GRI kazalo po standardu poročanja GRI GS (Global Standards)

Kazalo po standardu poročanja GRI GS (Global Standards) – osnovna opcija (Core)
SPLOŠNA STANDARDNA RAZKRITJA
GRI standard in razkritje
Opis
Poglavje/ stran
Opombe/omejitve
GRI 101: Osnova 2016GRI 102: Splošna razkritja 2016Predstavitev organizacije 2016102-1
Ime organizacije
1.3/str. 7

102-2
Blagovne znamke, produkti in storitve
1.6/str. 9

102-3
Sedež organizacije
1.3./str. 7

102-4
Države, v katerih organizacija deluje
1.6/str. 9, 7.3/str. 56, 7.4/str. 59

102-5
Lastništvo in pravna oblika
6.3/str. 50

102-6
Trgi (geografska, sektorska razdelitev in tipi odjemalcev)
1.6/str. 9, 7.3/str. 56, 7.4/str. 59

102-7
Velikost organizacije
1.1/str. 6, 1.2/str. 6, 4.3/str. 33, 12.3.1/str. 122–129

102-8
Zaposleni po vrsti zaposlitve, vrsti pogodbe, regiji in spolu
12.3.1/str. 122-123

102-9
Opis oskrbne verige organizacije
12.8/str. 143
Ne poročamo o številu dobaviteljev.
102-10
Pomembnejše spremembe v zvezi z velikostjo organizacije, strukturo, lastništvom in oskrbno verigo
1.6.4.1/str. 15, 5.4/str. 44, 6.3/str. 50, 12.8/str. 143

102-11
Pojasnilo, če in kako organizacija uporablja previdnostno načelo
Poglavje Upravljanje s tveganji, 170–207

102-12
Zunanje listine, načela in druge ekonomske, okoljske in družbene pobude, katerih podpisnica in podpornica je organizacija
5.2/str. 36, 12.1/str. 119

102-13
Članstvo v organizacijah
12.1/str. 119

Strategija in analiza
102-14
Izjava najvišjega nosilca odločanja v organizaciji o pomenu trajnostnega razvoja za organizacijo in strategija
2/str. 18–21
Osredotočamo se predvsem na ekonomske in družbene teme. S prenovljeno strategijo smo vzpostavili celostno obravnavo trajnostnega razvoja. Prvič bomo v letu 2017 uresničevali dva merljiva strateška kazalnika, ki bosta odražala naš napredek pri uresničevanju relevantnih kazalnikov in bistvenih vidikov trajnostnega razvoja Skupine Triglav do leta 2020.
Etika in integriteta
102-16
Vrednote, načela, standardi in načela ravnanja, kot so kodeksi ravnanja in etični kodeks
4.1/str. 29

Upravljanje
102-18
Upravljavska struktura organizacije, vključno s komisijami najvišjega organa upravljanja
5.3/str. 37, 4.4/str. 44

Vključevanje deležnikov
102-40
Seznam skupin deležnikov, s katerimi organizacija sodeluje.
12.5/str. 120

102-41
Delež zaposlenih po kolektivni pogodbi
12.3.1/str. 125

102-42
Izhodišča za izbor in prepoznavanje deležnikov, s katerimi organizacija sodeluje oz. jih vključuje
12.2/str. 120

102-43
Pristopi k vključevanju deležnikov in pogostost sodelovanja po skupinah deležnikov
12.2/str. 120
V pripravo poročila so bili deležniki vključeni posredno.
102-44
Ključne teme in vprašanja, izpostavljena v procesu sodelovanja z deležniki ter odziv organizacije nanje (tudi prek poročanja)
12.2/str. 120, 12.6/str. 135

Podatki o poročilu
102-45
Seznam subjektov, vključenih v konsolidirane računovodske izkaze
Računovodsko poročilo 2.7/str. 247

102-46
Proces definiranja vsebine poročila in zamejitev tem
12.1/str. 114

102-47
Seznam vseh bistvenih tem
GRI kazalo, 12.1/str. 115
Bistvene teme, ki jih je Skupina Triglav prepoznala so navedene v pričujočem GRI kazalu. O nebistvenih temah ne poročamo.
102-48
Učinki sprememb podatkov iz predhodnih poročil in razlogi za spremembe
12.1/str. 115

102-49
Pomembnejše spremembe v primerjavi s predhodnimi obdobji poročanja v zvezi z zamejitvijo obsega in tem
12.1/str. 115
V primerjavi s predhodnimi poročili se obseg tem ni bistveno spremenil.
102-50
Obdobje poročanja
12.1/str. 114

102-51
Datum zadnjega predhodnega poročila

Zadnje Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2015 je bilo objavljeno 6. 4. 2016.
102-52
Cikel poročanja (letno, četrtletno)
12.1/str. 114

102-53
Kontaktni podatki za vprašanja v zvezi s poročilom
1.3/str. 7

102-54
Sklic glede poročanja v skladu z GRI standardi
GRI kazalo

102-55
Kazalo po smernicah GRI
Str. 340–344

102-56
Zunanja preveritev poročanja

Za zunanjo preveritev poročanja po standardih GRI se za enkrat še nismo odločili.
SPECIFIČNA STANDARDNA RAZKRITJA 
Upravljavski pristopi in razkritja
Bistvene teme
Stran
Razlogi za opustitev/pojasnila
EKONOMSKI VPLIVI
GRI 201: Ekonomska uspešnost
103-1, 103-2, 103-3
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
4.3/str. 33

201-1
Neposredno ustvarjena in distribuirana ekonomska vrednost
1.3/str. 7, 12.7.2/str. 138

201-2
Finančni vplivi in druga tveganja ter priložnosti za dejavnosti organizacije, povezana s klimatskimi spremembami
7.2/str. 56

201-3
Obveznosti iz pokojninskega načrta
12.3.4/str. 131

GRI 202: Prisotnost na trgu 2016
103-1, 103-2, 103-3
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
4.3/str. 33

202-2
Delež lokalnega kadra v višjem menedžmentu
12.3.1/str. 125

GRI 203: Posredni ekonomski vplivi 2016
103-1, 103-2, 103-3
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
12.7.1/ str. 135

203-1
Razvoj in vpliv pomembnejših infrastrukturnih vlaganj ter storitev, ki jih organizacija podpira
12.7.1/str. 136, 12.7.2/str. 138, 141

GRI 204: Nabavna praksa 2016
103-1,0103-2,103-3
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
12.8/str. 143

204-1
Delež sredstev za nabavo, uporabljenih za lokalne dobavitelje na pomembnejših proizvodnih lokacijah
12.8/str. 143
O deležu ne poročamo.
GRI 205: Protikorupcijsko ravnanje 2016
103-1, 103-2
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
12.5/str. 134

205-1
Število in delež aktivnosti, pri katerih so bila preverjena tveganja, povezana s korupcijo
12.5/str. 134

205-3
Število potrjenih primerov koruptivnih dejanj in sprejeti ukrepi
12.5/str. 134

GRI 206: Varstvo konkurence 2016
103-1, 103-2, 103-3
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
12.8/str. 143

206-1
Število pravnih postopkov s področja varstva konkurence, monopolnih praks in izidi zaključenih postopkov
12.8/str. 143

OKOLJSKI VPLIVI
GRI 302: Energija 2016
103-1, 103-2, 103-3
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
12.9/str. 145

302-1
Poraba energije v organizaciji
12.9/str. 145

GRI 305: Emisije v zrak 2016
103-1, 103-2, 103-3
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
12.9/str. 144

305-1
Neposredne emisije toplogrednih plinov
12.9/str. 144

305-2
Posredne emisije toplogrednih plinov zaradi energije
12.9/str. 144

305-3
Ostale posredne emisije toplogrednih plinov
12.9/str. 144

GRI 306: Odpadne vode in odpadki 2016
103-1, 103-2, 103-3
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
12.9/str. 145

306-2
Celotna količina odpadkov po vrsti in načinu odstranjevanja
12.9/str. 146
Niso vključeni kvantitativni podatki o načinih odstranjevanja.
GRI 308: Okoljska preveritev dobaviteljev 2016
103-1, 103-2, 103-3
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
12.8/str. 143

308-1
Delež novih dobaviteljev, pri katerih je bil opravljen pregled po okoljskih merilih
12.8/str. 143
O deležu ne poročamo, preverjanje vseh dobaviteljev pa poteka v procesu pridobivanja ponudb
DRUŽBENI (SOCIALNI) VPLIVI
GRI 401: Zaposlovanje 2016
103-1, 103-2, 103-3
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
12.3/str. 121,12.3.4/str. 130

401-1
Število in stopnja novo zaposlenih ter fluktuacija
12.3.1/str. 123

401-2
Ugodnosti za zaposlene za polni delovni čas, ki niso na voljo zaposlenim za določeni ali skrajšani delovni čas glede na glavne dejavnosti
12.3.1/str. 125

401-3
Vrnitev na delo in stopnja zadržanja zaposlenih po izkoriščenem starševskem dopustu (po spolu)
12.3.4/str. 131

GRI 402: Odnosi med zaposlenimi in vodstvom 2016
103-1, 103-2, 103-3
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
 12.3.4/str. 131

402-1
Najkrajše obdobje vnaprejšnjega obveščanja o pomembnih spremembah v poslovanju, vključno s podatkom, ali je le--to opredeljeno v kolektivni pogodbi
12.3.4/str. 131

GRI 403: Varstvo in zdravje pri delu 2016
103-1, 103-2, 103-3
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
12.3.3/str. 128

403-1
Delež zaposlenih v formalnih odborih za zdravje in varnost zaposlenih, ki pomagajo svetovati v programih zdravja in varnosti in nadzirati njihovo delovanje
12.3.3/str. 129
O kazalniku poročamo številčno.
403-2
Stopnja poškodb pri delu
12.3.3/str. 129

403-3
Zaposleni z visoko stopnjo tveganja za poklicne bolezni
12.3.3/str. 130

403-4
Vključenost področja zdravja in varstva pri delu v formalne pogodbe s sindikati (kolektivna pogodba)
12.3.3/str. 129

GRI 404: Izobraževanje 2016
103-1, 103-2, 103-3
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
12.3.2.1/str. 125

404-1
Povprečno število ur izobraževanja po zaposlenem, po spolu in po kategorijah zaposlenih
12.3.2.1/str. 126
Zajem podatkov še ne vključuje razvrstitve po kategorijah zaposlenih.
404-3
Delež zaposlenih, ki so vključeni v redne preglede uspešnosti in razvoja poklicne kariere po spolu
12.3.2.2/str. 126

GRI: 405: Različnost in enake možnosti 2016
103-1, 103-2, 103-3
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
12.3/str. 121

405-1
Struktura organov upravljanja in struktura zaposlenih po kategorijah (spol, starost, pripadniki manjšin, drugi relevantni kazalniki različnosti)
12.3.1/str. 125

405-2
Stopnja osnovne plače žensk v primerjavi z moškimi, po pomembnejših lokacijah in dejavnostih
12.3.1/str. 125

GRI 412: Pregled človekovih pravic 2016
103-1, 103-2, 103-3
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
12.5/str. 134

412-2
Število ur izobraževanja zaposlenih o politiki človekovih pravic in postopkih v zvezi z njihovimi temami, pomembnimi za dejavnost podjetja ter delež zaposlenih, vključenih v takšno izobraževanje
12.5/str. 134

GRI 406: Nediskriminacija 2016
103-1, 103-2, 103-3
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
12.3.4/str. 132

406-1
Število primerov diskriminacije in ukrepi za njeno odpravo
12.3.4/str. 132

GRI 412: Preveritev človekovih pravic 2016
103-1, 103-2, 103-3
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
12.5/str. 134

412-2
Izobraževanje zaposlenih o politikah človekovih pravic
12.5/str. 134

GRI 413: Lokalne skupnosti 2016
103-1, 103-2, 103-3
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
12.7.2/str. 138

413-1
Delež aktivnosti, pri katerih je bila vključena lokalna skupnost, so bili preverjeni določeni vplivi in narejeni razvojni programi
12.7.2/str. 141

GRI 414: Pregled dobaviteljev z družbenega področja 2016
103-1, 103-2, 103-3
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
12.8/str. 143

414-1
Delež novih dobaviteljev, pri katerih je bil opravljen pregled z družbenega področja
12.8/str. 143
O deležu ne poročamo.
GRI 415: Javne politike 2016
103-1, 103-2, 103-3
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
12.5/str. 134

415-1
Vrednost prispevkov organizacije v politične namene
12.5/str. 135

GRI 418 Zasebnost uporabnikov 2016
103-1, 103-2, 103-3
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
12.5/str. 134

418-1
Število utemeljenih pritožb v zvezi s kršitvami zasebnosti strank in izgube osebnih podatkov strank
12.5/str. 134

GRI 419: Družbeno-ekonomska skladnost 2016
103-1, 103-2, 103-3
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
12.5/str. 134

419-1
Vrednost denarnih kazni ter število nedenarnih sankcij zaradi neskladnosti z zakonodajo in regulativo na družbenem in ekonomskem področju
12.5/str. 134

GRI 417: Trženje in označevanje izdelkov
103-1, 103-2, 103-3
Obrazložitev bistvene teme in njenih mej
12.5/str. 135

417-1
Vrste predpisanih informacij o izdelkih in storitvah
11.1.1/str. 105, 12.5/str. 135

417-2
Število primerov neskladnosti z zakonodajo in prostovoljnimi kodeksi s področja označevanja izdelkov ter informiranja kupcev o izdelkih in storitvah
12.5/str. 135

417-3
Število kršitev zaradi neskladnosti z regulativo in s kodeksi na področju trženjskega komuniciranja, vključno z oglaševanjem, promocijami in sponzorstvi, po vrstah kršitev in izidih postopkov
11.2.3/str. 110

GRI G4 specifični kazalniki za finančni sektor
G4-FS7
Vrednost produktov in storitev, tako oblikovanih, da prinašajo posebno družbeno korist
12.4/str. 132, 133
Sistem spremljanja teh podatkov še ne omogoča natančnega izračuna.
G4-FS8
Vrednost produktov in storitev, tako oblikovanih, da prinašajo posebno okoljsko korist
12.4.2/str. 133
Sistem spremljanja teh podatkov še ne omogoča natančnega izračuna.
G4-FS13
Dostopne točke v nizko poseljenih in ekonomsko prikrajšanih območjih, po vrstah
11.1/str. 104
Številčnih podatkov o dostopnih točkah ne vodimo na ta način.
G4-FS14
Pobude za izboljšanje dostopnosti finančnih storitev za prikrajšane osebe
11.1/str. 104

  Pretoči celotno Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2015