v EUR
Rezerve iz dobička

Skupina Triglav

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

Varnostna rezerva

Zakonske in statutarne rezerve

Rezerve za lastne delnice

Lastne delnice

Rezerve za kreditna tveganja

Druge rezerve iz dobička

Presežek iz prevrednotenja

Rezerve iz nekratkoročnih sredstev namenjenih za prodajo

Zadržani čisti poslovni izid

Čisti poslovni izid

Prevedbene razlike kapitala

Skupaj kapital lastnikov obvladujoče družbe

Kapital neobvladujočih deležev

Skupaj

Stanje na 1. 1. 2017

73.701.392

53.488.690

592.269

20.642.424

364.680

-364.680

764

284.300.000

87.735.128

0

173.192.869

44.216.477

-3.914.499

733.955.514

10.394.233

744.349.747

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi

0

0

0

0

0

0

0

0

7.663.108

0

193.644

69.256.560

1.060.439

78.173.753

552.210

78.725.963

a) Čisti poslovni izid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69.256.560

0

69.256.560

451.391

69.707.952

b) Drugi vseobsegajoči donos

0

0

0

0

0

0

0

0

7.663.108

0

193.644

0

1.060.439

8.917.191

100.819

9.018.010

Prenos na preneseni čisti poslovni izid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44.216.477

-44.216.477

0

0

0

0

Izplačilo (obračun) dividend

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-56.777.086

0

0

-56.777.086

-4.312

-56.781.398

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička

0

0

0

553.416

0

0

0

30.000.000

0

0

-430.811

-30.122.605

0

0

0

0

Poravnava izgube prejšnjih let

0

0

0

-252.900

0

0

0

0

0

0

252.900

0

0

0

0

0

Sprememba Skupine

0

-3.186.028

0

-2.428.901

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.614.929

-4.134.692

-9.749.621

Drugo

0

100.994

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.994

0

100.994

Stanje na 31. 12. 2017

73.701.392

50.403.656

592.269

18.514.040

364.680

-364.680

764

314.300.000

95.398.236

0

160.647.992

39.133.955

-2.854.060

749.838.244

6.807.439

756.645.683

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi

0

0

0

0

0

0

0

0

-29.160.347

0

64.002

80.662.754

136.359

51.702.768

191.518

51.894.287

a) Čisti poslovni izid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80.662.754

0

80.662.754

163.491

80.826.245

b) Drugi vseobsegajoči donos

0

0

0

0

0

0

0

0

-29.160.347

0

64.002

0

136.359

-28.959.986

28.027

-28.931.959

Vračilo kapitala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-133.062

-133.062

Prenos na preneseni čisti poslovni izid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39.133.955

-39.133.955

0

0

0

0

Izplačilo (obračun) dividend

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-56.777.086

0

0

-56.777.086

-102.094

-56.879.180

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička

0

0

6.819

707.572

0

0

0

0

0

0

-585.282

-129.109

0

0

0

0

Sprememba Skupine

0

-197.116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-197.116

-4.467.802

-4.664.918

Stanje na 31. 12. 2018

73.701.392

50.206.540

599.088

19.221.612

364.680

-364.680

764

314.300.000

66.237.889

0

142.483.579

80.533.643

-2.717.701

744.566.806

2.295.999

746.862.805

v EUR
Rezerve iz dobička

 Zavarovalnica Triglav

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

Zakonske in statutarne rezerve

Rezerve za kreditna tveganja

Druge rezerve iz dobička

Presežek iz prevrednotenja

Zadržani čisti poslovni izid

Čisti poslovni izid

Skupaj

Stanje na 1. 1. 2017

73.701.392

53.412.884

4.662.643

0

284.300.000

64.890.318

44.688.278

37.733.602

563.389.117

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi

0

0

0

0

0

2.359.946

-20.839

62.521.950

64.861.056

a) Čisti poslovni izid

0

0

0

0

0

0

0

62.521.950

62.521.950

b) Drugi vseobsegajoči donos

0

0

0

0

0

2.359.946

-20.839

0

2.339.107

Izplačilo (obračun) dividend

0

0

0

0

0

0

-56.837.869

0

-56.837.869

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička

0

0

0

0

30.000.000

0

0

-30.000.000

0

Razporeditev čistega poslovnega izida

0

0

0

0

0

0

37.733.602

-37.733.602

0

Stanje na 31. 12. 2017

73.701.392

53.412.884

4.662.643

0

314.300.000

67.250.264

25.563.172

32.521.950

571.412.305

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi

0

0

0

0

0

-19.990.075

-7.488

65.543.864

45.546.301

a) Čisti poslovni izid

0

0

0

0

0

0

0

65.543.864

65.543.864

b) Drugi vseobsegajoči donos

0

0

0

0

0

-19.990.075

-7.488

0

-19.997.563

Izplačilo (obračun) dividend

0

0

0

0

0

0

-56.837.870

0

-56.837.870

Razporeditev čistega poslovnega izida

0

0

0

0

0

0

32.521.950

-32.521.950

0

Stanje na 31. 12. 2018

73.701.392

53.412.884

4.662.643

0

314.300.000

47.260.189

1.239.764

65.543.864

560.120.736


  Pretoči celotno Računovodsko poročilo