Odgovoren odnos do naravnega okolja

Skrb za okolje v delovnih procesih

V letu 2016 smo zaposlene v Zavarovalnici Triglav osveščali o racionalni rabi virov in ravnanju z odpadki. O plačah jih obveščamo v elektronski obliki, s čimer letno prihranimo približno 300 kilogramov pisarniškega papirja. Da bi zmanjšali odpadno plastično embalažo, ki nastaja pri uporabi napitkov iz avtomatov, pijejo vsi zaposleni v Zavarovalnici Triglav iz svoje skodelice in steklenice za vodo. V večini območnih enot in na Centrali so zaposlenim na voljo službena kolesa za krajše službene poti. V letu 2016 smo kolesarski vozni park obnovili z devetimi novimi kolesi. 

Kupili smo dve električni vozili, v letu 2017 načrtujemo nakup še petih novih. Večina, 17 od 19 novo nabavljenih službenih vozil na pogonska goriva, ima nižji izpust ogljikovega dioksida v ozračje, s čimer uresničujemo smernice Evropske komisije, ki predvidevajo najvišjo dovoljeno vrednost njegovega izpusta v ozračje 95 g/km do leta 2020. Okoljska merila so tudi sicer del postopka za izbor dobaviteljev (glej poglevje 12.8 Odgovoren odnos do dobaviteljev).

Izračun ogljičnega odtisa

Sistematično merjenje ogljičnega odtisa v Zavarovalnici Triglav širimo na druge družbe v Skupini Triglav. Za leto 2016 smo  meritve ogljičnega odtisa izvedli tudi za sedeže šestih odvisnih družb. (glej spodnjo tabelo).

Pregled rezultatov ogljičnega odtisa po družbah Skupine Triglav v tonah ekvivalenta CO2

 

Ogljični odtis

Lokacija

2016*

2015

2014

Zavarovalnica Triglav**

5.117

4.944

5.107

Triglav Osiguranje, Sarajevo***

165

174

169

Triglav Osiguranje, Beograd***

668

471

421

Lovćen Osiguranje, Podgorica***

252

195

165

Triglav Osiguruvanje, Skopje***

179

372

159

Triglav Osiguranje, Zagreb***

709

Triglav Osiguranje, Banja Luka***

71

* V letu 2016 se je spremenil način zajema podatkov, tako da podatki niso povsem primerljivi s preteklimi leti 

** V izračun so vključeni sedež družbe in sedeži 12 območnih enot.

*** V izračun je vključen sedež družbe.

Največji vir izpustov toplogrednih plinov predstavljata električna energija in ogrevanje, sledijo jima službeni prevozi. Vpeljani informacijski sistem je izboljšal kakovost in učinkovitost zbiranja podatkov o porabi energije, izpustih in odpadkih (več v nadaljevanju pod naslovom Poraba energentov in vode).

Meritve ogljičnega odtisa za vse lokacije Zavarovalnice Triglav smo opravili četrtič, pri čemer smo v izračun porabe električne energije in energije za ogrevanje ter hlajenje vključili sedeže območnih enot in Centralo v Ljubljani. 

Poraba električne energije se je v Zavarovalnici Triglav  v primerjavi s preteklim letom povečala za 7 odstotkov, ogljični odtis zaradi ogrevanja pa se je povišal za 3 odstotke.

Skupni izpusti zaradi službenih poti (opravljenih z voznim parkom družbe za izključno službene namene, javnim prevozom in vozili zaposlenih) dosegajo 390 ton ekvivalenta ogljikovemu dioksidu ali 19 odstotkov manj kot leto poprej.

S porabo papirja spremljamo okoljsko ozaveščenost in ravnanje zaposlenih v pisarni. Izpusti ogljikovega dioksida zaradi porabe pisarniškega papirja so v primerjavi z drugimi viri sicer zelo majhni.

Povprečna dnevna poraba listov pisarniškega papirja, velikosti formata A4, na zaposlenega


2016

2015

2014

Povprečna dnevna poraba listov na zaposlenega

29,0 

27,7

27,6


Politika odlaganja odpadkov

Ločeno zbiramo papir, embalažo in mešane komunalne odpadke na vseh območnih enotah in v večini predstavništev oziroma pisarn. Na Centrali, kjer že več let spremljamo rezultate ločevanja, ugotavljamo stalno upadanje deleža mešanih odpadkov. V letu 2015 smo začeli podatke popolneje zajemati tudi na preostalih območnih enotah Zavarovalnice Triglav. Njihovi rezultati ločevanja so zaenkrat občutno slabši, kot kažejo podatki za Centralo.

V letu 2016 smo naredili pomemben korak k ločenemu zbiranju odpadkov v naši največji naložbeni nepremičnini na Dunajski 22. S tem smo začeli ozaveščati ne le naše sodelavce, temveč tudi naše stranke in najemnike.

Količina odloženih odpadkov v Zavarovalnici Triglav

 

Zavarovalnica Triglav (v m3)

Indeks

Vrsta odpadka

2016

2015

2016/2015

Mešani odpadki

743

856

87

Embalaža

492

448

97

Papir*

442

475

71

Skupaj

1.677

1.779

85

* V letu 2016 smo dodatno zmanjšali število naročenih tiskanih izvodov dnevnih časopisov in prešli na uporabo spletnih izdaj. Poleg tega smo ekološke otoke na sedežih vseh območnih enot in na Centrali na vhodih v stavbo dopolnili z elementom za zbiranje časopisnega papirja. Tako zbran papir prevzemajo okoliške šole in vrtci za zbiralne akcije starega papirja.

Odložili smo občutno manj odslužene IT-opreme, vključno z odsluženimi mobilnimi telefoni, in sicer 5.605 kilogramov, kar je 27 odstotkov manj kot v letu 2015. Predali smo jo pooblaščenim službam za ravnanje z odpadki. Tonerje in kartuše odlagamo ločeno. 1.027 kilograma odsluženih kartuš smo predali v dobrodelne namene. 

Skrb za širše naravno okolje

7. sezona vseslovenske akcije Očistimo naše gore  

  • Več kot 75 planinskih koč smo opremili z biorazgradljivimi vrečkami za smeti
  • Več kot 1 tono odstranjenih odpadkov iz planinskega okolja v letu 2016
  • Ozaveščanje o pomenu varnega odlaganja cigaretnih ogorkov
  • 1. spletni kviz: Ste pravi varuh gorske narave?
Več kot 28 ton odstranjenih odpadkov iz planinskega okolja v 7 letih

Pretoči celotno poglavje Trajnostno razvoj v Skupini Triglav

Pretoči poglavje Trajnostni razvoj Skupine Triglav