• Celotna donosnost delnice je ob koncu leta znašala 13,1 odstotka.
  • Izvajali smo atraktivno in vzdržno dividendno politiko.
  • V lastniški strukturi se je nadaljevala krepitev deleža mednarodnih delničarjev.
  • Ponovno smo prejeli visoke bonitetne ocene »A« s stabilno srednjeročno napovedjo.

Osnovni podatki o delnici Zavarovalnice Triglav

Postavke
31. 12. 2018
31. 12. 2017
31. 12. 2016
Najvišji zaključni tečaj v letu
34,50
29,30
27,38
Najnižji zaključni tečaj v letu
27,20
23,21
21,80
Zaključni tečaj
30,30
28,90
23,20
Knjigovodska vrednost delnice (matična družba)*
24,64
25,13
24,78
Knjigovodska vrednost delnice (konsolidirani podatki)*
32,75
32,98
32,28
Čisti dobiček na delnico (konsolidirani podatki)**
3,56
3,07
3,62
Tržna kapitalizacija
688.874.984
657.045.777
527.455.434
Povprečni dnevni promet
176.495
166.345
114.845
Dividenda na delnico za preteklo leto
Še ni določeno
2,50
2,50
Število delnic
22.735.148
22.735.148
22.735.148
Odstotek delnic v prostem prometu***
30,89 %
31,04 %
30,98 %
Borza trgovanja
Ljubljanska borza - LJSE
ISIN koda
SI0021111651
Oznaka delnice
ZVTG
Bloomberg
ZVTG SV
Reuters
ZVTG.LJ
Bonitetna ocena (S&P Global Ratings, A.M. Best)
»A«, stabilna srednjeročna napoved
»A«, stabilna srednjeročna napoved
»A«, stabilna srednjeročna napoved

* Pri izračunu knjigovodske vrednosti delnice (matična družba) sta upoštevana kapital matične družbe in število delnic na dan, pri knjigovodski vrednosti delnice (konsolidirani podatki) pa kapital lastnikov obvladujoče družbe Skupine Triglav in število delnic na dan izračuna.

** Pri izračunu čistega dobička na delnico (konsolidirani podatki) sta upoštevana čisti poslovni izid Skupine Triglav in tehtano povprečno število delnic.

*** Od skupnega števila delnic so odštete delnice v lasti delničarjev s 5 in več odstotnim lastništvom.


Deset največjih delničarjev Zavarovalnice Triglav 31. 12. 2018Pregled dividend, izplačanih za poslovna leta 2015–2018

Postavke
2018
2017
2016
2015
Znesek dividend (v EUR)
Še ni določeno
56.837.870
56.837.870
56.837.870
Dividenda na delnico (v EUR)
Še ni določeno
2,50
2,50
2,50
Skupščina delničarjev
28. 5. 2019
29. 5. 2018
30. 5. 2017
31. 5. 2016

Informacije za delničarje:

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Helena Ulaga Kitek, strokovna vodja odnosov z vlagatelji
Telefon: ++386 (1) 47 47 331
Elektronski naslov: investor.relations@triglav.si

Prenesi poglavje Delnica in delničarji Zavarovalnice Triglav