, v družbe Skupine Triglav.

Razvoj poslovnih modelov za digitalni vstop Skupine Triglav na izbrane nove ciljne trge.

 1. Transformacija poslovanja


Izvajanje številnih aktivnosti za preoblikovanje poslovanja s spreminjanjem obstoječih načinov in uvajanjem najsodobnejše dobre prakse.

Nadaljevanje razvoja centralnega skladiščenja poslovnih podatkov na ravni Skupine Triglav, s ciljem zagotoviti maksimalno transparentnost poslovanja in zmožnost izkoriščanja informacij za učinkovitejše sprejemanje operativnih in strateških odločitev. 

Razvoj in nadgradnja poslovnih procesov v smeri brezpapirnega poslovanja, hitrejšega obdelovanja podatkov, višje ravni standardizacije ter avtomatizacije postopkov in procesov. 

Centraliziranje in poenotenje informacijske podpore za doseganje želene stopnje njene zrelosti (tehnične, upravljavske, varnostne).

Razvoj učinkovitih in skladnih funkcij na ravni Skupine Triglav z uveljavljanjem minimalnih in pričakovanih standardov poslovanja ter s prenosi preverjenih poslovnih praks.  

 1. Razvoj sodobne kulture in zavzetih kadrov


Izvajanje številnih aktivnosti za spodbujanje vrednot in doseganje želene organizacijske kulture v Skupini Triglav.

Razvoj lastnega modela sposobnosti (kompetenc) zaposlenih za izboljšanje že uveljavljenega sistema ciljnega vodenja kot ključnega orodja upravljanja.

Vpeljevanje sistema coachinga za iskanje in krepitev naravnih talentov zaposlenih. 

Prilagajanje in širjenje znanja ter izkušenj zaposlenih sedanjim in prihodnjim potrebam okolja in trendom.

Razvoj obstoječih ključnih delovnih mest in tistih, ki bodo vzpostavljena v bližnji prihodnosti (novi poslovni modeli, vse bolj digitalizirano okolje). 

Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, raznolikosti, upoštevanje potreb in želja zaposlenih, krepitev naravnanosti k zdravemu načinu življenja in dela.


Načrti Skupine Triglav za leto 2019

Pomembnejši načrtovani podatki o poslovanju Skupine Triglav za leto 2019 (v milijonih evrov)


2016
2017
2018
Načrt 2019
Poslovni izid pred obdavčitvijo
95,1
84,4
97,5
90-100
Obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija
936,0
999,9
1.068,4
okoli 1.100
Kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj
92,9 %
93,1 %
91,8 %
okoli 95 %


Prenesi celotno poglavje Strategija in načrti Skupine Triglav