Andrej Slapar, predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav, ocenjuje poslovne rezultate leta 2018 in v pogovoru izpostavlja osrednje poudarke izvajanja novelirane strategije Skupine Triglav.Kako ocenjujete poslovanje Skupine Triglav v letu 2018?

Zadovoljni smo, da je za nami ponovno uspešno leto. Ustvarili smo 97,5 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 15 odstotkov več kot v predhodnem poslovnem letu. Načrtovali smo ga med 80 in 90 milijoni evrov. Da smo ta razpon presegli, gre pripisati predvsem visoki rasti zavarovalne premije, ugodnemu škodnemu dogajanju in nekaterim enkratnim dogodkom. Naš donos na kapital je znašal 10,8 odstotka. 

V zavarovalni dejavnosti smo dobro poslovali, kar izkazuje kombinirani količnik Skupine v višini 91,8 odstotka. Obračunali smo 1.068,4 milijona evrov zavarovalne premije. V zadnjih nekaj letih poslujemo v okolju rekordno nizkih obrestnih mer, kar predvsem preko finančnih naložb neugodno vpliva na rezultat našega poslovanja. V letu 2018 so se redni donosi finančnih naložb tako ponovno znižali. Smo zavarovalno-finančna skupina z visokimi bonitetnimi ocenami »A«, ki sta jih v letu 2018 potrdili obe bonitetni agenciji in jim dali stabilno srednjeročno napoved.

Kako ste poslovali v zavarovalni dejavnosti? 

Makroekonomske razmere v regiji se izboljšujejo in pozitivno vplivajo na naše zavarovalne trge. Njihova rast se ustrezno odraža tudi v našem poslovanju. V zaostrenih konkurenčnih razmerah smo izkoriščali naše močne konkurenčne prednosti, krepili naše prodajne aktivnosti in storitve izboljševali v skladu s potrebami strank. Aktivnosti smo skrbno prilagajali stopnji razvoja in posebnostim posameznega trga. 

Doseženi rezultati so spodbudni. Rast premije je znašala visokih 7 odstotkov in njen obseg smo izboljšali v vseh treh premijskih segmentih. Največji, blizu 66-odstotni delež konsolidirane premije predstavlja premija premoženjskih zavarovanj. V letu 2018 se je povečala za 8 odstotkov, rast pa je dosegla večina vrst premoženjskih zavarovanj. Premija zdravstvenih zavarovanj je višja za 11 odstotkov, kar gre pripisati sklenitvi novih pogodb, delno pa tudi dvigu premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Kljub enkratnim prenosom sredstev prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj v predhodnem letu se je povečala tudi premija življenjskih zavarovanj, in sicer za 2 odstotka. 

Rast obračunane kosmate zavarovalne premije Skupine Triglav po trgih v milijonih EUR


Vseh 12 zavarovalnic Skupine je izkazalo premijsko rast, na slovenskem trgu je bila v povprečju 7-odstotna, na trgih zunaj Slovenije pa 8-odstotna. Naraščanje deleža premije, ki ga obračunamo zunaj Slovenije, se je nadaljevalo. V letu 2018 se je povečal za 0,2 odstotne točke na 17,9 odstotka. Kar se škodnega dogajanja tiče, predvsem množičnih škod, je bilo leto ugodnejše kot leto pred tem. Množični škodni dogodki so bili prisotni predvsem v drugem četrtletju, vendar sta bila celoletno število in intenzivnost nižja. Njihova skupna vrednost je bila 18,3 milijona evrov, kar je znatno manj kot leto prej in je med drugim vplivalo na ugoden kombinirani količnik. Rast zavarovalne premije je predvsem zaradi višjih stroškov pridobivanja zavarovanj povezana tudi z višjimi obratovalnimi stroški. Njihov obseg se je povečal za 5 odstotkov, kar pa je manj od povečanja zavarovalne premije, zato se je delež obratovalnih stroškov zavarovalne dejavnosti v obračunani kosmati premiji znižal za 0,4 odstotne točke na 24,5 odstotka.

Kakšni so vaši načrti in pričakovanja glede vaših trgov?

Smo in želimo ostati tržni vodja v regiji, kjer delujemo. Na obstoječih trgih nameravamo poslovati tudi v prihodnje in pri tem širiti obseg našega poslovanja. Na trgih, kjer imamo velik tržni delež in vodilni položaj, uresničujemo strategijo utrjevanja, na trgih, kjer svojo prisotnost še razvijamo, pa položaj krepimo. Naša rast je organska, v primeru ustreznih priložnosti pa ne izključujemo morebitnih prevzemov. Hkrati izkoriščamo možnosti, ki nam jih ponuja sodobno, dinamično poslovno okolje. Razvijamo nove poslovne modele, nove načine poslovanja in vzpostavljamo ustrezna partnerstva. Tak poslovni koncept nam omogoča vstop na trge zunaj regije, vendar na netradicionalen način, na primer preko digitalnih platform, partnerstev in drugih možnosti.

Sicer pa ocenjujemo, da bodo naši trgi zunaj Slovenije dolgoročno rasli, in pričakujemo, da bomo še naprej povečevali delež skupne premije, ki ga ustvarimo na njih. Zaradi našega dolgoročnega interesa nameravamo obstoječe zavarovalniške trge v regiji še naprej dejavno razvijati. Tudi v bodoče bomo intenzivneje vlagali v življenjska, pokojninska in zdravstvena zavarovanja, kjer pričakujemo najvišje stopnje rasti.

Kakšni pa so vaši načrti v dejavnosti upravljanja premoženja?

To področje našega poslovanja širše zajema upravljanje zavarovalnih portfeljev, lastnega premoženja in neposredno upravljanje sredstev strank. Slednje poteka v eni od družb Skupine. Menimo, da se bo pomen upravljanja sredstev strank le še povečeval, zlasti zaradi potreb po dodatnem varčevanju in zagotavljanju virov dohodkov v poznejših življenjskih obdobjih. Želimo biti vidnejši upravljalec premoženja v regiji in na ravni strank povečati obseg sredstev v upravljanju. V letu 2018 smo v to smer naredili nekaj razvojnih korakov. S podpisom pogodbe o nakupu Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo vstopamo na hrvaški trg pokojninskih zavarovanj. V Sloveniji smo, s podpisom pogodbe o nakupu družbe Alta Skladi ter po pridobitvi 100-odstotnega lastniškega deleža Skupne pokojninske družbe, še povečali našo navzočnost in prepoznavnost na tem področju.


Družbene spremembe oblikujejo razvoj zavarovalniške ponudbe. Kakšni so bili razvojni poudarki v letu 2018?

Vse svoje aktivnosti še naprej in dosledno usmerjamo k strankam, kar je ena od naših osrednjih strateških usmeritev. Pomembno je, da dobro razumemo njihove potrebe, zato smo v letu 2018 nadaljevali z razvojem sistema za upravljanje odnosov s strankami in pričeli sistematično meriti zadovoljstvo in lojalnost strank. 

Dinamično razvijamo produkte po meri strank, nadgrajujemo jih z asistenčnimi storitvami in svetovanjem ter z novimi in številnimi možnostmi, prek katerih lahko dostopajo do naših storitev. Tako smo obstoječe produkte prenavljali ter razvili nove, ki so strankam bolj prilagojeni in razumljivejši. Dopolnjevali smo jih z vse širšim naborom asistenčnih storitev, saj našim strankam ne želimo ponujati le zavarovalnih kritij, temveč jim želimo zagotavljati celostne rešitve, ki ustrezajo njihovim potrebam. V želji, da bi bili strankam dostopni na čim preprostejši način, prodajne poti dopolnjujemo z neposrednim dostopom do naših storitev preko spleta in z uporabnimi mobilnimi aplikacijami. Širjenje sodobnih prodajnih poti in naše odprtosti za stranke bomo nadaljevali na vseh trgih. 

V Skupini vzpostavljamo napredno, informatizirano in inovativno poslovno okolje in v to smer spreminjamo naše poslovne procese. Gre za številne aktivnosti, ki zajemajo vse naše poslovne procese, od sklepanja, izvajanja zavarovanj do reševanja zavarovalnih primerov. Posebno skrb smo namenili reševanju škod, kjer uvajamo nove tehnološke in procesne izboljšave, ki so posledica vse večje digitalizacije in uvajanja mobilnih storitev. Seveda hkrati ohranjamo razvoj storitev za stranke, ki se odločajo za klasičen način prijave in obravnave škode.

Med strateškimi usmeritvami ima poseben pomen preoblikovanje organizacije in kulture v še bolj sodelovalen in agilen sistem. Kako boste to dosegli?

Okolje se je spremenilo, soočeni smo z novimi tehnologijami in poslovnimi modeli, ki so vse bolj povezovalno naravnani. Teh trendov se zavedamo in izzive sodobnega okolja sprejemamo. Vzpostavljamo kulturo sprejemanja sprememb in spodbujanja raznolikosti. Mobilnost zaposlenih med projekti in projektnimi timi ter med organizacijskimi enotami in družbami je prav gotovo lahko pot do takšne kulture. Vzpostavljamo stimulativno delovno okolje za sistematičen razvoj sodobnih, tehnoloških znanj in kompetenc, da bomo dobro pripravljeni na digitalno prihodnost. Ne pomaga nam, če je vsak zase najboljši. Pomembneje je, da smo uspešnejši skupaj, kot ekipa. Pri tem ne gre za iskanje idealov, temveč za pomik bliže k medsebojnemu razumevanju, spoštovanju raznolikosti in krepitvi odnosov ter k odzivnosti in zanesljivosti. Sodelovanje tudi zunaj formalnih organizacijskih oblik in s tem razbijanje silosov je področje, kjer moramo stopiti naprej. 

V ta namen že izvajamo projekt razvoja organizacijske kulture v Sloveniji, ki bo v letu 2019 aktivneje zaživel tudi v posameznih družbah v regiji. Zadovoljni smo, da se zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih povečujeta v matični družbi in v Skupini, večji je bil tudi obseg funkcionalnega izobraževanja zaposlenih, v katerega smo uvedli nova tehnološka znanja.

Z novelacijo strategije Skupina Triglav v ospredju ohranjate uspešno, donosno in varno poslovanje. Kakšni so njeni konkretni strateški cilji?

Konkretno gledano, naše bonitetne ocene bodo ostale v območju »A«, povprečni ciljni kombinirani količnik se bo gibal v vrednosti okoli 95 odstotkov, dobičkonosnost kapitala Skupine Triglav pa bo v celotnem strateškem obdobju do leta 2022 presegala 10 odstotkov. Povečali bomo obseg našega poslovanja ter delež premije, ki ga obračunamo na trgih izven Slovenije. V regiji ostajamo tržni vodja. Poslovali bomo stroškovno učinkovito in celovito obvladovali tveganja.

Kakšen je vaš pogled na vpetost Skupine v družbeno okolje?

Smo mednarodna skupina, ki načrtno vlaga v družbeno okolje in se dejavno zavzema za odgovorne poslovne prakse. Vrsta projektov, vpetih v lokalno okolje in širše, kaže, da smo aktiven član naši skupnosti. Naša družbena vloga je jasna. S svojo dejavnostjo, zavarovalništvom in upravljanjem premoženja, bomo še naprej skrbeli za finančno varnost posameznikov, družin in organizacij ter pri tem zmanjševali tveganja, tudi najnovejša, kot so posledice podnebnih sprememb in tveganja kibernetske varnosti. Tudi v prihodnje želimo ostati zanesljiv poslovni partner ter zanimiv delodajalec. Doseženi rezultati in uresničevanje začrtane strategije so odraz skupnega dela in znanja naših zaposlenih. Za vloženi trud se v imenu Uprave zahvaljujem vsem sodelavcem v Skupini Triglav.