Uresničevanje strateških usmeritev in ciljev trajnostnega razvoja Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav 

Ključne usmeritve družbeno odgovornega ravnanja in cilji v letu 2016

Cilji v 2016
Status
Rezultati v 2016
 • Ohraniti visoko bonitetno oceno.
Dosežen
 • Zavarovalnica Triglav je s strani obeh bonitetnih agencij prejela zvišani bonitetni oceni iz »A−« na »A«. 
 • Dosledno izpolnjevati pravila obveščanja za člane Prve kotacije Ljubljanske borze.
Dosežen
 • Zavarovalnica Triglav je izpolnjevala vse nadstandarde obveščanja Prve kotacije Ljubljanske borze. 
 • Sodelovati na vsaj šestih investicijskih konferencah.
Dosežen
 • Zavarovalnica je sodelovala na osmih investicijskih konferencah doma in v tujini ter sama organizirala eno srečanje z analitiki.
 • Zadržati visoko raven poštenega poslovanja, tudi s specializiranimi izobraževanji.
Dosežen
 • Zavarovalnica je izvedla izobraževanje glede korupcije, navzkrižja interesov in obravnavanja kršitev Kodeksa Skupine Triglav ter notranjih prevar na Posvetu skladnosti poslovanja Skupine Triglav. Kodeks Skupine Triglav je vključen tudi v izobraževanje za novozaposlene. V internih komunikacijskih kanalih je objavila več prispevkov na temo obvladovanja navzkrižja interesov ter članek o odgovornosti do poslovnih partnerjev in delničarjev. 
 • Sprejeti natančnejša pravila za obvladovanje tveganj korupcije in notranjih prevar.
Dosežen
 • Zavarovalnica je sprejela prenovljen Pravilnik o obravnavanju notranjih prevar in kršitev Kodeksa Skupine Triglav ter pripravljen osnutek protikorupcijske politike. 
 • Povečati učinkovitost prepoznavanja prevar z lastno sistemsko aplikacijo in povečati obseg zaključenih primerov za vsaj 10 odstotkov glede na leto 2015.
Dosežen
 • Število obravnavanih sumov prevar se je glede na leto 2015 povečalo za 35 odstotkov. Število potrjenih sumov prevar, prepoznanih z lastno sistemsko aplikacijo, se je povečalo za 158 odstotkov.
 • Nadaljevati dejavno sodelovanje v strokovnih in sektorskih združenjih ter organizacijah, ki spodbujajo etično in transparentno poslovanje.
Dosežen
 • Delovali smo v EISEP (Evropskem inštitutu za skladnost in etiko poslovanja) in Komisiji za korporativno etiko in transparentnost Ameriške gospodarske zbornice AmCham ter v delovnih telesih Slovenskega zavarovalnega združenja.
 • Izobraževati in ozaveščati zaposlene o zdravju s projektom Triglav.smo.
Dosežen
 • Nadaljevali smo izobraževanje in promocijo zdravja v okviru projekta Triglav.smo. Sprejeli in implementirali smo dopolnjen Poslovnik DPP ter vzpostavili novo aplikacijo DPP (uveljavljanje ukrepov na elektronski način). Pričeli smo z izvajanjem rednih letnih analiz tveganj za zdravje in poročil izvajalcev zdravniških pregledov. Ukrepe smo pripravljali na tej empirični podlagi – osredotočene dejavnosti za posamezne skupine zaposlenih.
 • Dvigovati funkcionalno in digitalno pismenost zaposlenih.
Dosežen
 • Nadaljevali smo z izvajanjem pravopisnih delavnic in organizirali izobraževanja za večjo digitalno pismenost zaposlenih, na primer delavnice o uporabi sodobnih spletnih tehnologij (4 skupine), delavnice o uporabi LinkedIna (2 skupini) in različne računalniške tečaje.
 • Izvesti nova spletna izobraževanja za večjo dostopnost znanja. 
Dosežen
 • Pripravili smo nova spletna izobraževanja za različne ciljne skupine: informacijska varnost in varovanje poslovnih skrivnosti ter varstvo osebnih podatkov (za vse zaposlene) ter tri nova spletna gradiva s področja osebnih zavarovanj in prodaje.
 • Aktivno, predvsem preventivno, obvladovati psihosocialna tveganja med zaposlenimi.
Dosežen
 • Dejavno, predvsem pa preventivno, obvladujemo psihosocialna tveganja med zaposlenimi. Izpeljali smo anketo o počutju zaposlenih (december 2016), problem stresa smo predstavili vodstvenemu kadru ter pričeli z uporabo novega orodja OPSA za prepoznavo in oceno psihosocialnih tveganj.
 • Izvesti raziskave o medgeneracijskem sodelovanju. Nadaljevati pogovore s starejšimi zaposlenimi in redno izobraževati o medgeneracijskem sodelovanju zaposlenih.
Dosežen
 • Strateški izzivi raziskave so krepitev vloge in pomena starejših zaposlenih v podjetju, delovni pogoji, ki bodo dvigovali njihovo delovno učinkovitost, ozaveščanje o pomenu veščin za medgeneracijsko sodelovanje pri vodenju zaposlenih, zagotovitev prenosa znanj med različnimi generacijami, še zlasti ob upokojitvah učinkovitih zavarovalnih zastopnikov, in preprečevanje negativnih posledic kognitivne upokojitve. S starejšimi zaposlenimi iz določenih organizacijskih enot so bili izvedeni razgovori kakor tudi izobraževanja vodij o medgeneracijskem sodelovanju.
 • Nadaljevati ukrepe na podlagi Pravilnika o varovanju dostojanstva delavcev pri delu.
Dosežen
 • Zaposlenim je na voljo zaupnik. Imamo predpisan postopek reševanja in zaščite zaposlenih, zaznane konflikte rešujemo nemudoma in kompleksno, s sodelovanjem širšega strokovnega kroga in vodij.
 • Ukrepali smo ob zaznavi neustreznih ravnanj ali konfliktov, preden bi ti prerasli v nedopustno ravnanje ali mobing. Opravili smo razgovore z vodji, ki so imeli v kategoriji vodenja pri rezultatih merjenja organizacijske vitalnosti slabše rezultate in postavili ukrepe za izboljšanje.
 • Nadaljevati z vključevanjem zavarovalniškega opismenjevanja v vsebine spletne svetovalnice Vse bo v redu. 
Dosežen
 • V letu 2016 smo nadaljevali z objavo vsebin, vezanih na zavarovalniško opismenjevanje. Slednjim je namenjena zlasti rubrika »Drobni tisk«, v kateri pojasnjujemo nekatere osnovne pojme in načela zavarovanja. Bralci so jo dobro sprejeli, saj so članke v njej prebirali 24 odstotkov več časa od povprečja, ki velja za celoten portal Vse bo v redu.
 • Uvesti vsaj en ukrep za lažjo dostopnost zavarovalniških storitev.
Dosežen
 • V 2016 smo nemoten dostop za gibalno ovirane uredili na ploščadi poslovnega kompleksa na Dunajski 20–22 in Gospodarskega razstavišča.
 • Na območju vsake območne enote izvesti vsaj tri preventivne akcije za najmlajše: Kuža Pazi v projektu Otroci Triglava – varni na cesti.
Dosežen
 • Kuža Pazi je spremljal otroke na cestah v prvih dneh šolskega leta pred več kot 60 šolami po vsej Sloveniji. V okviru akcije Skupaj umirjamo promet je otroke iz OŠ Trje spodbujal k odgovornemu obnašanju na cesti skupaj z ambasadorjem dogodka, deskarjem in policajem Rokom Margučem.
 • Opremiti vsaj 24 novih kritičnih točk z aktivno signalizacijo za izboljšanje varnosti v prometu.
Dosežen
 • V letu 2016 smo sofinancirali postavitev 20 prikazovalnikov hitrosti, namenjenih predvsem umirjanju prometa v okolici šol in vrtcev, ter opremili štiri nevarne cestne odseke z aktivno prometno signalizacijo COPS@road.
 • Vsaj 10 odstotkov zaposlenih vključiti v prostovoljno delo in dejavnosti.
Ni dosežen
 • V prostovoljskih projektih Zavarovalnice Triglav je sodelovalo sedem odstotkov zaposlenih.
 • Omogočiti ogled poletov v Planici vsaj 3000 otrokom, od tega vsaj 100 otrokom s posebnimi potrebami. Spodbujati k odgovornosti do okolja.
Dosežen
 • Ogled poletov v Planici smo omogočili več kot 3500 otrokom. Obiskovalce smo spodbujali k uporabi javnega prevoza in odgovornemu odlaganju odpadkov.


 • Izvesti Triglav tek z več kot 1500 aktivnimi udeleženci in izpeljati vsaj en ukrep za zmanjšanje okoljskih vplivov dogodka.
Dosežen
 • Udeležence, več kot 2000 tekačev vseh generacij, smo spodbujali k ločenemu odlaganju odpadkov in jim postregli z lokalno pridelano hrano.
 • Sodelovati pri prenovi vsaj dveh otroških igrišč.
Dosežen
 • V akciji Otroci Triglava smo sofinancirali postavitev igrišča v Dolnjih Ležečah v Občini Divača in obnovili igrišče ob osnovni šoli v Kranju. 
 • Spodbujati preventivno ravnanje z vsebinami v spletni svetovalnici Vse bo v redu.
Dosežen
 • Poleg rednih vsebin, ki jih tekoče objavljamo na portalu Vse bo v redu, smo v letu 2016 objavili tudi dve poglobljeni zgodbi: »Pripravljeni na poplave?« in »Potresi vedno pretresejo«. Na ta način smo želeli ustvariti zimzeleno vsebino, ki se bralcev dotakne s prepričljivimi osebnimi zgodbami in utemeljenimi pojasnili strokovnjakov do te mere, da bodo dejavneje razmišljali o svoji varnosti v podobnih položajih in ob ustrezni preventivi. Poleg privlačne vsebine smo podali tudi uporabne informacije v povezavi z zavarovanji.
 • Ozaveščati zaposlene za pravilno ločeno odlaganje in zmanjševanje količine odpadkov.
Dosežen
 • V sklopu kampanje za zaposlene o racionalni rabi naravnih virov smo z internimi mediji izvedli osveščevalno akcijo »Zadeni pravi koš«, ki spodbuja k pravilnemu ločevanju smeti. Začeli smo z uvajanjem novih ekoloških otokov, na katerih je nazorno prikazano pravilno ločevanje. Na sedeže območnih enot smo namestili posebne koše za odpadne revije, časopise in kataloge, ki jih podarimo v dobrodelne namene. Začeli smo uvajati osebne skodelice za zaposlene, ki nadomeščajo plastične lončke za tople napitke na kavnih avtomatih. Prav tako nadaljujemo z uvajanjem steklenih vrčev za vodo za pogostitev na sestankih, ki nadomeščajo vodo v plastenkah.
 • Spodbujati aktivno preživljanje prostega časa v naravi z objavo vsaj 20 predlogov za družinske izlete v hribe.
Dosežen
 • Na spletni strani ocistimogore.si smo objavili 22 predlogov za družinske izlete, z geolovom za otroke pa smo družine spodbujali še za obisk dodatnih šestih izletniških vrhov.
 • Prenoviti ali postaviti vsaj eno otroško igrišče ob gorski koči.
Dosežen
 • V sklopu akcije Očistimo naše gore smo sofinancirali postavitev dveh gorskih igrišč – pri Planinskem domu Košenjak in na Hleviški planini.
 • Krepiti odnose z uporabniki družbenih omrežij.
Dosežen
 • Povečali smo število sledilcev na vseh družbenih omrežjih, na Facebook strani Zavarovalnice Triglav za kar 24 odstotkov. Na Facebook omrežju nas na straneh Zavarovalnica Triglav, Vozim se in Očistimo gore spremlja več kot 71 tisoč sledilcev. 
 • Razviti brezplačno mobilno aplikacijo za načrtovanje planinskih izletov in varno hojo v hribe.
Dosežen
 • Brezplačna mobilna aplikacija Gorski vodnik omogoča varno načrtovanje več kot 1900 planinskih poti ter uporabnikom nudi številne nasvete in funkcionalnosti za varnejšo hojo v hribe.
 • Ozaveščati zaposlene o racionalni rabi energije.
Dosežen
 • V sklopu interne kampanje o racionalni rabi naravnih virov smo za zaposlene pripravili serijo člankov z nasveti o racionalni rabi energije in promocijo ukrepov družbe v ta namen. Zaposlene smo na to problematiko opozarjali tudi s plakati in drugimi komunikacijskimi sredstvi.
 • Vzpostaviti centralno tiskanje dokumentov v Zavarovalnici Triglav.
Dosežen
 • Uspešno smo zaključili vpeljavo centralnega tiskanja dokumentov v Zavarovalnici Triglav.
 • Izračunati ogljični odtis na vsaj štirih sedežih odvisnih družb. 
Dosežen
 • Izračun smo izvedli za Zavarovalnico Triglav in štiri odvisne družbe.
 • Nakup službenih vozil z nizkimi izpusti ogljikovega dioksida.
Dosežen
 • Večina kupljenih vozil na pogonska goriva je z nižjimi izpusti ogljikovega dioksida (17 od 19).
 • Nakup vsaj enega službenega vozila na električni pogon.
Dosežen
 • V vozni park smo vključili dve vozili na električni pogon za potrebe mestnih prevozov.

Ključne usmeritve družbeno odgovornega ravnanja in cilji za leto 2017

Usmeritev

Cilji v 2017
Upravljanje organizacije
 • Bonitetna ocena poslovanja
 • Obveščanje finančne javnosti v skladu z najvišjimi standardi lokalne borze.
 • Bonitetna ocena v območju »A«
 • Proaktivno sodelovanje z analitiki, institucionalnimi vlagatelji in delničarji
 • Letna udeležba na vsaj šestih domačih in tujih investicijskih konferencah. Organizacija lastnega srečanja z investitorji enkrat letno.
Praksa poštenega poslovanja
 • Deklaracija o poštenem poslovanju
 • Zadržati visok standard poštenega poslovanja tudi s spremljanjem vključevanja protikorupcijske klavzule v pogodbe v Skupini Triglav in z nadaljnjim razvojem protikorupcijske politike.
 • Proaktivno notranje komuniciranje ter izobraževanje zaposlenih s področja skladnosti in korporativne etike
 • Izvedba vsaj dveh sej Odbora za skladnost in etiko letno, vsaj enega strokovnega izobraževanja v Skupini Triglav, sodelovanje pri izobraževanjih za novozaposlene.
 • Delovanje v eksternih delovnih skupinah s področja skladnosti in poštenega poslovanja ter skrb za prenos dobrih praks
 • Nadaljevati aktivno sodelovanje v strokovnih in sektorskih združenjih ter organizacijah, ki spodbujajo etično in transparentno poslovanje.
 • Nadaljnji razvoj kulture etičnega poslovanja družb Skupine Triglav
 • Nadaljevati izobraževanje o vsebinah Kodeksa Skupine Triglav v družbah Skupine v skladu s sprejetimi minimalnimi standardi za Skupino.
 • Primer dobre prakse na področju raziskovanja in preprečevanja zavarovalniških prevar v regiji
 • Povečati obseg zaznanih sumov prevar z lastno sistemsko aplikacijo in vpeljati sistem za avtomatsko zaznavanje sumov prevar v družbe Skupine Triglav v regiji Adria.
 • Spodbujanje zaposlenih k prepoznavanju zavarovalniških prevar ter sodelovanje na strokovnih usposabljanjih
 • Strokovna usposabljanja za zaposlene na Območnih enotah in v Regijskih škodnih centrih, izobraževanja za novozaposlene.
Prakse zaposlovanja in dela
 • Izboljšanje izbirnih postopkov
 • Prenova izbirnih postopkov z uporabo novih selekcijskih orodij (DNLA, sodelovanje s kadrovskimi agencijami ipd.).
 • Poenotenje aktivnosti na področju razvoja zaposlenih v Skupini Triglav
 • Postavitev enotne politike razvojnih aktivnosti za ključne, perspektivne in mlade perspektivne sodelavce v Skupini Triglav.
 • Spodbujanje notranje in zunanje mobilnosti zaposlenih
 • Zagotavljanje diagonalnega prehajanja zaposlenih skladno s potrebami delovnih procesov.
 • Krajše napotitve delavcev matične družbe v odvisne družbe z namenom prenosa dobrih praks, nadaljevanje izvajanja strokovnih praks delavcev odvisnih družb v matični družbi.
 • Prenova organizacijske kulture
 • Analiza obstoječe organizacijske kulture v Skupini Triglav, opredelitev želene organizacijske kulture in izvajanje prvih ukrepov.
 • Izobraževanje zaposlenih
 • Vključevanje vseh sodelavcev v izobraževanje za povečanje digitalne pismenosti.
 • Izvesti nova spletna izobraževanja za večjo dostopnost znanja. Pridobiti manjkajoče kompetence s poudarkom na vodenju.
 • Vzpostavljanje zdravega in varnega okolja za zaposlene
 • Nadaljevati izobraževanje in promocijo zdravja v okviru projekta Triglav.smo, Zavarujmo zdravje in aktivnosti Družini prijazno podjetje.
 • Psihosocialna podpora zaposlenim
 • Še naprej bomo aktivno obvladovali psihosocialna tveganja med zaposlenimi. V okviru svetovnega dneva zdravja, ki bo posvečen depresiji, se bomo usmerili v osveščanje zaposlenih o tej bolezni. Iskali pa bomo dodatne komunikacijske poti, da bi kvarne učinke stresa predstaviti vsem kategorijam zaposlenih. Želimo vzbuditi zavedanje o tem, da stres in njegove posledice še kako vplivajo tudi na delovno storilnost zaposlenih ter doseganje ciljev poslovanja. 
 • Medgeneracijsko sodelovanje – sobivanje generacij
 • Nadaljevati delavnice za vodje, izobraževanje starejših o učinkovitem sodelovanju med mlajšimi in starejšimi na delovnem mestu, na področju spletnih tehnologij, nadaljevati pogovore s starejšimi zaposlenimi, udejanjiti ukrep DPP o pogostejših preventivnih zdravstvenih pregledih za starejše.
Človekove pravice
 • Ničelna stopnja tolerance do diskriminacije, nadlegovanja oziroma šikaniranja na delovnem mestu in varovanje dostojanstva zaposlenih s prepoznavanjem, preprečevanjem in odpravljanjem posledic nezaželenega ravnanja.
 • Delovati preventivno, nadaljevati z dobro prakso sodelovanja strokovnih sodelavcev in vodij v primerih konfliktov in slediti ukrepom na podlagi Pravilnika o varovanju dostojanstva delavcev pri delu.
Odgovoren odnos do potrošnikov in dobaviteljev
 • Priprava raznovrstnih kakovostnih vsebin in zgodb z osredotočenostjo na relevantna področja zavarovalništva v smislu opismenjevanja in podajanja koristnih nasvetov.
 • Na portalu Vse bo v redu nadaljevati redne vsebine, povezane z zavarovanji, zaradi katerih bodo bralci postali bolj osveščeni in bolj zadovoljni uporabniki zavarovanj. 
 • Načrtovati vsebine in aktivnosti, s katerimi se bomo bolj približali mladim.  
 • Dostopnost storitev za invalide
 • Vsaj en ukrep za izboljšanje dostopnosti storitev za invalide.
Vključevanje v skupnost in njen razvoj
 • Preventivni programi za varnost v prometu
 • Na območju vsake območne enote izvesti vsaj tri preventivne akcije za najmlajše: Kuža Pazi v projektu Otroci Triglava – varni na cesti. 
 • Opremiti vsaj 20 novih kritičnih lokacij z aktivno signalizacijo za izboljšanje varnosti v prometu in njegovo umirjanje. Vsaj za pet sistemov izvesti komunikacijsko akcijo ali lokalni dogodek.
 • Prostovoljstvo zaposlenih v lokalnih skupnostih
 • Vsaj 10 odstotkov zaposlenih vključiti v prostovoljno delo in aktivnosti.
 • Triglav generacije v Planici
 • Omogočiti ogled poletov v Planici vsaj 3000 otrokom, od tega vsaj 100 otrokom s posebnimi potrebami. Spodbujati k odgovornosti do okolja.
 • Triglav tek
 • Izvesti Triglav tek z več kot 1500 aktivnimi udeleženci, izpeljati vsaj en ukrep za zmanjšanje okoljskih vplivov dogodka.
 • Otroci Triglava
 • Sodelovati pri prenovi ali postavitvi vsaj dveh otroških igrišč.
 • Preventivno ravnanje 
 • Pripraviti poglobljene preventivne vsebine na portalu Vse bo v redu o varnosti doma in na poti (požarna varnost doma, varnost v prometu – predvsem varnost mladih in starejših voznikov).
Zmanjševanje okoljskih vplivov
 • Ravnanje z odpadki
 • Ozaveščati zaposlene za pravilno ločeno odlaganje in zmanjševanje količine odpadkov. 
 • Očistimo gore in planine
 • Aktivno izobraževati predvsem ciljno skupino mladih družin o pomenu varnosti in fizičnih priprav v gorah. Izvedba vsaj dveh dogodkov z delavnicami na to temo.
 • Krepiti odnose z uporabniki družbenih omrežij.
 • Krepiti strateško sodelovanje s strokovnimi nevladnimi organizacijami na področju varnosti v gorah – vsaj dva partnerja. 
 • Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov
 • Nadaljevati interno kampanjo za racionalno rabo naravnih virov z izpostavitvijo vsaj petih ključnih tem.
 • Nabava računalnikov z optimizirano energetsko porabo.
 • Izračun ogljičnega odtisa na vsaj štirih sedežih odvisnih družb. 
 • Nakup službenih vozil z nizkimi izpusti ogljikovega dioksida.
 • Nakup novih službenih vozil na električni pogon.

Ključne usmeritve družbeno odgovornega ravnanja in cilji za leto 2016

Usmeritev


Cilji 2016
Upravljanje organizacije
 • Bonitetna ocena poslovanja
 • Ohraniti visoko bonitetno oceno. 


 • Kredibilnost v odnosu do investitorjev, delničarjev in analitikov 


 • Dosledno izpolnjevati pravila obveščanja za člane Prve kotacije Ljubljanske borze.
 • Sodelovati na vsaj 6 investicijskih konferencah.
Praksa poštenega poslovanja
 • Deklaracija o poštenem poslovanju


 • Zadržati visok standard poštenega poslovanja, tudi s specializiranimi izobraževanji.


 • Rast stopnje raziskanosti sumov prevar, zaznanih s ključnimi kazalniki
 • Sprejeti natančnejša pravila za obvladovanje tveganj korupcije in notranjih prevar.


 • Povečati učinkovitost prepoznavanja prevar z lastno sistemsko  aplikacijo in povečati obseg zaključenih primerov za vsaj 10 odstotkov glede na leto 2015.
 • Nadaljevati aktivno sodelovanje v strokovnih in sektorskih združenjih ter organizacijah, ki spodbujajo etično in transparentno poslovanje.
Prakse zaposlovanja in dela
 • Preventivno delovanje za zdrave delovne razmere 
 • Nadaljevati izobraževanje in promocijo zdravja v okviru projekta Triglav.smo.


 • Izobraževanje zaposlenih
 • Dvigovati funkcionalno in digitalno pismenost zaposlenih. 
 • Izvesti nova spletna izobraževanja za večjo dostopnost znanja.


 • Psihosocialna podpora zaposlenim
 • Aktivno, predvsem preventivno, obvladovati psihosocialna tveganja med zaposlenimi.


 • Medgeneracijsko sodelovanje – sobivanje generacij
 • Izvesti raziskave o medgeneracijskem sodelovanju. Nadaljevati pogovore s starejšimi zaposlenimi in redno izobraževati o medgeneracijskem sodelovanju zaposlenih.
Človekove pravice
 • Ničelna stopnja tolerance do diskriminacije, nadlegovanja oziroma šikaniranja na delovnem mestu in varovanje dostojanstva zaposlenih s prepoznavanjem, preprečevanjem in odpravljanjem posledic nezaželenega ravnanja.
 • Nadaljevati ukrepe na podlagi Pravilnika o varovanju dostojanstva delavcev pri delu.


Odgovoren odnos do potrošnikov in dobaviteljev
 • Izobraževanje o zavarovalništvu
 • Nadaljevati z vključevanjem zavarovalniškega opismenjevanja v vsebine spletne svetovalnice Vse bo v redu. 


 • Dostopnost storitev za invalide


 • Uvesti vsaj en ukrep za lažjo dostopnost zavarovalniških storitev.
Vključevanje v skupnost in njen razvoj
 • Preventivni programi za varnost v prometu
 • Na območju vsake območne enote izvesti vsaj 3 preventivne akcije za najmlajše: Kuža Pazi v projektu Otroci Triglava – varni na cesti. • Opremiti vsaj 24 novih kritičnih lokacij z aktivno signalizacijo za izboljšanje varnosti v prometu.


 • Prostovoljstvo zaposlenih v lokalnih skupnostih
 • Vsaj 10 odstotkov zaposlenih vključiti v prostovoljno delo in aktivnosti.


 • Triglav generacije v Planici
 • Omogočiti ogled poletov v Planici vsaj 3.000 otrokom, od tega vsaj 100 otrokom s posebnimi potrebami. Spodbujati k odgovornosti do okolja.


 • Triglav tek
 • Izvesti Triglav tek z več kot 1.500 aktivnimi udeleženci, izpeljati vsaj en ukrep za zmanjšanje okoljskih vplivov dogodka.


 • Otroci Triglava
 • Sodelovati pri prenovi vsaj dveh otroških igrišč.


 • Preventivno ravnanje
 • Spodbujati preventivno ravnanje z vsebinami v spletni svetovalnici Vse bo v redu.
Zmanjševanje okoljskih vplivov
 • Ravnanje z odpadki


 • Ozaveščati zaposlene za pravilno ločeno odlaganje in zmanjševanje količine odpadkov.


 • Očistimo naše gore
 • Spodbujati aktivno preživljanje prostega časa v naravi z objavo vsaj 20 predlogov za družinske izlete v hribe.


 • Prenoviti ali postaviti vsaj eno otroško igrišče ob gorski koči.

 • Krepiti odnose z uporabniki družbenih omrežij.
 • Razviti brezplačno mobilno aplikacijo za načrtovanje planinskih izletov in varno hojo v hribe.


 • Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov
 • Ozaveščati zaposlene o racionalni rabi energije.
 • Vzpostaviti centralno tiskanje dokumentov v Zavarovalnici Triglav.
 • Izračunati ogljični odtis na vsaj štirih sedežih odvisnih družb. 
 • Nakup službenih vozil z nizkimi izpusti CO2.
 • Nakup vsaj enega službenega vozila na električni pogon.


Pretoči poglavje Trajnostni razvoj Skupine Triglav