Odgovoren odnos do zaposlenih

Politika upravljanja človeških virov Skupine Triglav temelji na skupnih vrednotah in strategiji. Naš cilj so visoko usposobljeni strokovnjaki, kompetentni, odgovorni, zavzeti in zadovoljni zaposleni, ki se zavzemajo za strateške cilje in doseganje zastavljenih poslovnih ciljev. Spodbujamo razvoj potencialov zaposlenih, omogočamo njihovo nenehno nadgrajevanje in načrtovano izpopolnjevanje znanja ter uresničevanje poklicnih in osebnih ciljev.

Konec leta je bilo v Skupini Triglav zaposlenih 5.046 delavcev ali 333 manj kot leto prej. Število zaposlenih je manjše predvsem zaradi prodaje Skupine Avrigo in odvisne družbe Slovenijales trgovina, d.o.o. 

Izobraževanje

Zavzeti in visoko strokovno usposobljeni sodelavci so eden najpomembnejših dejavnikov uspešnega poslovanja podjetja, zato jim omogočamo stalno strokovno izpopolnjevanje ter osebno rast in razvoj. Največji delež v sestavi izobraževanj predstavljajo interna izobraževanja. Prevladovale so vsebine z zavarovalniškega področja, poslovnega komuniciranja in prodajnih veščin. Sodelavci so se vključevali v računalniške tečaje in tečaje tujih jezikov, organizirali smo tudi delavnice o promociji zdravega življenjskega sloga. Predvsem zaradi večje časovne in prostorske prilagodljivosti učenja je v porastu spletno izobraževanje.  

Sodelavcem omogočamo tudi udeležbo na zunanjih izobraževanjih v Sloveniji in tujini. Če je bilo za določeno vsebino prijavljenih več kandidatov, smo seminar organizirali interno.

Na različne načine smo zagotavljali medgeneracijski prenos znanja in izkušenj na mlade generacije. Štipendirali smo 12 študentov in dijakov, obvezno delovno prakso smo omogočili 31 študentom in dijakom. V sodelovanju s fakultetami in šolami smo mladim predstavili zavarovalno dejavnost in jih osveščali o pomenu zavarovanja ter s tem pripomogli tudi k izboljšanju njihove finančne pismenosti.

Pripravništvo je opravljalo 11 sodelavcev. Študij smo v celoti ali delno financirali 155 zaposlenim.

Število udeležencev izobraževanj v Zavarovalnici Triglav v obdobju 2014−2016

Vrsta izobraževanja

2016

2015

2014

Indeks

 

 

 

 

2016/2015

2015/2014

Štipendiranje

12

15

19

80

79

Študij ob delu

155

205

202

76

101

Pripravniki

11

13

14

85

93

Delovna praksa

31

32

36

97

89

Eksterno izobraževanje

577

430

477

134

90

Interno izobraževanje (klasično)

8.427

8.336

6.909

101

121

Interno izobraževanje (spletno učenje)

7.056

4.087

2.872

173

142

Skupaj

16.269

13.118

10.529

124

125


Število opravljenih ur funkcionalnega izobraževanja v Zavarovalnici Triglav v obdobju 2014−2016


2016

2015

2014

Indeks

 

 

 

 

2016/2015

2015/2014

Skupno število ur funkcionalnega izobraževanja

66.054

60.940

51.631

108

118

Število ur internega izobraževanja v klasični obliki

54.161

51.812

41.725

105

124

Število ur internega izobraževanja v spletni obliki

4.650

3.386

2.872

137

118

Število ur eksternega izobraževanja

7.243

5.742

7.034

126

82

Število ur funkcionalnega izobraževanja na zaposlenega

28

26

22

108

118

Število ur funkcionalnega izobraževanja je bilo v letu 2016 višje kot v preteklem letu, najbolj pri spletnem izobraževanju. Višje je bilo tudi število ur zunanjega izobraževanja.

Pretoči poglavje Trajnostni razvoj Skupine Triglav